Решение № 94 / 25.07.2019 г. относно удостояване на Диляна Иванова Никифорова с награда за постижения в областта на културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения.

Решение № 93 / 25.07.2019 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за второто тримесечие на 2019 година.

Решение № 92 / 25.07.2019 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 13 август 2019 г.

Решение № 91 / 25.07.2019 г. относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 90 / 25.07.2019 г. относно съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение за финансиране по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“

Решение № 89 / 25.07.2019 г. относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската администрация за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г. (изтегли отчет)

Решение № 88 / 25.07.2019 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. (изтегли отчет)

Решение № 87 / 25.07.2019 г. относно приемане на Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските концесии и сключените концесионни договори за 2018 г. (изтегли годишен отчет)

Решение № 86 / 25.07.2019 г. относно допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2019 г. (изтегли програма)

Решение № 85 / 25.07.2019 г. относно изменения в Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Елена (изтегли наредба)

Решение № 84 / 25.07.2019 г. относно отмяна на действащата към момента Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Елена (изтегли наредба)

Решение № 83 / 25.07.2019 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за второто тримесечие на 2019 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 82 / 27.06.2019 г. относно официална позиция на Общински съвет – Елена във връзка с Разрешение № 519 / 13.06.2019 г. на министъра на енергетиката за търсене на проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ „Раюв камък“, община Елена, област Велико Търново

Решение № 81 / 27.06.2019 г.Предложение относно отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на ученици от СУ „Иван Н.Момчилов“ в световно състезание по креативен дизайн в Ню Йорк

Решение № 80 / 27.06.2019 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – електрозахранване на помпена станция в имот 05164.27.27 по КККР на неурбанизираната територия на землище с. Бойковци

Решение № 79 / 27.06.2019 г. относно изменение в Решение № 116/30.08.2018 г. на Общински съвет – Елена

Решение № 78 / 27.06.2019 г. относно определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане

Решение № 77 / 27.06.2019 г. относно предварително съгласие за иницииране на процедура за придобиване чрез безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижими имоти частна държавна собственост

Решение № 76 / 27.06.2019 г. относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2019 година (изтегли приложение, приложение)

Решение № 75 / 27.06.2019 г. относно одобряване на план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и разходи за текущ ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони (изтегли приложение план-сметка)

Решение № 74 / 27.06.2019 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. на община Елена (изтегли приложение)

Решение № 73 / 27.06.2019 г. относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2018 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2018 г., отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2018 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 4, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6 приложение № 14, протокол)

Решение № 72 / 30.05.2019 г. относно подновяване срока за ползване на краткосрочен банков кредит за оборотни средства от „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД и определяне на условията за същия

Решение № 71 / 30.05.2019 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелно ел.захранване 1 кV на стационарна контролна единица № 1060 (Разрешение за строеж № РС-3/04.02.2019 година на МРРБ), разположена в обхвата на републикански път ІІ-53

Решение № 70 / 30.05.2019 г. относно откриване процедура – търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 69 / 30.05.2019 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2018 г. на „ХОСПИС-ЕЛЕНА“ ООД

Решение № 68 / 30.05.2019 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2018 г. на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ ООД гр. Елена

Решение № 67 / 30.05.2019 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2018 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД гр.Елена

Решение № 66 / 30.05.2019 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2018 година на „БУКОВЕЦ“ ЕООД гр. Елена

Решение № 65 / 09.05.2019 г. относно поставяне и откриване на паметна плоча с името на Стоян Камбуров

Решение № 64 / 09.05.2019 г. относно предложение относно предложение до министъра на културата за деклариране на сградата на Училище „Иларион Макариополски“ като недвижима историческа културна ценност от ново време с национално значение

Решение № 63 / 09.05.2019 г. относно удостояване на Магдалена Любомирова Борисова с годишна награда за постижения в областта на културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения

Решение № 62 / 09.05.2019 г. относно удостояване на Иван Димитров Минчев с годишна награда за постижения в областта на културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения

Решение № 61 / 09.05.2019 г. относно удостояване на Теодора Димитрова Димова с литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски”

Решение № 60 / 09.05.2019 г. относно удостояване на Йорданка Стефанова Грънчарова с едностранен плакет

Решение № 59 / 09.05.2019 г. относно удостояване на д-р Марчо Христов Марков със званието „Почетен гражданин на град Елена

Решение № 58 / 09.05.2019 г. относно удостояване на Валентина Стефанова Мирчева със званието „Почетен гражданин на град Елена“

Решение № 57 / 25.04.2019 г. относно отпускане на еднократна парична помощ във връзка с постъпила молба от Дончо Стефанов Гърдев, пострадал при пожар на 10.02.2019 г.

Решение № 56 / 25.04.2019 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелно Ел захранване на стационарна контролна единица № 1060, разположена в обхвата на републикански път ІІ-53 (имот № 27190.123.16 по КККР на неурбанизираната територия на землище гр. Елена)

Решение № 55 / 25.04.2019 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за първото тримесечие на 2019 година

Решение № 54 / 25.04.2019 г.относно одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя на Общински съвет Елена за първото тримесечие на 2019 година

Решение № 53 / 25.04.2019 г. относно приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена през 2018 г. (изтегли приложение-доклади)

Решение № 52 / 25.04.2019 г.относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2020 година в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. (изтегли приложение-план)

Решение № 51 / 25.04.2019 г. относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развие на децата и учениците в община Елена за 2019 г.

Решение № 50 / 25.04.2019 г. относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Елена за периода 2019 – 2020 г. (изтегли стратегия)

Решение № 49 / 25.04.2019 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2019 г. в частта „Имоти, които община Елена има намерение да предостави под наем“ (изтегли програма)

Решение № 48 / 25.04.2019 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2019 г. (изтегли програма)

Решение № 47 / 25.04.2019 г. относно отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии

Решение № 46 / 25.04.2019 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2019 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2,приложение № 2-1,приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 45 / 28.03.2019 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на вещи – общинска собственост на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. София, за нуждите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Елена

Решение № 44 / 28.03.2019 г. относно актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги

Решение № 43 / 28.03.2019 г. относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Елена (2014-2020) през 2018 година (доклад)

Решение № 42 / 28.03.2019 г. относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2018 г. (изтегли отчет)

Решение № 41 / 28.03.2019 готносно отчет за изпълнението та Регионална Програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново (2014 – 2020) с Общински план на дейностите за община Елена за 2018 г. (изтегли приложение-отчет)

Решение № 40 / 28.03.2019 г. относно изменения в Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена (изтегли наредба)

Решение № 39 / 28.03.2019 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. на община Елена (изтегли приложение)

Решение № 38 / 28.03.2019 г. относно бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2020 – 2022 г. (първи етап) (изтегли приложение № 1, , приложение № 2, приложение № 3)

Решение № 37 / 21.02.2019 г. относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (изтегли правилник)

Решение № 36 / 21.02.2019 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 27190.128.99 по КККР на неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За производствени дейности“

Решение № 35 / 21.02.2019 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за второто полугодие на 2018 година

Решение № 34 / 21.02.2019 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя на Общински съвет Елена за второто полугодие на 2018 година

Решение № 33 / 21.02.2019 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху специализирани превозни средства, собственост на община Елена, в полза на „Буковец“ ЕООД гр. Елена

Решение № 32 / 21.02.2019 г. относно съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена

Решение № 31 / 21.02.2019 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя.

Решение № 30 / 21.02.2019 г. относно одобряване на партньорство по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, за финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Решение № 29 / 21.02.2019 г. относно съгласие за кандидатстване на Община Елена пред Фонд „Социална закрила“ с проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждането на Домашен социален патронаж – Елена“ и осигуряване на съфинансиране по проекта

Решение № 28 / 21.02.2019 г. относно разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания като държавна делегирана дейност с капацитет 10 места

Решение № 27 / 21.02.2019 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършени авансови плащания по договор № 04/07/2/0/00469 от 04.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 от „Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, за проект № 04/07/2/0/00469 „Реконструкция на сградите на средно училище „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие“ (изтегли приложение)

Решение № 26 / 21.02.2019 г. относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г. (изтегли отчет)

Решение № 25 / 21.02.2019 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. (изтегли отчет)

Решение № 24 / 21.02.2019 г. относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елена (изтегли анализ)

Решение № 23 / 21.02.2019 г. относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2019 г. (изтегли програма, приложение № 1-план)

Решение № 22 / 21.02.2019 г. относно приемане на Краткосрочно програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2020 г. (изтегли програма)

Решение № 21 / 21.02.2019 г. относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им (изтегли план, приложение № 1)

Решение № 20 / 21.02.2019 г. относно изменения в Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища (изтегли наредба)

Решение № 19 / 24.01.2019 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 19 февруари 2019 г.

Решение № 18 / 24.01.2019 г. относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена

Решение № 17 / 24.01.2019 г. относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет.

Решение № 16 / 24.01.2019 г. относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2018 година.

Решение № 15 / 24.01.2019 г. относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2018 година.

Решение № 14 / 24.01.2019 г. относно даване на съгласие относно размера на членския внос на Община Елена в Сдружение с нестопанска цел „МИГ общини Елена и Златарица“.

Решение № 13 / 24.01.2019 г. относно определяне на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд (изтегли приложение)

Решение № 12 / 24.01.2019 г.относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2018/2019 г.

Решение № 11 / 24.01.2019 г. относно приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2018 година. (изтегли приложение-отчет)

Решение № 10 / 24.01.2019 г. относно приемане Бюджет на Община Елена за 2019 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г.(изтегли приложение № 1приложение № 1-1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 6-І, приложение № 6-ІІ, приложение № 7, приложение № 8, приложение № 9, протокол-обществено-обсъждане)

Решение № 9 / 24.01.2019 г. относно приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация (изтегли наредба)

Решение № 8 / 24.01.2019 г. относно изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена. (изтегли наредба)

Решение № 7 / 24.01.2019 г. относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2019 г. (изтегли приложение-спортен календар)

Решение № 6 / 24.01.2019 г. относно приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2019 г. (изтегли приложение-културен календар)

Решение № 5 / 24.01.2019 г. относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2019 г. (изтегли приложение-програма)

Решение № 4 / 24.01.2019 г. относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 г. (изтегли приложение-отчет)

Решение № 3 / 24.01.2019 г. относно промени в структурата на общинската администрация (изтегли приложение № 1)

Решение № 2 относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Елена за 2018 г. (изтегли приложение, приложение)

Решение № 1 / 24.01.2019 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2018 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)