Решение № 42 / 29.03.2018 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 68429.18.133 по КККР на с. Средни колиби, община Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“.

Решение № 41 / 29.03.2018 г. относно включване на имот № 06896.12.56 по КККР на с. Буйновци в околовръстен полигон и обединяване с имот № 10522.513.3 по КККР на с. Велковци

Решение № 40 / 29.03.2018 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 117/31.08.2017 г. на Общински съвет Елена.

Решение № 39 / 29.03.2018 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, за нуждите на Регионална здравна инспекция – Елена

Решение № 38 / 29.03.2018 г. относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи, за стопанската 2017 – 2018 година.

Решение № 37 / 29.03.2018 г. относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2018 г. (изтегли годишен-план, годишен-план)

Решение № 36 / 29.03.2018 г. относно одобряване на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Елена. (изтегли система)

Решение № 35 / 29.03.2018 г. относно даване на съгласие за разкриване на две щатни бройки за срок от шест месеца в дейност „Лични асистенти“, финансирана с местни приходи, за гарантиране устойчивостта на проект „Община Елена – с грижа и подкрепа за недвижим живот“.

Решение № 34 / 29.03.2018 г. относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 33 / 29.03.2018 г. относно откриване на процедура – търг с явно наддаване за продажба на употребявани автомобили общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 32 / 29.03.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост (баня в с. Константин), утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 31 / 29.03.2018 г. относно приемане на отчет за дейността на Домашен социален патронаж – гр. Елена за 2017 г.

Решение № 30 / 29.03.2018 г. относно отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново (2014 – 2020) с Общински план на дейностите за община Елена през 2017 г. (изтегли отчет)

Решение № 29 / 29.03.2018 г. относно изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. (изтегли правилник)

Решение № 28 / 29.03.2018 г. относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за опазване на обществения ред в община Елена. (изтегли наредба)

Решение № 27 / 29.03.2018 г. относно актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2019-2021 г. (първи етап). (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3)

Решение № 26 / 22.02.2018 г. относно актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност

Решение № 25 / 22.02.2018 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 27 февруари 2018 г.

Решение № 24 / 22.02.2018 г. относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2017 – 2018 година

Решение № 23 / 22.02.2018 г. относно приемане на годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им (изтегли Годишен-план, приложение № 1, приложение № 2)

Решение № 22 / 22.02.2018 г. относно приемане на програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2018 г. (изтегли програма)

Решение № 21 / 22.02.2018 г. относно изменение в Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общински поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ (изтегли Наредба)

Решение № 20 / 25.01.2018 г. относно приемане на Общински план за младежта за 2018 година (изтегли план)

Решение № 19 / 25.01.2018 г. относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена

Решение № 18 / 25.01.2018 г. относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет

Решение № 17 / 25.01.2018 относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2017 година

Решение № 16 / 25.01.2018 г. относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2017 година

Решение № 15 / 25.01.2018 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за второто полугодие на 2017 година

Решение № 14 / 25.01.2018 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План застрояване на имот № 051100 по КВС на землище с. Средни колиби, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 13 / 25.01.2018 г. относно приемане на Програма за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 година (изтегли програма)

Решение № 12 / 25.01.2018 г. относно приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2017 година (изтегли отчет)

Решение № 11 / 25.01.2018 г. относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската администрация за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. (изтегли приложение-отчет)

Решение № 10 / 25.01.2018 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. (изтегли отчет)

Решение № 9 / 25.01.2018 г. относно изменения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена (изтегли наредба )

Решение № 8 / 25.01.2018 г. относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за опазване на обществения ред в община Елена

Решение № 7 / 25.01.2018 г. относно приемане Бюджет на Община Елена за 2018 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз (изтегли приложение № 1, приложение № 1-1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 7, приложение № 8, прогноза 2017, акт.2018, протокол публично обсъждане)

Решение № 6 / 25.01.2018 г. относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2018 г. (изтегли спортен календар)

Решение № 5 / 25.01.2018 г. относно приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2018 г. (изтегли културен календар, приложение чествания, приложение сборове)

Решение № 4 / 25.01.2018 г. относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2018 г. (изтегли програма)

Решение № 3 / 25.01.2018 г. относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление (изтегли приложение-отчет)

Решение № 2 / 25.01.2018 г. относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Елена за 2017 г. (изтегли приложение, приложение)

Решение № 1 / 25.01.2018 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2017 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)