Решение № 154 / 30.12.2021 г. относно даване на разрешение за ситуационна корекция на имоти с идентификатори 63495.68.100 и 63495.68.1 и за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 63495.68.1 (проектен идентификатор № 63495.68.9) по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Руховци

Решение № 153 / 30.12.2021 г. относно даване на разрешение за изработване на проекти за: 1. Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 63495.74.8 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Руховци; 2. План за регулация за разширение на урбанизираната територия и включване в околовръстния полигон на с. Христовци на имот № 63495.74.8 и създаване на нов имот с проектен № 77445.401.22; 3. Подробен устройствен план – План за застрояване на новообразуваният имот с проектен идентификатор 77445.401.22 по КККР

Решение № 152 / 30.12.2021 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план Парцеларен план за трасе на линеен обект – разширение на клон „В“ на въздушна мрежа ниско напрежение към ТП „Долни Марян“ до имот с идентификатор 47425.30.8 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Марян

Решение № 151 / 30.12.2021 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план План за застрояване на имот с идентификатор № 27190.300.1 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена

Решение № 150 / 30.12.2021 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план План за застрояване на имот с идентификатор № 27190.34.929 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена.

Решение № 149 / 30.12.2021 г. относно отписване на несъбираеми частни общински вземания, погасени по давност, произтичащи от наеми от общинско имущество, консумативи, земя и терени. (изтегли приложение)

Решение № 148 / 30.12.2021 г. относно отпускане на временен безлихвен заем на РСО „Централна Стара планина“.

Решение № 147 / 30.12.2021 г. относно приемане на План за интегрирано развитие на община Елена за периода 2021 – 2027 година. (изтегли план)

Решение № 146 / 30.12.2021 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община Елена. (изтегли приложение)

Решение № 145 / 16.12.2021 г. относно актуализиране състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност.

Решение № 144 / 16.12.2021 г. относно отдаване на маломерни общински имоти (земеделска земя) за срок до десет години по реда на чл. 24а, ал. 6 от ЗСПЗЗ.

Решение № 143 / 16.12.2021 г. относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2021 / 2022 г. (изтегли приложение)

Решение № 142 / 16.12.2021 г. относно изменение и допълнение на Решение № 77 / 27.06.2019 г. на Общински съвет – Елена.

Решение № 141 / 16.12.2021 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 7 януари 2022 г.

Решение № 140 / 16.12.2021 г. относно предаване на активи, извършени за сметка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена през 2021 г.“ за управление от Асоциацията по ВиК на  обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

Решение № 139 / 16.12.2021 г. относно приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена

Решение № 138 / 16.12.2021 г.относно извършване на компенсирани промени между разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. (изтегли приложение)

Решение № 137 / 16.12.2021 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община Елена. (изтегли приложение)

Решение № 136 / 16.12.2021 г. относно одобряване на план – сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на територията на община Елена за 2022 г., и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2022 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3, протокол)

Решение № 135 / 02.12.2021 г. относно определяне начина на ползване и конкретните количества за продажба на дървесина за задоволяване нуждите на местното население от обекти Б7-2021, Б8-2021, Б9-2021, Б10-2021 и Б11-2021, обхващащи подотдели 101/к, 95/3, 94/а, 94/б, 94/г, 94/д, 102/л, 102/м, 102/н и 182/а, представляващи горски територии – общинска собственост в землищата на с. Мийковци и с. Илаков рът, община Елена (изтегли приложение № 1-5, приложение № 6)

Решение № 134 / 25.11.2021 г.относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Блъсковци, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 133 / 25.11.2021 г. относно провеждане на процедура за конкурс на управители на публични предприятия.

Решение № 132 / 18.11.2021 г. относно избор на Временна комисия за трайно уреждане въпросите, свързани със собствеността на „МБАЛ Д-р Димитър Моллов“ – Елена ЕООД (в несъстоятелност).

Решение № 131 / 18.11.2021 г. относно отпускане на целеви трансфер за текуща дейност в полза на „Хоспис-Елена“ ООД в т.ч. дял на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов“ – Елена“ ЕООД  (в несъстоятелност) в разпределението на разходите, с предназначение: за текущ ремонт на съществуващата отоплителна система и обезпечаване разходите за отоплителен сезон 2021-2022 г.

Решение № 130 / 18.11.2021 г. относно ново обсъждане на Решение № 123 / 28.10.2021 г. на Общински съвет Елена относно изменение на Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община Елена, в частта включване на нова позиция „Ремонт отоплителна инсталация на „Хоспис-Елена“ ООД гр. Елена (изтегли приложение)

Решение № 129 / 28.10.2021 г. относно определяне прогнозното количество на дървесината от общински горски територии, която Община Елена ще предостави за ползване по реда на чл. 115 от Закона за горите през 2022 година

Решение № 128 / 28.10.2021 г. относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 127 / 28.10.2021 г.  относно откриване процедура за отдаване под наем на части от недвижим имот, публична общинска собственост, находящ се в с. Майско и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 126 / 28.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, останали след ремонта на покрива на общинска сграда Обединено училище „Отец Паисий“ с. Майско, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 125 / 28.10.2021 г. относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Елена през 2021 г. (изтегли програма)

Решение № 124 / 28.10.2021 г. относно изменение в Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Елена. (изтегли наредба)

Решение № 123 / 28.10.2021 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община Елена (изтегли приложение)

Решение № 122 / 28.10.2021 г. относно актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2022 – 2024 г. /втори етап/ (изтегли приложение, приложение, приложение )

Решение № 121 / 28.10.2021 г.относно изменение на общинския бюджет през третото тримесечие на 2021 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 2-4 )

Решение № 120 / 07.10.2021 г. относно определяне начина на ползване и конкретните количества за продажба на дървесина от обекти Б3-2021, Б4-2021, Б5-2021, Б6-2021, обхващащи подотдели 125/и, 125/м, 125/л, 177/р, 180/ж1, 180/з1, 180/и1, 9/о и 2/и, представляващи горски територии – общинска собственост в землищата на с. Мийковци, с. Илаков рът и с. Дрента, община Елена. (изтегли приложение №№ 1-4)

Решение № 119 / 07.10.2021 г. относно даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост (язовир „Константин“).

Решение № 118 / 07.10.2021 г. относно отдаване на маломерни общински имоти (земеделска земя) за срок от десет години по реда на чл. 24а, ал. 6 от ЗСПЗЗ.

Решение № 117 / 07.10..2021 г. относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 116 / 07.10.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 115 / 07.10.2021 г. относно приемане на Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските концесии и сключените концесионни договори за 2020 г. (изтегли отчет )

Решение № 114 / 07.10.2021 г. относно създаване на Общинска комисия за безопасност на движението на пътищата (ОКБДП).

Решение № 113 / 07.10.2021 г. относно приемане на Стратегия за ефективно местно развитие чрез активиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес (2021 – 2027). (изтегли стратегия)

Решение № 112 / 07.10.2021 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община Елена. (изтегли приложение)

Решение № 111 / 07.10.2021 г.относно информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена, на инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2021 г. (изтегли приложение №1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 2-4, приложение № 3, приложение № 4-стр.1-13, приложение № 4-стр.14, приложение № 4-стр.15-16, приложение № 4-стр.17, приложение № 5, приложение № 6 )

Решение № 110 / 13.09.2021 г. относно формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2021 / 2022 г. в ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво и в ОУ „Отец Паисий“ с. Константин, осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти.

Решение № 109 / 13.09.2021 г. относно формиране на паралелки в училищата на територията на община Елена по изключение под минималния брой ученици и слети паралелки за учебната 2021 / 2022 година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Решение № 108 / 02.09.2021 г. относно вземане на решение за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията

Решение № 107 / 02.09.2021 г. относно вземане на решение за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията

Решение № 106 / 02.09.2021 г. относно даване на разрешение за Частично изменение на регулационния план на с. Беброво за промяна на строителната граница между имот пл. № 183 (парцел VIII-183), кв. 58 по плана на с. Беброво и поземлени имоти 03054.233.1 и 03054.233.2 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Беброво

Решение № 105 / 02.09.2021 г. относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на детски градини от община Елена в Списъка на защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2021 / 2022 г.

Решение № 104 / 02.09.2021 г. относно предложение до Министерство на образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2021 / 2022 г.

Решение № 103 / 02.09.2021 г. относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2021 / 2022 г.

Решение № 102 / 02.09.2021 г. относно даване на съгласие за отдаване под наем на имот общинска собственост – сграда за ретранслатор в село Дрента, община Елена.

Решение № 101 / 02.09.2021 г. относно определяне начина на ползване и конкретните количества за продажба на дървесина от обекти Б1-2021 и Б2-2021, обхващащи подотдели 1/п, 1/т, 6/а1, 6/в1, 6/г1, 6/щ, 6/ю и 6/я, представляващи горски територии – общинска собственост в землището на с. Дрента, община Елена

Решение № 100 / 02.09.2021 г. относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2021 г. (изтегли програма)

Решение № 99 / 02.09.2021 г. относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2020 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2020 г., отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2020 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 3-1, приложение № 4-стр.1-12, приложение № 4-стр.13-15, приложение № 4-стр.16, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 15)

Решение № 98 / 05.08.2021 г. относно одобряване на план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и разходи за текущ ремонт на туристическата база, предназначена за социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони (изтегли план-сметка)

Решение № 97 / 05.08.2021 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 83171.20.121 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Шилковци, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За ниско свободно жилищно застрояване“.

Решение № 96 / 05.08.2021 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 55261.41.81 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Палици, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За ниско свободно жилищно застрояване“.

Решение № 95 / 05.08.2021 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 63495.18.831 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Руховци, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За ниско свободно жилищно застрояване“.

Решение № 94 / 05.08.2021 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 63495.18.310 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Руховци, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За ниско свободно жилищно застрояване“.

Решение № 93 / 05.08.2021 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 27190.213.2 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За обществено – обслужващи дейности“.

Решение № 92 / 05.08.2021 г. относно вземане на решение за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията.

Решение № 91 / 05.08.2021 г. относно определяне на представители на община Елена в сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“.

Решение № 90 / 05.08.2021 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 9 септември 2021 г.

Решение № 89 / 05.08.2021 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на имот – публична общинска собственост за нуждите на Музей на Възраждането „Иларион Макариополски“ – гр. Елена

Решение № 88 / 05.08.2021 г. относно даване на съгласие за отдаване под наем на имот общинска собственост – сграда за ретранслатор в село Каменари, община Елена

Решение № 87 / 05.08.2021 г. относно даване на съгласие за безвъзмездно предоставяне на спортен обект – общинска собственост (зала по борба) в полза на Клуб по борба „Дан Колов“ – гр. Елена.

Решение № 86 / 05.08.2021 г. относно определяне на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата. (изтегли приложение)

Решение № 85 / 05.08.2021 г. относно приемане на Годишен план за ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП ДГС – Буйновци (землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2021 година (изтегли план)

Решение № 84 / 05.08.2021 г. относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елена за 2021 г. (изтегли план)

Решение № 83 / 05.08.2021 г. относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от 01.01.2021 до 30.06.2021 г. и отчет на всички неснети от отчет решения до 31.12.2020 г. от мандат 2019 – 2023 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2)

Решение № 82 / 05.08.2021 г.относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. (изтегли отчет)

Решение № 81 / 05.08.2021 г. относно относно изменение на общинския бюджет през второто тримесечие на 2021 година. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение №2-3, приложение № 2-4)

Решение № 80 / 01.07.2021 г. относно предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от общински горски територии и отпускане на парична помощ на Стефан Енчев Господинов, пострадал от пожар на 15.06.2021 г.

Решение № 79 / 01.07.2021 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община Елена. (изтегли приложение)

Решение № 78 / 01.07.2021 г. относно поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за масово финансиране за изпълнението на проект № BG16M1OP002-2.010-0035-C01, с наименование „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Решение № 77 / 24.06.2021 г. относно отпускане средства за неотложен ремонт на църковния храм „Свети Василий Велики“ с. Палици.

Решение № 76 / 24.06.2021 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелно Ел захранване на базова станция № VT 5392_C / Durlevci, находяща се в имот с идентификатор 04460.48.5 по КККР на неурбанизирана територия на землище с. Блъсковци.

Решение № 75 / 24.06.2021 г. относно учредяване на възмездно право на пристрояване върху 10,50 кв. м. общинска земя, към сграда, построена в поземлен имот с идентификатор 27190.501.511, находящ се в гр. Елена, ул. „Теодор Теодоров“ № 13.

Решение № 74 / 24.06.2021 г. относно утвърждаване състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Елена.

Решение № 73 / 24.06.2021 г. относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху автобус „Фолксваген Крафтер“ в полза на „Елена Автотранспорт“ ЕООД.

Решение № 72 / 24.06.2021 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, насрочено за 13 юли  2021 г.

Решение № 71 / 24.06.2021 г. относно определяне броя на таксиметрови автомобили, както и броя, местонахождението и сигнализирането на таксиметровите стоянки на територията на община Елена.

Решение № 70 / 24.06.2021 г. относно определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

Решение № 69 / 24.06.2021 г. относно избор на временен управител на „Буковец“ ЕООД, гр. Елена.

Решение № 68 / 24.06.2021 г. относно определяне съдържанието на изявлението на представителя на общината в Общото събрание на „Еленски Балкан“ ООД по отношение избор на управител на дружеството и определяне на възнаграждението му.   

Решение № 67 / 24.06.2021 г. относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2021 г. (изтегли програма)

Решение № 66 / 24.06.2021 г. относно приемане на Списък на спортните обекти – общинска собственост, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание и спорта.

Решение № 65 / 24.06.2021 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2020 година на „Хоспис Елена“ ООД гр. Елена

Решение № 64 / 24.06.2021 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2020 година на „Еленски балкан“ ООД гр. Елена

Решение № 63 / 24.06.2021 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2020 година на „Елена автотранспорт“ ЕООД гр. Елена

Решение № 62 / 24.06.2021 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2020 година на „Буковец“ ЕООД гр. Елена

Решение № 61 / 24.06.2021 г. относно Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от община Елена за периода 2021 – 2022 г. (изтегли стратегия)

Решение № 60 / 24.06.2021 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. на община Елена. (изтегли приложение)

Решение № 59 / 24.06.2021 г. относно поемане на краткосрочен дълг по Закона на общинския дълг чрез сключване на договор за кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за мостово финансиране за изпълнението на проект № БГ16М1ОП002-2.010-0035-Ц01, с наименование „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020.

Решение № 58 / 24.06.2021 г. относно изменение на Решение № 22 / 11.02.2021 г. на Общински съвет Елена в частта му, отнасяща се до максималния размер на новия общински дълг за 2021 г.

Решение № 57 / 27.05.2021 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, останали след ремонта на покрива на общинска сграда СУ „Иван Николов Момчилов“, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 56 / 27.05.2021 г. относно обсъждане и приемане на докладите за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена за 2020 г. (изтегли доклади)

Решение № 55 / 27.05.2021 г. относно изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. (изтегли наредба, приложение № 1, приложение № 4, приложение № 6, приложение № 8, приложение № 9)

Решение № 54 / 27.05.2021 г. относно изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Елена. (изтегли наредба)

Решение № 53 / 27.05.2021 г. относно приемане на нова Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на територията на община Елена. (изтегли наредба)

Решение № 52 / 29.04.2021 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот №04460.92.1 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Блъсковци, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За ниско свободно жилищно застрояване“.

Решение № 51 / 29.04.2021 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с проектен идентификатор 27190.37.9 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За ниско свободно жилищно застрояване“.

Решение № 50 / 29.04.2021 г. относно вземане на решение за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията.

Решение № 49 / 29.04.2021 г. относно откриване на процедура (публичен търг с тайно наддаване) за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир – публична общинска собственост, чрез предоставянето му под наем за срок до десет години.

Решение № 48 / 29.04.2021 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2021 г. (изтегли програма)

Решение № 47 / 29.04.2021 г. относно провеждане на конкурсна процедура за управители на публични предприятия.(изтегли заявление, покана за „Елена автотранспорт“, покана за „Буковец“)

Решение № 46 / 29.04.2021 г. относно изменение на общинския бюджет през първо тримесечие на 2021 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 2-4)

Решение № 45 / 25.03.2021 г. относно възлагане на услугата „Патронажна грижа” като услуга от общ икономически интерес по проект № BG05M9OP001-6.002-0063 “Патронажна грижа +“ в община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски  съюз чрез Европейски социален фонд.

Решение № 44 / 25.03.2021 г. относно частично изменение на действащия Регулационен план на с. Тодювци – План за регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 86, в обхвата кв. 10, кв. 11 и кв. 14 по плана на селото.

Решение № 43 / 25.03.2021 г. относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им. (изтегли приложение № 1)

Решение № 42 / 25.03.2021 г. относно  промяна статут на имоти, публична общинска собственост в частна общинска собственост.

Решение № 41 / 25.03.2021 г. относно откриване търг за отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 40 / 25.03.2021 г. относно Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците за 2020 г. – регион Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена. (изтегли отчет)

Решение № 39 / 25.03.2021 г. относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Елена 2014-2020 г. през 2020 година. (изтегли доклад)

Решение № 38 / 25.03.2021 г. относно допълване програмата за управление и разпореждане с общинско имущество в частта „Имоти, които община Елена има намерение да предостави под наем”, приета с Решение № 6 / 21.01.2021 г. (изтегли програма)

Решение № 37 / 25.03.2021 г. относно приемане на Програма за енергийна ефективност на община Елена за периода 2021 – 2023 г. (изтегли програма)

Решение № 36 / 25.03.2021 г. относно приемане на Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти – собственост на община Елена. (изтегли наредба)

Решение № 35 / 25.03.2021 г. относно бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности нa община Елена за периода 2022 – 2024 г. (първи етап). (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3)

Решение № 34 / 11.02.2021 г. приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2020 г. на „Хоспис-Елена“ ООД гр. Елена

Решение № 33 / 11.02.2021 г. приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2020 г. на „Еленски балкан“ ООД гр. Елена

Решение № 32 / 11.02.2021 г. приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2020 г. на „Елена автотранспорт“ ЕООД гр. Елена

Решение № 31 / 11.02.2021 г. приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2020 г. на „Буковец“ ЕООД гр. Елена

Решение № 30 / 11.02.2021 г. гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от представители на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание.

Решение № 29 / 11.02.2021 г. избор на лица, които да бъдат предложени за съдебни заседатели към Районен съд гр.Елена.

Решение № 28 / 11.02.2021 г. изменение и допълнение на Решение № 115/30.08.2018 г. на Общински съвет Елена

Решение № 27 / 11.02.2021 г. съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 11 март 2021 г.

Решение № 26 / 11.02.2021 г. създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Елена.

Решение № 25 / 11.02.2021 г. приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елена (изтегли приложение)

Решение № 24 / 11.02.2021 г. приемане на Общински план за младежта за 2021 г. в община Елена. (изтегли план)

Решение № 23 / 11.02.2021 г. приемане на нова Наредба за упражняване правата на собственик на община Елена в капитала на търговските дружества с общинско участие, както и общинските предприятия, като част от структурата на общинска администрация. (изтегли наредба)

Решение № 22 / 11.02.2021 г. приемане Бюджет на Община Елена за 2021 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2021-2023 г. (изтегли приложение №1, приложение № 1-1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 2-4, приложение № 3, приложение № 3-1, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 7, приложение № 8, приложение № 9, протокол обществено обсъждане)

Решение № 21 / 11.02.2021 г. приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2021 г. (изтегли приложение)

Решение № 20 / 11.02.2021 г. приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2021 г. (изтегли приложение)

Решение № 19 / 11.02.2021 г. утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Елена за 2020 г. (изтегли приложение, приложение, приложение)

Решение № 18 / 11.02.2021 г. информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2020 г. ( изтегли приложение №1, приложение № 2, приложение№ 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3 )

Решение № 17 / 21.01.2021 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на председателя на Общински съвет – Елена за 2020 г.

Решение № 16 / 21.01.2021 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за 2020 г.

Решение № 15 / 21.01.2021 г. относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет.

Решение № 14 / 21.01.2021 г. относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2020 година.

Решение № 13 / 21.01.2021 г. относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2020 година.

Решение № 12 / 21.01.2021 г. относно определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена.

Решение № 11 / 21.01.2021 г. относно определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета на община Елена.

Решение № 10 / 21.01.2021 г. относно изменения в структурата на общинската администрация в община Елена. (изтегли приложение)

Решение № 9 / 21.01.2021 г. относно удостояване на Людмил Станев с литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“ за 2021 г.

Решение № 8 / 21.01.2021 г.относно освобождаване от наемни вноски от страна на наемател (ЕТ„Димитър Тончев“) по действащ договор за наем на общински имот във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение.

Решение № 7 / 21.01.2021 г. относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2020 / 2021 г.

Решение № 6 / 21.01.2021 г. относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 г. (изтегли програма)

Решение № 5 / 21.01.2021 г. относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 г. (изтегли отчет)

Решение № 4 / 21.01.2021 г. относно приемане на одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2019 г.

Решение № 3 / 21.01.2021 г. относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 година. (изтегли отчет)

Решение № 2 / 21.01.2021 г. относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. и отчет на всички неснети от отчет решения до 30.06.2020 г. от мандат 2019-2023 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2)

Решение № 1 / 21.01.2021 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. (изтегли отчет)