Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена (изменена и допълнена с Решение № 108 / 27.07.2023 г. на Общински съвет Елена)

Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена (отменена с Решение № 42 / 29.03.2023 г.)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (изменена и допълнена с Решение № 30 / 09.03.2023 г. на Общински съвет Елена)

приложение № 1-ползване на пазари, площади, улични платна, (изменено и допълнено с Решение № 30 / 09.03.2023 г. на Общински съвет Елена)

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена (изменена и допълнена с Решение № 29 / 09.03.2023 г. на Общински съвет Елена)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (изменена и допълнена с Решение № 172 / 08.12.2022 г. на Общински съвет Елена)

приложение № 1-ползване на пазари, площади, улични платна,

приложение № 2-технически услуги

приложение № 3-такси гражданско състояние

приложение № 4 -такси МДТ, 

приложение № 5-такси за ползване на лечебни растения

приложение № 6-такса на корен за дървен материал, 

приложение № 7-такси от общински територии,

приложение № 8 такси други услуги

приложение № 9, 

приложение № 10-такса гробни места,

приложение № 11

приложение № 12-зони на град Елена

Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Елена (изменена и допълнена с Решение № 160 / 17.11.2022 г. на Общински съвет Елена)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕНА с Решение № 33 / 31.03.2022 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена  приложение № 9, (ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА С Решение № 3 / 27.01.2022 г. на Общински съвет Елена)

Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Елена. (ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА с Решение № 124 / 28.10.2021 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на община Елена (ОТМЕНЕНА с Решение № 275 / 20.07.2021 г. по АД № 308/2021 на Административен съд Велико Търново, влязло в законова сила на 09.08.2021 г.)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена приложение № 1-ползване на пазари, площади, улични платнаприложение № 2-технически услугиприложение № 3-такси гражданско състояниеПриложение № 4 -такси МДТПриложение № 5-такси за ползване на лечебни растенияПриложение № 6-такса на корен за дървен материалПриложение № 7-такси от общински територии, Приложение № 8 такси други услугиПриложение № 9Приложение № 10-такса гробни местаПриложение № 11Приложение № 12-зони на град Елена (ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА с Решение № 55 / 27.05.2021 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена (ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА с Решение № 54 / 27.05.2021 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация (ОТМЕНЕНА с Решение № 23 / 11.02.2021 г. на Общински съвет – Елена)

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена. (ОТМЕНЕН с Решение № 147 / 19.11.2020 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена (изменена с Решение № 28 / 27.02.2020 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена (изменена с Решение № 21 / 19.12.2019 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена, приета с Решение № 33/04.04.2013 г. ( отменена с Решение № 357 от 19.07.20196 г. на Административен съд В.Търново)

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена (отменена с Решение № 84 / 25.07.2019 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за опазване на обществения ред на територията на община Елена (изменена с Решение № 85 / 25.07.2019 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Елена (изменена с Решение № 313 / 26.06.2019 г. на Административен съд Велико Търново, влязло в сила на 16.07.2019 г. )

Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии (отменена с Решение № 47 / 25.04.2019 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена (изменена с Решение № 40 / 28.03.2019 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища (изменена с Решение 20 / 21.02.2019 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за опазване на обществения ред в община Елена (изменена с Решение № 572 / 20.12.2018 г., влязло в сила на 15.01.2019 г. на Административен съд Велико Търново)

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена (изменена с Решение № 8 / 24.01.2019 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за условията и реда за упражняване правата на община Елена върху общинската част от капитала на търговските дружества (ОТМЕНЕНА с Решение № 448 / 23.10.2018 г. на Административен съд Велико Търново, ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 12.11.2018 г.)

Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ОТМЕНЕНА с  Решение № 406 / 04.10.2018 г. на Административен съд Велико Търново, ВЛЯЗЛО В СИЛА НА 24.10.2018 г.)

Наредба за управление на общински пътища в община Елена (отменена с Решение № 107 / 30.08.2018 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучетата на територията на община Елена (изменена с Решение № 369 / 17.07.2018 г. на Административен съд Велико Търново , влязло в законова сила на 06.08.2018 г.)

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища (изменена с Решение № 97 / 26.07.2018 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (ОТМЕНЕНА с Решение № 96 / 26.07.2018 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена приложение № 1-ползване на пазари, площади, улични платнаприложение № 2-технически услугиприложение № 3-такси гражданско състояниеПриложение № 4 -такси МДТПриложение № 5-такси за ползване на лечебни растенияПриложение № 6-такса на корен за дървен материалПриложение № 7-такси от общински територииПриложение № 8-такса други услугиПриложение № 9Приложение № 10-такса гробни местаПриложение № 11Приложение № 12-зони на град Елена (изменена с Решение № 78 / 28.06.2018 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена (изменена с Решение № 61 / 31.05.2018 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община Елена (изменена с Решение № 62 / 31.05.2018 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за опазване на обществения ред в община Елена (отменена с Решение № 28 / 29.03.2018 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Елена (изменена с Решение № 6 / 31.01.2018 г. на Административен съд Велико Търново)

Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от ОПФ и земите по чл.19 от ЗСПЗЗ (изменена с Решение № 21 / 22.02.2018 г. на Общински съвет – Елена)

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена (изменена с Решение № 9 / 25.01.2018 г.)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена приложение № 1-ползване на пазари, площади, улични платнаприложение № 2-технически услугиприложение № 3-такси гражданско състояниеПриложение № 4 -такси МДТПриложение № 5-такси за ползване на лечебни растенияПриложение № 6-такса на корен за дървен материалПриложение № 7-такси от общински територииПриложение № 8-такса други услугиПриложение № 9Приложение № 10-такса гробни местаПриложение № 11Приложение № 12-зони на град Елена (изменена с Решение № 406 / 06.11.2017 г. на Административен съд Велико Търново)

Наредба за управление на общински пътища в община Елена (изменена с Решение № 405 / 31.10.2017 г. на Административен съд Велико Търново)

Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията (изменена и допълнена с Решение № 134 / 28.09.2017 г. на ОбС-Елена)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена приложение № 1-такса пазари, приложение № 2-технически услуги, приложение № 3-такси по гражданско състояние, приложение № 4-такси МДТ, приложение № 5-такси лечебни растения, приложение № 6-такса на корен дървен материал, приложение № 4-такси от общински територии, приложение № 8-други услуги, приложение № 9, приложение № 10-такса гробни места, приложение № 11, приложение № 12-зони на гр.Елена (изменена и допълнена с Решение № 112 / 31.08.2017 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (изтегли приложение № 1-такса пазари, приложение № 2-технически услуги, приложение № 3-такси по гражданско състояние, приложение № 4-такси МДТ, приложение № 5-такси лечебни растения, приложение № 6-такса на корен дървен материал, приложение № 4-такси от общински територии, приложение № 8-други услуги, приложение № 9, приложение № 10-такса гробни места, приложение № 11, приложение № 12-зони на гр.Елена) (изменена с Решение № 84 / 22.06.2017 г. на Общински съвет -Елена)

Наредба за опазване на обществения ред в община Елена

Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията (изменена с Решение № 38 / 06.02.2017 г. на Административен съд Велико Търново)

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища (отменена с Решение № 52 / 27.04.2017 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (изтегли приложение № 1 такса пазариприложение № 2 такса технически услугиприложение № 3 такса гражданско състояниеприложение № 4 такса местни данъци и таксиприложение № 5 такси лечебни растенияприложение № 6 такса корен дървен материалприложение № 7 такса от общински територииприложение № 8 такса други услугиприложение № 9приложение № 10 такса гробни местаприложение № 11приложение № 12 зони на гр.Елена ) (изменена с Решение № 53 / 27.04.2017 г. на Общински съвет -Елена)

Наредба за опазване на обществения ред в община Елена (изменена с Решение № 39 / 09.02.2017 г. на Административен съд Велико Търново)

Наредба за опазване на околната среда на територията на община Елена (изменена с § 3 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Елена, приета с Решение № 53 / 12.06.2014 г.)

Наредба за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община Елена

Наредба за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинския фонд Българска гора (ОТМЕНЕНА с решение № 94 / 27.07.2017 г.)

Наредба за спазването на обществения ред при дейността на религиозните общности на територията на община Елена (ОТМЕНЕНА с Решение № 93 / 27.07.2017 г.)

Наредба за разрешаване, функциониране и премахване на временни съоръжения за производство, търговия и услуги на територията на община Елена (ОТМЕНЕНА с Решение № 92 / 27.07.2017 г. )

Наредба за организация на дейността на общинските пазари в община Елена