Решение № 90 / 22.06.2017 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 001356 по КВС на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За специализирана площадка за събиране, третиране (рециклиране), оползотворяване и временно съхранение на строителни отпадъци“

Решение № 89 / 22.06.2017 г. относно определяне на имоти – частна общинска собственост, които полежат на задължително застраховане

Решение № 88 / 22.06.2017 г. относно определяне броя, вида, местонахождението и предназначението на общинските жилища.

Решение № 87 / 22.06.2017 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост, придаваемо място към УПИ ХІІ- 444, кв. 28 по плана на гр. Елена.

Решение № 86 / 22.06.2017 г. относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на част от антенен носач – ретранслаторна станция (жере) и част от имот, частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 85 / 22.06.2017 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на извънредното общо събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 4 юли 2017 г.

Решение № 84 / 22.06.2017 г. относно изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена в частта й „Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги“ (изтегли наредба приложение № 1-такса пазари, приложение № 2-технически услуги, приложение № 3-такси по гражданско състояние, приложение № 4-такси МДТ, приложение № 5-такси лечебни растения, приложение № 6-такса на корен дървен материал, приложение № 4-такси от общински територии, приложение № 8-други услуги, приложение № 9, приложение № 10-такса гробни места, приложение № 11, приложение № 12-зони на гр.Елена)

Решение № 83 / 26.05.2017 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект – външно кабелно ел. захранване на имот № 208052 по КВС на землище гр. Елена

Решение № 82 / 26.05.2017 г. относно промени в съставите на Постоянна комисия по „Общинска собственост“ и Постоянна комисия по „Здравеопазване и социални дейности“ към Общински съвет Елена.

Решение № 81 / 26.05.2017 г. относно промяна в състава на Постоянната комисия по „Образование, култура и вероизповедания“ към Общински съвет – Елена и избор на председател.

Решение № 80 / 26.05.2017 г. относно удължаване срока на договор за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост.

Решение № 79 / 26.05.2017 г. относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Елена.

Решение № 78 / 26.05.2017 г. относно отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Десислава Кафадарова, жител на община Елена, в международно състезание в САЩ

Решение № 77 / 26.05.2017 г. отпускане на целеви средства за покриване на необходими и неотложни разходи, направени във връзка с отстраняване на настъпили вреди в резултат на интензивните дъждове на 13 – 14 юни 2016 г. (форсмажорни) и запазване целостта на Регионалната система за управление на отпадъците

Решение № 76 / 26.05.2017 г. относно обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена през 2016 г.

Решение № 75 / 26.05.2017 г. относно изменения и допълнения в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г.

Решение № 74 / 26.05.2017 г. относно отмяна на разпоредба (чл. 21) от Наредбата за опазване на обществения ред в община Елена (изтегли наредба)

Решение № 73 / 26.05.2017 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на „ХОСПИС-ЕЛЕНА“ ООД

Решение № 72 / 26.05.2017 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ ООД

Решение № 71 / 26.05.2017 г. относно относно приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД

Решение № 70 / 26.05.2017 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2016 г. на „БУКОВЕЦ“ ЕООД

Решение № 69 / 26.05.2017 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2017 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 68 / 26.05.2017 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. на община Елена (изтегли приложение)

Решение № 67 / 26.05.2017 г. относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на община Елена за 2016 г. отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за капиталови разходи за 2016 г., отчет на сметките за средства от ЕС на община Елена за 2016 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 г. (изтегли  приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4приложение № 15)

Решение № 66 / 10.05.2017 г. относно удостояване на академик Тодор Георгиев Николов с едностранен плакет

Решение № 65 / 10.05.2017 г. относно удостояване на Станьо Стоянов Станев с едностранен плакет

Решение № 64 / 10.05.2017 г. относно удостояване на Димитър Стефанов Балуков със званието „Почетен гражданин на град Елена“

Решение № 63 / 10.05.2017 г. относно удостояване на Константин Крумов Терзиев със званието „Почетен гражданин на град Елена“

Решение № 62 / 27.04.2017 г. относно промяна в състава на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социални дейности“ към Общински съвет – Елена

Решение № 61 / 27.04.2017 г. относно промяна в състава на Постоянната комисия по „Устройство на територията“ към Общински съвет – Елена и избор на председател

Решение № 60 / 27.04.2017 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за първото тримесечие на 2017 година

Решение № 59 / 27.04.2017 г. относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на част от антенен носач – ретранслаторна станция (жере) и част от имот – частна общинска собственост

Решение № 58 / 27.04.2017 г. относно откриване на процедура по приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество

Решение № 57 / 27.04.2017 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г. в частта „Имоти, които община Елена има намерение да продаде на лица, определени в закон“

Решение № 56 / 27.04.2017 г. относно съгласие за удължаване на срока на ползване на банков револвиращ кредит за оборотни средства от „Елена – Автотранспорт“ ЕООД и определяне на условията за същия

Решение № 55 / 27.04.2017 г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2018 година /изтегли план/

Решение № 54 / 27.04.2017 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2017 г. /изтегли програма /

Решение № 53 / 27.04.2017 г. относно изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (изтегли наредба  приложение № 1-такса пазари, приложение № 2-технически услуги, приложение № 3-такси по гражданско състояние, приложение № 4-такси МДТ, приложение № 5-такси лечебни растения, приложение № 6-такса на корен дървен материал, приложение № 4-такси от общински територии, приложение № 8-други услуги, приложение № 9, приложение № 10-такса гробни места, приложение № 11, приложение № 12-зони на гр.Елена)

Решение № 52 / 27.04.2017 г. относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища /изтегли наредба /

Решение № 51 / 23.03.2017 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 91 / 16.06.2016 г. на Общински съвет – Елена

Решение № 50 / 23.03.2017 г. относно изпълнение на съдебно решение и обезщетяване на собственици, собствеността на които не може да бъде възстановена

Решение № 49 / 23.03.2017 г. относно предоставяне чрез дарение на вещи – общинска собственост за нуждите на Районно управление на МВР – гр. Елена

Решение № 48 / 23.03.2017 г. относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 година (изтегли приложение № 1-полски пътища с. Беброво, приложение № 2-полски пътища с.Каменари, приложение № 3-полски пътища с.Майско, Приложение № 4-полски пътища с.Палици, Приложение № 5-полски пътища с.Шилковци)

Решение № 47 / 23.03.2017 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя

Решение № 46 / 23.03.2017 г. относно продажба на придаваема част – общинска собственост

Решение № 45 / 23.03.2017 г. относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир – публична общинска собственост чрез предоставянето му под наем за срок до десет години

Решение № 44 / 23.03.2017 г. относно гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание

Решение № 43 / 23.03.2017 г. относно удължаване срока на договор на управителя на „Хоспис Елена“ ООД.

Решение № 42 / 23.03.2017 г. Предложение относно промяна във вида на социалната услуга, предоставяна в „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост“ в с. Илаков рът.

Решение № 41 / 23.03.2017 г. относно промяна в Годишния план за развитие на социалните услуги в община Елена за периода 2017 г.

Решение № 40 / 23.03.2017 г. относно промяна в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена за периода 2016-2020 г.

Решение № 39 / 23.03.2017 г. относно кандидатстване на Община Елена с проект „Създаване на общинско предприятие „Социални услуги – Елена“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“

Решение № 38 / 23.03.2017 г. относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2016 г. (изтегли отчет)

Решение № 37 / 23.03.2017 г. относно Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново (2014 – 2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена през 2016 г. (изтегли отчет)

Решение № 36 / 23.03.2017 г. относно бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейности на община Елена за периода 2018 – 2020 г. (първи етап). (изтегли прогноза)

Решение № 35 / 22.02.2017 г. относно отпускане на еднократна парична помощ във връзка с молба от Анифе Ибрямова Ахмедова от с. Константин

Решение № 34 / 22.02.2017 г. относно отпускане на еднократна парична помощ във връзка със заявление от Керана Иванова Стоянова, за лечение

Решение № 33 / 22.02.2017 г. относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена

Решение № 32 / 22.02.2017 г. относно нанасяне на съществуващ местен път в землището на с. Каменари и корекция на начина на трайно ползване на имот № 016120 в същото землище съобразно действителното му използване

Решение № 31 / 22.02.2017 г. относно даване съгласие за извършване на ситуационна корекция на част от имот № 001428 с начин на трайно ползване „Полски път“ по КВС на землище с. Яковци

Решение № 30 / 22.02.2017 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – външно кабелно ел. захранване на имот № 001531 по КВС на землище с. Шилковци г.

Решение № 29 / 22.02.2017 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застояване за имот № 035317 по КВС на землище с. Чакали, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 28 / 22.02.2017 г. относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 година (изтегли приложение пътища Бойковци, приложение пътища Буйновци, приложение пътища Дебели рът, приложение пътища Тодювци)

Решение № 27 / 22.02.2017 г. относно удължаване срока на договор за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост (павилион)

Решение № 26 / 22.02.2017 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 25 / 22.02.2017 г. относно определяне на представител и заместник-представител на община Елена в Регионално сдружение на общини „Централна Стара планина“

Решение № 24 / 22.02.2017 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 28 февруари 2017 г.

Решение № 23 / 22.02.2017 г. относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в община Елена (изтегли анализ)

Решение № 22 / 22.02.2017 г. относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им (изтегли план, приложение № 1)

Решение № 21 / 22.02.2017 г. относно приемане на Програма за енергийна ефективност на община Елена за периода 2017 – 2020 г. (изтегли програма)

Решение № 20 / 22.02.2017 г.  относно промени в Решение № 19 / 28.01.2016 г. в частта му приемане бюджета на община Елена за 2016 г.

Решение № 19 / 26.01.2017 г. относно изплащане на допълнителни възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет

Решение № 18 / 26.01.2017 г. относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през второто полугодие на 2016 година

Решение № 17 / 26.01.2017 г. относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за второто полугодие на 2016 година

Решение № 16 / 26.01.2017 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за четвъртото тримесечие на 2016 година

Решение № 15 / 26.01.2017 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост за нуждите на Районна здравноосигурителна каса – Велико Търново, филиал Елена

Решение № 14 / 26.01.2017 г. относно обявяване на имот – публична общинска собственост (павилион) за частна общинска собственост

Решение № 13 / 26.01.2017 г. относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2016/2017 година

Решение № 12 / 26.01.2017 г. относно приемане на общински план за младежта за 2017 г. (изтегли план)

Решение № 11 /26.01.2017 г. относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2017 г. (изтегли програма)

Решение № 10 / 26.01.2017 г. относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската администрация за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г. (изтегли приложение-отчет)

Решение № 9 / 26.01.2017 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г. (изтегли приложение-отчет)

Решение № 8 / 26.01.2017 г. относно приемане Бюджет на Община Елена за 2017 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 7, приложение № 8, актуализирана бюджетна прогноза 2017-2019)

Решение № 7 / 26.01.2017 г. относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2017 г. (изтегли приложение-календар)

Решение № 6 / 26.01.2017 г. относно приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2017 г. (изтегли приложение-календар)

Решение № 5 / 26.01.2017 г. относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2017 г. (изтегли програма)

Решение № 4 / 26.09.2017 г. относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2016 година (изтегли приложение-отчет)

Решение № 3 / 26.01.2017 г. относно промяна на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена за периода 2016-2020 г.

Решение № 2 / 26.01.2017 г. относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Елена за 2016 г. (изтегли приложение )

Решение № 1 / 26.01.2017 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2016 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)