Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена

Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена приложение № 1-ползване на пазари, площади, улични платнаприложение № 2-технически услугиприложение № 3-такси гражданско състояниеПриложение № 4 -такси МДТПриложение № 5-такси за ползване на лечебни растенияПриложение № 6-такса на корен за дървен материалПриложение № 7-такси от общински територииПриложение № 8-такса други услугиПриложение № 9Приложение № 10-такса гробни местаПриложение № 11Приложение № 12-зони на град Елена

Наредба за опазване на обществения ред в община Елена

Наредба за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община Елена

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Елена

Наредба за определяне на обстоятелствата, които подлежат на вписване и условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в община Елена

Наредба за определяне на условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в община Елена

Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ

Наредба за организацията и дейността на школа по изкуствата в община Елена

Наредба за дейността на Домашен социален патронаж по предоставяне на социални услуги в община Елена

Наредба за условията и реда за упражняване правата на община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Елена

Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена

Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии

Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена

Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на община Елена

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Елена

Наредба за управление на общински пътища в община Елена

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища