Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена приложение № 1-такса пазари, приложение № 2-технически услуги, приложение № 3-такси по гражданско състояние, приложение № 4-такси МДТ, приложение № 5-такси лечебни растения, приложение № 6-такса на корен дървен материал, приложение № 4-такси от общински територии, приложение № 8-други услуги, приложение № 9, приложение № 10-такса гробни места, приложение № 11, приложение № 12-зони на гр.Елена

Наредба за опазване на обществения ред в община Елена

Наредба за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община Елена

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Елена

Наредба за определяне на обстоятелствата, които подлежат на вписване и условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в община Елена

Наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в община Елена

Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ

Наредба за организацията и дейността на школа по изкуствата в община Елена

Наредба за условията и реда за упражняване правата на община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Елена

Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена

Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии

Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията

Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена

Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на община Елена

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Елена

Наредба за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на община Елена

Наредба за управление на общински пътища в община Елена

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища