Решение № 20 / 25.01.2018 г. относно приемане на Общински план за младежта за 2018 година (изтегли план)

Решение № 19 / 25.01.2018 г. относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена

Решение № 18 / 25.01.2018 г. относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет

Решение № 17 / 25.01.2018 относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2017 година

Решение № 16 / 25.01.2018 г. относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2017 година

Решение № 15 / 25.01.2018 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за второто полугодие на 2017 година

Решение № 14 / 25.01.2018 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План застрояване на имот № 051100 по КВС на землище с. Средни колиби, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 13 / 25.01.2018 г. относно приемане на Програма за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 година (изтегли програма)

Решение № 12 / 25.01.2018 г. относно приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2017 година (изтегли отчет)

Решение № 11 / 25.01.2018 г. относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската администрация за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. (изтегли приложение-отчет)

Решение № 10 / 25.01.2018 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. (изтегли отчет)

Решение № 9 / 25.01.2018 г. относно изменения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена (изтегли наредба )

Решение № 8 / 25.01.2018 г. относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за опазване на обществения ред в община Елена

Решение № 7 / 25.01.2018 г. относно приемане Бюджет на Община Елена за 2018 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз (изтегли приложение № 1, приложение № 1-1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 7, приложение № 8, прогноза 2017, акт.2018, протокол публично обсъждане)

Решение № 6 / 25.01.2018 г. относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2018 г. (изтегли спортен календар)

Решение № 5 / 25.01.2018 г. относно приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2018 г. (изтегли културен календар, приложение чествания, приложение сборове)

Решение № 4 / 25.01.2018 г. относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2018 г. (изтегли програма)

Решение № 3 / 25.01.2018 г. относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление (изтегли приложение-отчет)

Решение № 2 / 25.01.2018 г. относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Елена за 2017 г. (изтегли приложение, приложение)

Решение № 1 / 25.01.2018 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2017 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)