Решение № 66 / 07.05.2020 г. относно частично изменение на действащия Регулационен план на с. Средни колиби – План за улична регулация в зоната на кв. 6 и кв. 13 по плана на селото.

Решение № 65 / 07.05.2020 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе на кабел ниско напрежение (НН) от главно разпределително табло (ГРТ) на МТП „Брязово“, ВЕЛ 20 кV „Стара река“, П/ст „Елена“ – до западната граница на околовръстния полигон на с. Брезово.

Решение № 64 / 07.05.2020 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 87326.123.40 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Яковци, определяне на ново конкретно предназначение на имот – „За ниско свободно жилищно застрояване“.

Решение № 63 / 07.05.2020 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 03054.234.4 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Беброво, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За овцеферма“.

Решение № 62 / 07.05.2020 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 27190.13.12 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За ниско свободно жилищно застрояване“.

Решение № 61 / 07.05.2020 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена  за 2020 г. (изтегли приложение)

Решение № 60 / 07.05.2020 г. относно подновяване срока за ползване на краткосрочен банков кредит за оборотни средства от „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД и определяне на условията за същия.

Решение № 59 / 07.05.2020 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаваща плащане на ДДС на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г. за реализиране на проект № BG06RDNP001 – 7.001 – 0134 „Реконструкция и рехабилитация на ул.“Възрожденска“ и тротоари към съществуващи улици  в гр. Елена“, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие“.

Решение № 58 / 07.05.2020 г. относно издаване на запис на заповед от Община Елена в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г. за реализиране на проект № BG06RDNP001-7.001-0134 „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожденска“ и тротоари към съществуващи улици  в гр. Елена“.

Решение № 57 / 07.05.2020 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение правото на ЕС по дело С-145/14“ за изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена“.

Решение № 56 / 07.05.2020 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена.

Решение № 55 / 07.05.2020 г. относно съгласие за приемане на Спогодба по чл. 234 от ГПК по т. д. № 258/2019 г. на Окръжен съд – Велико Търново и изплащане на незаплатена част  от дължимо възнаграждение по Договор за възлагане на обществена поръчка № РД.02.11-167/23.07.2013 г. между община Елена и „Хидроизомат“ АД с обект „строителство“ и предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ – 1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена“.

Решение № 54 / 07.05.2020 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на „Хоспис-Елена“ ООД гр.Елена

Решение № 53 / 07.05.2020 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на „Еленски балкан“ ООД гр.Елена

Решение № 52 / 07.05.2020 г.относно приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на „Елена автотранспорт“ ЕООД гр.Елена

Решение № 51 / 07.05.2020 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на „Буковец“ ЕООД гр.Елена


Решение № 50 / 10.04.2020 г. относно избор на управител на „Буковец“ ЕООД – гр. Елена

Решение № 49 / 10.04.2020 г. относно освобождаване от длъжност на досегашния управител на „Буковец“ ЕООД – гр. Елена

гр.Решение № 48 / 10.04.2020 г. относно временно преустановяване превоза на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема

Решение № 47 / 10.04.2020 г. относно подпомагане на „Елена Автотранспорт“ ЕООД – гр. Елена с финансови средства от общинския бюджет за покриване на текущи разходи и задължения към доставчици, с оглед дейността му по задоволяване потребностите на населението

Решение № 46 / 10.04.2020 г. относно удължаване на срока за ползване на отстъпка от 5 на сто при еднократно заплащане на дължимата такса битови отпадъци за физически и юридически лица

Решение № 45 / 10.04.2020 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2020 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 44 / 24.03.2020 г. относно временно преустановяване превоз на пътници по автобусни линии от общинската и областната (от квотата на община Елена) транспортни схеми

Решение № 43 / 24.03.2020 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена.

Решение № 42 / 27.02.2020 г. относно приемане на Доклад, съдържащ констатации относно дейността и отчетността на „Елена Автотранспорт“ ЕООД – гр. Елена през периода, в който управител на дружеството е бил Иван Любенов Иванов, и възлагане на съответни действия за търсене на отговорност от същия.

Решение № 41 / 27.02.2020 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот с № 27190.158.51 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За ниско свободно жилищно застрояване”.

Решение № 40 / 27.02.2020 г. относно даване на разрешение за поставяне на бюст-паметник на Иван Стоянов Кършов в гр. Елена.

Решение № 39 / 27.02.2020 г. относно промяна на административния адрес на Център за подкрепа за личностно развитие – гр. Елена.

Решение № 38 / 27.02.2020 г. относно предоставяне за безвъзмездно ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост за нуждите на общинското ръководство на парламентарно представена политическа партия „ВОЛЯ“.

Решение № 37 / 27.02.2020 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на общинско дружество ”Буковец” ЕООД.

Решение № 36 / 27.02.2020 г. относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им. (изтегли план приложение)

Решение № 35 / 27.02.2020 г. относно приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. на „Хоспис – Елена“ ООД гр. Елена

Решение № 34 / 27.02.2020 г. относно приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. на „Еленски балкан“ ООД гр. Елена

Решение № 33 / 27.02.2020 г. относно приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. на „Елена автотранспорт“ ЕООД гр. Елена

Решение № 32 / 27.02.2020 г. относно приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. на „Буковец“ ЕООД гр. Елена

Решение № 31 / 27.02.2020 г. относно приемана на Общински план за младежта за 2020 г. в община Елена. (изтегли план)

Решение № 30 / 27.02.2020 г. относно приемана на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена през 2020 г. (изтегли план, програма)

Решение № 29 / 27.02.2020 г. относно приемане на съвместна стратегия за опазване и популяризиране на културното наследство, и насърчаване на културния туризъм в общините Елена, България и Меджидия, Румъния. (изтегли стратегия)

Решение № 28 / 27.02.2020 г. относно предложение за изменение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена. (изтегли наредба)

Решение № 27 / 27.02.2020 г. одобряване на бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности за периода 2021 – 2023 г. (първи етап). (изтегли приложение №1, приложение № 2, приложение № 3)

Решение № 26 / 27.02.2020 г. относно приемане на програма за управление на община Елена за мандат 2019 – 2023 г. (изтегли програма)

Решение № 25 / 30.01.2020 г. относно предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от общински горски територии и отпускане на парична помощ на Ана Иванова Стоянова, пострадала от пожар на 01.01.2020 г.

Решение № 24 / 30.01.2020 г. относно заплащане на разходите за издаване на нотариални актове за недвижими имоти, собственост на „Елена автотранспорт“ ЕООД за сметка на бюджета на община Елена.

Решение № 23 / 30.01.2020 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с проектен № 27190.213.12 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За винарска изба”.

Решение № 22 / 30.01.2020 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на разширение на Гробищен парк гр. Елена.

Решение № 21 / 30.01.2020 г. относно удостояване на Владимир Зарев с литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“.

Решение № 20 / 30.01.2020 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико търново“, насрочено за 13 февруари 2020 г.

Решение № 19 / 30.01.2020 г. относно приемане Бюджет на Община Елена за 2020 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз. (изтегли приложение № 1, приложение № 1-1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 3-1, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6-стр.1-7, приложение № 6-стр.8-10, приложение № 6-стр.11, приложение № 7, приложение № 8, приложение № 9, протокол обществено обсъждане)

Решение № 18 / 30.01.2020 г. относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2020 г. (изтегли календар)

Решение № 17 / 30.01.2020 г. относно приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2020 г. (изтегли календар)

Решение № 16 / 30.01.2020 г. относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в община Елена за периода 2019-2023 г. (изтегли стратегия)

Решение № 15 / 30.01.2020 г. относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 г. (изтегли програма)

Решение № 14 / 30.01.2020 г. относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 г. (изтегли отчет)

Решение № 13 / 30.01.2020 г. относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Елена за 2019 г. (изтегли приложение стр.1-11, приложение стр.12-13, приложение стр.14)

Решение № 12 / 30.01.2020 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2019 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 11 / 16.01.2020 г. относно даване съгласие за обезпечаване на задължения на „Елена автотранспорт“ ЕООД към ТД на НАП Велико Търново чрез вписване на възбрана върху недвижими имоти, собственост на дружеството.

Решение № 10 / 16.01.2020 г. относно потвърждение за съответствие на проектно предложение за създаване на Регионален иновационен център в гр. Елена с целите и приоритетите на Общински план за развитие (2014 – 2020).

Решение № 9 / 16.01.2020 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за второто полугодие на 2019 г.

Решение № 8 / 16.01.2020 г. относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет.

Решение № 7 / 16.01.2020 г. относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2019 година.

Решение № 6 / 16.01.2020 г. относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2019 година.

Решение № 5 / 16.01.2020 г. относно определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена.

Решение № 4 / 16.01.2020 г. относно определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета на община Елена.

Решение № 3 / 16.01.2020 г. относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 година. (изтегли отчет)

Решение № 2 / 16.01.2020 г. относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2019 г. до 04.11.2019 г. (изтегли отчет)

Решение № 1 / 16.01.2020 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2019 г. – 04.11.2019 г.
(изтегли
отчет )