Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (изтегли приложение № 1-такса пазари, приложение № 2-технически услуги, приложение № 3-такси по гражданско състояние, приложение № 4-такси МДТ, приложение № 5-такси лечебни растения, приложение № 6-такса на корен дървен материал, приложение № 4-такси от общински територии, приложение № 8-други услуги, приложение № 9, приложение № 10-такса гробни места, приложение № 11, приложение № 12-зони на гр.Елена)

Наредба за опазване на обществения ред в община Елена

Наредба за преместваемите обекти на територията на община Елена, съгласно чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията (изменена с Решение № 38 / 06.02.2017 г. на Административен съд Велико Търново)

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища (отменена с Решение № 52 / 27.04.2017 г. на Общински съвет – Елена)

Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (изтегли приложение № 1 такса пазариприложение № 2 такса технически услугиприложение № 3 такса гражданско състояниеприложение № 4 такса местни данъци и таксиприложение № 5 такси лечебни растенияприложение № 6 такса корен дървен материалприложение № 7 такса от общински територииприложение № 8 такса други услугиприложение № 9приложение № 10 такса гробни местаприложение № 11приложение № 12 зони на гр.Елена ) (изменена с Решение № 53 / 27.04.2017 г. на Общински съвет -Елена)

Наредба за опазване на обществения ред в община Елена (изменена с Решение № 39 / 09.02.2017 г. на Административен съд Велико Търново)

Наредба за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в община Елена

Наредба за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Общинския фонд Българска гора

Наредба за спазването на обществения ред при дейността на религиозните общности на територията на община Елена

Наредба за организация на дейността на общинските пазари в община Елена