Решение № 72 / 30.05.2019 г. относно подновяване срока за ползване на краткосрочен банков кредит за оборотни средства от „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД и определяне на условията за същия

Решение № 71 / 30.05.2019 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелно ел.захранване 1 кV на стационарна контролна единица № 1060 (Разрешение за строеж № РС-3/04.02.2019 година на МРРБ), разположена в обхвата на републикански път ІІ-53

Решение № 70 / 30.05.2019 г. относно откриване процедура – търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 69 / 30.05.2019 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2018 г. на „ХОСПИС-ЕЛЕНА“ ООД

Решение № 68 / 30.05.2019 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2018 г. на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ ООД гр. Елена

Решение № 67 / 30.05.2019 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2018 г. на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД гр.Елена

Решение № 66 / 30.05.2019 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2018 година на „БУКОВЕЦ“ ЕООД гр. Елена

Решение № 65 / 09.05.2019 г. относно поставяне и откриване на паметна плоча с името на Стоян Камбуров

Решение № 64 / 09.05.2019 г. относно предложение относно предложение до министъра на културата за деклариране на сградата на Училище „Иларион Макариополски“ като недвижима историческа културна ценност от ново време с национално значение

Решение № 63 / 09.05.2019 г. относно удостояване на Магдалена Любомирова Борисова с годишна награда за постижения в областта на културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения

Решение № 62 / 09.05.2019 г. относно удостояване на Иван Димитров Минчев с годишна награда за постижения в областта на културата, социалната сфера и обществените взаимоотношения

Решение № 61 / 09.05.2019 г. относно удостояване на Теодора Димитрова Димова с литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски”

Решение № 60 / 09.05.2019 г. относно удостояване на Йорданка Стефанова Грънчарова с едностранен плакет

Решение № 59 / 09.05.2019 г. относно удостояване на д-р Марчо Христов Марков със званието „Почетен гражданин на град Елена

Решение № 58 / 09.05.2019 г. относно удостояване на Валентина Стефанова Мирчева със званието „Почетен гражданин на град Елена“

Решение № 57 / 25.04.2019 г. относно отпускане на еднократна парична помощ във връзка с постъпила молба от Дончо Стефанов Гърдев, пострадал при пожар на 10.02.2019 г.

Решение № 56 / 25.04.2019 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелно Ел захранване на стационарна контролна единица № 1060, разположена в обхвата на републикански път ІІ-53 (имот № 27190.123.16 по КККР на неурбанизираната територия на землище гр. Елена)

Решение № 55 / 25.04.2019 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за първото тримесечие на 2019 година

Решение № 54 / 25.04.2019 г.относно одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя на Общински съвет Елена за първото тримесечие на 2019 година

Решение № 53 / 25.04.2019 г. относно приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена през 2018 г. (изтегли приложение-доклади)

Решение № 52 / 25.04.2019 г.относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2020 година в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. (изтегли приложение-план)

Решение № 51 / 25.04.2019 г. относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развие на децата и учениците в община Елена за 2019 г.

Решение № 50 / 25.04.2019 г. относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Елена за периода 2019 – 2020 г. (изтегли стратегия)

Решение № 49 / 25.04.2019 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2019 г. в частта „Имоти, които община Елена има намерение да предостави под наем“ (изтегли програма)

Решение № 48 / 25.04.2019 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2019 г. (изтегли програма)

Решение № 47 / 25.04.2019 г. относно отмяна на Наредба за условията и реда при предоставяне на концесии

Решение № 45 / 25.04.2019 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2019 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2,приложение № 2-1,приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 45 / 28.03.2019 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на вещи – общинска собственост на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. София, за нуждите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Елена

Решение № 44 / 28.03.2019 г. относно актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги

Решение № 43 / 28.03.2019 г. относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Елена (2014-2020) през 2018 година (доклад)

Решение № 42 / 28.03.2019 г. относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2018 г. (изтегли отчет)

Решение № 41 / 28.03.2019 готносно отчет за изпълнението та Регионална Програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново (2014 – 2020) с Общински план на дейностите за община Елена за 2018 г. (изтегли приложение-отчет)

Решение № 40 / 28.03.2019 г. относно изменения в Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания в община Елена (изтегли наредба)

Решение № 39 / 28.03.2019 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. на община Елена (изтегли приложение)

Решение № 38 / 28.03.2019 г. относно бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2020 – 2022 г. (първи етап) (изтегли приложение № 1, , приложение № 2, приложение № 3)

Решение № 37 / 21.02.2019 г. относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (изтегли правилник)

Решение № 36 / 21.02.2019 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 27190.128.99 по КККР на неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – „За производствени дейности“

Решение № 35 / 21.02.2019 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за второто полугодие на 2018 година

Решение № 34 / 21.02.2019 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя на Общински съвет Елена за второто полугодие на 2018 година

Решение № 33 / 21.02.2019 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху специализирани превозни средства, собственост на община Елена, в полза на „Буковец“ ЕООД гр. Елена

Решение № 32 / 21.02.2019 г. относно съгласие за придобиване право на собственост чрез покупко-продажба на недвижими имоти, находящи се в землището на гр. Елена

Решение № 31 / 21.02.2019 г. относно продажба на имот – частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя.

Решение № 30 / 21.02.2019 г. относно одобряване на партньорство по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, за финансиране от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Решение № 29 / 21.02.2019 г. относно съгласие за кандидатстване на Община Елена пред Фонд „Социална закрила“ с проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждането на Домашен социален патронаж – Елена“ и осигуряване на съфинансиране по проекта

Решение № 28 / 21.02.2019 г. относно разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания като държавна делегирана дейност с капацитет 10 места

Решение № 27 / 21.02.2019 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след извършени авансови плащания по договор № 04/07/2/0/00469 от 04.12.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 от „Инвестиции в създаването, подобряването, или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, за проект № 04/07/2/0/00469 „Реконструкция на сградите на средно училище „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена с внедряване на мерки за енергийна ефективност“, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие“ (изтегли приложение)

Решение № 26 / 21.02.2019 г. относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г. (изтегли отчет)

Решение № 25 / 21.02.2019 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. (изтегли отчет)

Решение № 24 / 21.02.2019 г. относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елена (изтегли анализ)

Решение № 23 / 21.02.2019 г. относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2019 г. (изтегли програма, приложение № 1-план)

Решение № 22 / 21.02.2019 г. относно приемане на Краткосрочно програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2019 – 2020 г. (изтегли програма)

Решение № 21 / 21.02.2019 г. относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им (изтегли план, приложение № 1)

Решение № 20 / 21.02.2019 г. относно изменения в Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища (изтегли наредба)

Решение № 19 / 24.01.2019 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 19 февруари 2019 г.

Решение № 18 / 24.01.2019 г. относно определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена

Решение № 17 / 24.01.2019 г. относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет.

Решение № 16 / 24.01.2019 г. относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2018 година.

Решение № 15 / 24.01.2019 г. относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2018 година.

Решение № 14 / 24.01.2019 г. относно даване на съгласие относно размера на членския внос на Община Елена в Сдружение с нестопанска цел „МИГ общини Елена и Златарица“.

Решение № 13 / 24.01.2019 г. относно определяне на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд (изтегли приложение)

Решение № 12 / 24.01.2019 г.относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2018/2019 г.

Решение № 11 / 24.01.2019 г. относно приемане на отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2018 година. (изтегли приложение-отчет)

Решение № 10 / 24.01.2019 г. относно приемане Бюджет на Община Елена за 2019 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г.(изтегли приложение № 1приложение № 1-1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 6-І, приложение № 6-ІІ, приложение № 7, приложение № 8, приложение № 9, протокол-обществено-обсъждане)

Решение № 9 / 24.01.2019 г. относно приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация (изтегли наредба)

Решение № 8 / 24.01.2019 г. относно изменения в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена. (изтегли наредба)

Решение № 7 / 24.01.2019 г. относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2019 г. (изтегли приложение-спортен календар)

Решение № 6 / 24.01.2019 г. относно приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2019 г. (изтегли приложение-културен календар)

Решение № 5 / 24.01.2019 г. относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2019 г. (изтегли приложение-програма)

Решение № 4 / 24.01.2019 г. относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 г. (изтегли приложение-отчет)

Решение № 3 / 24.01.2019 г. относно промени в структурата на общинската администрация (изтегли приложение № 1)

Решение № 2 относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Елена за 2018 г. (изтегли приложение, приложение)

Решение № 1 / 24.01.2019 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2018 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)