Решение № 76 / 14.06.2018 г. относно промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по общинска транспортна схема от квотата на община Елена

Решение № 75 / 14.06.2018 г. относно отмяна на Решение № 49/26.04.2018 г. на Общински съвет е Елена и даване на съгласие за сключване на договор за финансиране на проект по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2014 – 2020 г. и одобряване на гаранция за неговата устойчивост

Решение № 74 / 31.05.2018 г. относно даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, част от капитала на „Буковец“ ЕООД.

Решение № 73 / 31.05.2018 г. относно частично изменение на действащия Регулационен план на с. Руховци – План за улична регулация и корекция на строителната граница на селото

Решение № 72 / 31.05.2018 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот с проектен № 68429.18.228 (образуван от делба на имот № 68429.18.197) по КККР на с. Средни колиби, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване.

Решение № 71 / 31.05.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – водопровод за захранване на имот с проектен № 098009 по КВС (част от имот № 04460.98.8 по КККР) на землище с. Блъсковци

Решение № 70 / 31.05.2018 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на линейни обекти – кабелно ел. захранване 20кV на трафопост в имот с проектен № 098010 (част от имот № 04460.98.8 по КККР) и въздушна линия 1 кV за захранване на имот № 098005, с НТП „Овцеферма“ по КВС (имот № 04460.98.5 по КККР) на землище с. Блъсковци.

Решение № 69 / 31.05.2018 г. относно гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на редовно Общо събрание на акционерите

Решение № 68 / 31.05.2018 г. относно промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по общинска транспортна схема от квотата на община Елена.

Решение № 67 / 31.05.2018 г. относно съгласие за удължаване срока на ползване на банков револвиращ кредит за оборотни средства от „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД и определяне на условията за същия.

Решение № 66 / 31.05.2018 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2017 година на „Хоспис-Елена“ООД

Решение № 65 / 31.05.2018 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2017 година на „Еленски балкан“ ООД

Решение № 64 / 31.05.2018 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2017 година на „Елена автотранспорт“ ЕООД

Решение № 63 / 31.05.2018 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2017 година на „Буковец“ ЕООД

Решение № 62 / 31.05.2018 г.относно изменения и допълнения в Наредбата за реда и организацията за поемане, обслужване и управление на общински дълг в Община Елена. (изтегли наредба)

Решение № 61 / 31.05.2018 г. относно изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена (изтегли наредба)

Решение № 60 / 10.05.2018 г. относно удостояване на Виктория Костадинова Славчева с едностранен плакет

Решение № 59 / 10.05.2018 г. относно удостояване на проф. Христо Николов Кожухаров със званието „Почетен гражданин на град Елена“

Решение № 58 / 10.05.2018 г. относно удостояване на Любомир Петров Петков-Пашов със званието „Почетен гражданин на град Елена“

Решение № 57 / 26.04.2018 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя на Общински съвет – Елена за първото тримесечие на 2018 година.

Решение № 56 / 26.04.2018 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за първото тримесечие на 2018 година.

Решение № 55 / 26.04.2018 г. относно одобряване на Специализиран подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с проектен № 108098 (с НТП „Сметище) по КВС на землище гр. Елена.

Решение № 54 / 26.04.2018 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 15 май 2018 г.

Решение № 53 / 26.04.2018 г. относно предаване на новоизграден актив „Изграждане канал по улица „Велчова Завера“ от О.Т. 188 до О.Т. 190, гр. Елена“ и „Активи извършени за сметка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена“ за управление от Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

Решение № 52 / 26.04.2018 г. относно откриване на процедура по преобразуване на Основно училище „Отец Паисий“ с. Майско в Обединено училище „Отец Паисий“ с. Майско

Решение № 51 / 26.04.2018 г. относно откриване на процедура – търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 50 / 26.04.2018 г. относно откриване на процедура – търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 49 / 26.04.2018 г. относно предложение за даване на съгласие от Общински съвет Елена за сключване на договор за финансиране Проект по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България“ 2014 -2020 г. и одобряване на гаранция за неговата устойчивост

Решение № 48 / 26.04.2018 г. относно обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена през 2017 г. (изтегли доклади)

Решение № 47 / 26.04.2018 г. относно Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елена за 2018 г. (изтегли план)

Решение № 46 / 26.04.2018 г. относно приемане на План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики 2018 – 2020 г. (изтегли план, план с приоритети)

Решение № 45 / 26.04.2018 г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2019 година в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. (изтегли план)

Решение № 44 / 26.04.2018 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2018 г. (изтегли програма)

Решение № 43 / 26.04.2018 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2018 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1,приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 42 / 29.03.2018 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 68429.18.133 по КККР на с. Средни колиби, община Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“.

Решение № 41 / 29.03.2018 г. относно включване на имот № 06896.12.56 по КККР на с. Буйновци в околовръстен полигон и обединяване с имот № 10522.513.3 по КККР на с. Велковци

Решение № 40 / 29.03.2018 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 117/31.08.2017 г. на Общински съвет Елена.

Решение № 39 / 29.03.2018 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост на Регионална здравна инспекция – Велико Търново, за нуждите на Регионална здравна инспекция – Елена

Решение № 38 / 29.03.2018 г. относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделските земи, за стопанската 2017 – 2018 година.

Решение № 37 / 29.03.2018 г. относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2018 г. (изтегли годишен-план, годишен-план)

Решение № 36 / 29.03.2018 г. относно одобряване на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Елена. (изтегли система)

Решение № 35 / 29.03.2018 г. относно даване на съгласие за разкриване на две щатни бройки за срок от шест месеца в дейност „Лични асистенти“, финансирана с местни приходи, за гарантиране устойчивостта на проект „Община Елена – с грижа и подкрепа за недвижим живот“.

Решение № 34 / 29.03.2018 г. относно откриване на процедура (търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 33 / 29.03.2018 г. относно откриване на процедура – търг с явно наддаване за продажба на употребявани автомобили общинска собственост, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 32 / 29.03.2018 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост (баня в с. Константин), утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 31 / 29.03.2018 г. относно приемане на отчет за дейността на Домашен социален патронаж – гр. Елена за 2017 г.

Решение № 30 / 29.03.2018 г. относно отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново (2014 – 2020) с Общински план на дейностите за община Елена през 2017 г. (изтегли отчет)

Решение № 29 / 29.03.2018 г. относно изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. (изтегли правилник)

Решение № 28 / 29.03.2018 г. относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за опазване на обществения ред в община Елена. (изтегли наредба)

Решение № 27 / 29.03.2018 г. относно актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2019-2021 г. (първи етап). (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3)

Решение № 26 / 22.02.2018 г. относно актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност

Решение № 25 / 22.02.2018 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 27 февруари 2018 г.

Решение № 24 / 22.02.2018 г. относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2017 – 2018 година

Решение № 23 / 22.02.2018 г. относно приемане на годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им (изтегли Годишен-план, приложение № 1, приложение № 2)

Решение № 22 / 22.02.2018 г. относно приемане на програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2018 г. (изтегли програма)

Решение № 21 / 22.02.2018 г. относно изменение в Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общински поземлен фонд и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ (изтегли Наредба)

Решение № 20 / 25.01.2018 г. относно приемане на Общински план за младежта за 2018 година (изтегли план)

Решение № 19 / 25.01.2018 г. относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена

Решение № 18 / 25.01.2018 г. относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет

Решение № 17 / 25.01.2018 относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2017 година

Решение № 16 / 25.01.2018 г. относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2017 година

Решение № 15 / 25.01.2018 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за второто полугодие на 2017 година

Решение № 14 / 25.01.2018 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План застрояване на имот № 051100 по КВС на землище с. Средни колиби, за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 13 / 25.01.2018 г. относно приемане на Програма за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 година (изтегли програма)

Решение № 12 / 25.01.2018 г. относно приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2017 година (изтегли отчет)

Решение № 11 / 25.01.2018 г. относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската администрация за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. (изтегли приложение-отчет)

Решение № 10 / 25.01.2018 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. (изтегли отчет)

Решение № 9 / 25.01.2018 г. относно изменения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена (изтегли наредба )

Решение № 8 / 25.01.2018 г. относно отмяна на действащата и приемане на нова Наредба за опазване на обществения ред в община Елена

Решение № 7 / 25.01.2018 г. относно приемане Бюджет на Община Елена за 2018 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз (изтегли приложение № 1, приложение № 1-1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 7, приложение № 8, прогноза 2017, акт.2018, протокол публично обсъждане)

Решение № 6 / 25.01.2018 г. относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2018 г. (изтегли спортен календар)

Решение № 5 / 25.01.2018 г. относно приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2018 г. (изтегли културен календар, приложение чествания, приложение сборове)

Решение № 4 / 25.01.2018 г. относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2018 г. (изтегли програма)

Решение № 3 / 25.01.2018 г. относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление (изтегли приложение-отчет)

Решение № 2 / 25.01.2018 г. относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Елена за 2017 г. (изтегли приложение, приложение)

Решение № 1 / 25.01.2018 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2017 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)