Решение № 190 / 29.12.2022 г. относно отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане лечението на Ванина Михайлова Михайлова

Решение № 189 / 29.12.2022 г. относно отпускане на еднократна парична помощ за подпомагане лечението на Стоян Иванов Момев

Решение № 188 / 29.12.2022 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за включване имот с идентификатор 48057.72.507 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Мийковци в околовръстния полигон на с. Игнатовци, обединяване с имот с идентификатор 32305.301.38 по КККР за урбанизираната територия с. Игнатовци

Решение № 187 / 29.12.2022 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план и План схема за трасе на линеен обект – кабелна линия СрН 20 kV за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор 27190.966.46 по КККР за урбанизираната територия на землище гр. Елена

Решение № 186 / 29.12.2022 г. относно частично изменение на действащия Регулационен план на с. Средни колиби – План за регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 71, в обхвата кв. 4 и кв. 7.

Решение № 185 / 29.12.2022 г. относно частично изменение на действащия Регулационен план на с. Тодювци – План за регулация и застрояване в зоната на имот пл. № 39, в обхвата на кв. 4 и кв. 9 по плана на селото.

Решение № 184 / 29.12.2022 г. относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Беброво за стопанската 2022 / 2023 година. (изтегли приложение)

Решение № 183 / 29.12.2022 г. относно предаване на „Активи извършени за сметка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена през 2022 г.“ за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

Решение № 182 / 29.12.2022 г. относно предложение за изменение на Договор № РД.02.11-2 / 15.01.2003 г. относно предоставяне на концесия на плувен комплекс – публична общинска собственост на Община Елена.

Решение № 181 / 29.12.2022 г. относно приемане на одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Елена за 2021 г.

Решение № 180 / 29.12.2022 г. относно предложение за поемане на дългосрочен инвестиционен дълг за осигуряване на средства за изпълнение на ЕСКО договор при реализацията на проект за внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на улично осветление на община Елена.

Решение № 179 / 29.12.2022 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена (изтегли приложение № 1, приложение № 2)

Решение № 178 / 08.12.2022 г. относно одобряване на план-сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на територията на община Елена за 2023 г., и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2023 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2,приложение № 3, протокол)

Решение № 177 / 08.12.2022 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот- публична общинска собственост за нуждите на Национална здравноосигурителна каса / Районна здравноосигурителна каса – Велико Търново, филиал Елена 

Решение № 176 / 08.12.2022 г. относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2022 / 2023 г. за землища с. Блъсковци, с. Бойковци, с. Буйновци, с. Дебели рът, с. Дрента,    с. Илаков рът, с. Каменари, с. Константин, с. Костел, с. Майско, с. Марян, с. Мийковци, с. Палици, с. Руховци, с. Средни колиби, с. Тодювци, с. Чакали, с. Шилковци, с. Яковци и гр. Елена (изтегли приложение)

Решение № 175 / 08.12.2022 г. относно кандидатстване на Община Елена по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“

Решение № 174 / 08.12.2022 г. относно кандидатстване на община Елена по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“

Решение № 173 / 08.12.2022 г. относно кандидатстване на Община Елена по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“

Решение № 172 / 08.12.2022 г. относно изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (изтегли наредба, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 6, приложение № 8, приложение № 9)

Решение № 171 / 08.12.2022 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена и между обектите за извършване на неотложен текущ ремонт на общински пътища и улици (изтегли приложение № 1, приложение № 2)

Решение № 170 / 17.11.2022 г. относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати през деветмесечието на 2022 година.

Решение № 169 / 17.11.2022 г. относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през деветмесечието на 2022 година.

Решение № 168 / 17.11.2022 г. относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя, находящ се в с. Раювци, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и одобряване на пазарна оценка.

Решение № 167 / 17.11.2022 г. относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя, находящ се в гр. Елена на ул. „Хаджи Юрдан Брадата“ № 45, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и одобряване на пазарна оценка.

Решение № 166 / 17.11.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост в гр. Елена и с. Чакали, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 165 / 17.11.2022 г. относно определяне начина на ползване и конкретните количества за продажба на дървесина  от обект Е5-2022 и Е6-2022, обхващащи подотдели 382/е1, 385/и, 385/н, 386/с1,388/и1, 388/щ, 390/щ, 391/ж, 368/х и 402/ю, представляващи горски територии – общинска собственост в землището на с. Средни колиби и с. Шилковци, община Елена. (изтегли приложение № 1, приложение № 2)

Решение № 164 / 17.11.2022 г. относно определяне съдържанието на изявлението на представителя на общината в Общото събрание на „Хоспис – Елена“ ООД по отношение на даване на съгласие Община Елена да придобие чрез покупко-продажба на 500 броя дружествени дяла, притежавани от съдружника „МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР МОЛЛОВ“ – ЕЛЕНА ЕООД (в несъстоятелност).

Решение № 163 / 17.11.2022 г. относно удължаване срока на договор за възлагане управлението на „Елена Автотранспорт“ ЕООД гр. Елена.

Решение № 162 / 17.11.2022 г. относно провеждане на конкурс за избор на директор на общинско предприятие „Благоустрояване“.

Решение № 161 / 17.11.2022 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по процедура BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж.в селските райони“ о подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Решение № 160 / 17.11.2022 г. относно изменение и допълнение в Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Елена. (изтегли наредба)

Решение № 159 / 17.11.2022 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена. (изтегли приложение)

Решение № 158 / 20.10.2022 г. относно създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ в с. Илаков рът, община Елена, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2022 г.

Решение № 157 / 20.10.2022 г. относно създаване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Надежда“ в с. Илаков рът, община Елена, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.12.2022 г.

Решение № 156 / 20.10.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе на линеен обект – въздушно ел. захранване на шест имота, образувани от имот с идентификатор 27190.103.40 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена

Решение № 155 / 20.10.2022 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 06896.229.2 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Буйновци, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „Фотоволтаична електрическа централа“.

Решение № 154 / 20.10.2022 г. относно отпускане на финансова помощ за подпомагане подготовката и участието на Берке Алкин Ибриям и Божидар Пламенов Добрев в Балканско първенство по свободна борба свободен стил U15 / U17 в Република Румъния

Решение № 153 / 20.10.2022 г. относно откриване на процедура – търг с тайно наддаване за продажба на движимо имущество – автомобили, градински трактор и водогрейни котли за изгаряне на пелети, утвърждаване на начални тръжни цени, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждани на търга.

Решение № 152 / 20.10.2022 г. относно предоставяне на недвижимо имущество, собственост на общинско търговско дружество „Буковец“ ЕООД – в ликвидация, на Община Елена за погасяване на предоставената допълнителна парична вноска.

Решение № 151 / 20.10.2022 г. относно възлагане на услуга „патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес по договор № BG05M9OP001-6.002-0063-C01, за изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.119-0052 „Патронажна грижа + в община Елена – Компонента 3“.

Решение № 150 / 20.10.2022 г. относно кандидатстване на Община Елена с проектно предложение по процедура чрез подбор  № BG06RDNP001-19.328 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Решение № 149 / 20.10.2022 г. относно кандидатстване на Община Елена пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Елена“ за закупуване на нов лекотоварен автомобил

Решение № 148 / 20.10.2022 г. относно кандидатстване на община Елена по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“.

Решение № 147 / 20.10.2022 г. относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2022 г. (изтегли програма)

Решение № 146 / 20.10.2022 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена (изтегли приложение)

Решение № 145 / 20.10.2022 г. относно изменение в т. 5.3.2.4. „Субсидия за футболни клубове, в т.ч. детски и младежки формации към тях“ от Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена за приемане бюджета на община Елена за 2022 г.

Решение № 144 / 20.10.2022 г. относно изменение на общинския бюджет през третото тримесечие на 2022 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 2-4)

Решение № 143 / 20.10.2022 г. относно информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена, на инвестиционната програма, на сметките за средства от Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2022 г. (изтегли приложение №1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 2-4, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 4, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6)

Решение № 142 / 29.09.2022 г. връщане за ново обсъждане предложението относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 06896.46.8 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Буйновци, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „ За ниско свободно жилищно застрояване“.

Решение № 141 / 29.09.2022 г. връщане за ново обсъждане предложението относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 27190.104.55 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „ За обществено-обслужващо и жилищно застрояване“.

Решение № 140 / 29.09.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе на кабелна линия 20 kV за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор 27190.103.10 по КККР гр. Елена.

Решение № 139 / 29.09.2022 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с проектен идентификатор 48057.33.21 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Мийковци, за определяне на ново предназначение от „За вилно застрояване“ в „За фотоволтаична централа“

Решение № 138 / 29.09.2022 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 6 октомври 2022 г.

Решение № 137 / 29.09.2022 г. относно откриване процедура за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, находящ се в с. Майско и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 136 / 29.09.2022 г.относно провеждане на конкурс за избор на управител на общинска дружество „Елена Автотранспорт“ ЕООД.

Решение № 135 / 29.09.2022 г. относно създаване на общинско предприятие „Благоустрояване“ и утвърждаване на правилник за организацията и дейността му. (изтегли приложение)

Решение № 134 / 29.09.2022 г. относно актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2023-2025 г. (втори етап). (изтегли приложение №1, приложение № 2 приложение № 3)

Решение № 133 / 08.09.2022 г. относно отпускане на безвъзмездна целева помощ от бюджета на община Елена в полза на община Карлово.

Решение № 132 / 08.09.2022 г. определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета на кметство Беброво, считано от 01.07.2022 г.

Решение № 131 / 08.09.2022 г. относно определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета на кметство Константин, считано от 01.07.2022 г.

Решение № 130 / 08.09.2022 г. относно определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета на кметство Майско, считано от 01.07.2022 г.

Решение № 129 / 08.09.2022 г. относно определяне размера на основното трудово възнаграждения на кмета на община Елена.

Решение № 128 / 08.09.2022 г. относно утвърждаване на числеността и разходите за заплати през 2022 г. по дейности в Община Елена. (приложение)

Решение № 127 / 08.09.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план елементите на техническата инфраструктура – външно кабелно Ел захранване на имот с идентификатор 83452.512.1 по КККР за урбанизираната територия с. Шубеци

Решение № 126 / 08.09.2022 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект за изместване на съществуващи електрически съоръжения, част от електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД гр. Варна

Решение № 125 / 08.09.2022 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект – три броя подземни кабели от фотоволтаични електрически централи, разположени в поземлен имот пл. № 4,5 по ситуационна скица с. Стойчевци до МТП „Стойчевци“ в имот с идентификатор 87326.112.21 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Яковци.

Решение № 124 / 08.09.2022 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 06896.46.8 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Буйновци, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За ниско свободно жилищно застрояване“

Решение № 123 / 08.09.2022 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 27190.104.55 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За обществено-обслужващо и жилищно застрояване“

Решение № 122 / 08.09.2022 г. относно формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2022 / 2023 г. в ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво и ОУ „Отец Паисий“ с. Константин и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти.

Решение № 121 / 08.09.2022 г. относно формиране на паралелки в училищата на територията на община Елена по изключение под минималния брой ученици и слети паралелки за учебната 2022 / 2023 година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти

Решение № 120 / 08.09.2022 г. относно определяне съдържанието на изявлението на представителя на общината в Общото събрание на „Хоспис – Елена“ ООД по отношение на провеждане на конкурс за управител на дружеството.

Решение № 119 / 08.09.2022 г. относно отдаване на маломерни общински имоти (земеделска земя) за срок до десет години по реда на чл. 24а, ал. 6 от ЗСПЗЗ.

Решение № 118 / 08.09.2022 г. определяне на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на земите от общински поземлен фонд с изключение на мери и пасища.

Решение № 117 / 08.09.2022 г. относно приемане на Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските концесии и сключените концесионни договори за 2021 г. (приложение)

Решение № 116 / 08.09.2022 г. относно приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Елена и издаване на сертификати за инвестиция клас В. (наредба, приложение, приложение, приложение, приложение)

Решение № 115 / 25.08.2022 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на имот с проектен идентификатор 668429.151.14 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Средни колиби, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За фотоволтаична електрическа централа“

Решение № 114 / 25.08.2022 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на имот с проектен идентификатор 668429.151.13 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Средни колиби, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За фотоволтаична електрическа централа“

Решение № 113 / 25.08.2022 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 27190.213.9 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За фотоволтаична електрическа централа“

Решение № 112 / 25.08.2022 г. относно даване разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 06896.123.9 по КККР за неурбанизираната територия на землище              с. Буйновци, за определяне на ново предназначение от „За жилищно застрояване“ в „За фотоволтаична електрическа централа“

Решение № 111 / 25.08.2022 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 06896.228.5 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Буйновци, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „Фотоволтаична електрическа централа“.

Решение № 110 / 25.08.2022 г. относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2022 / 2023 г. 

Решение № 109 / 25.08.2022 г. относно предложение до Министерство на образованието и науката за включване на детски градини от община Елена в Списък на защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2022 / 2023 г.

Решение № 108 / 25.08.2022 г. относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2022 / 2023 г.

Решение № 107 / 25.08.2022 г. относно приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 г. (изтегли програма)

Решение № 106 / 25.08.2022 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена (изтегли приложение)

Решение № 105 / 25.08.2022 г. относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2021 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2021 г., отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2021 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение №2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 3-1, приложение № 4, приложение № 4, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 15, протокол)

Решение № 104 / 28.07.2022 г. относно определяне начина на ползване и конкретните количества за продажба на дървесина от обект Е4-2022, обхващащ подотдел 369/ф, представляващ горска територия – общинска собственост в землището на с. Шилковци, община Елена. (изтегли приложение № 1)

Решение № 103 / 28.07.2022 г. относно определяне начина на ползване и конкретните количества за продажба на дървесина за задоволяване нуждите на местното население от обекти Е1-2022, Е2-2022 и Е3-2022, обхващащи съответно подотдели 367/г, 378/н1 и 369/ч, представляващи горски територии – общинска собственост в землищата на селата Средни колиби и Шилковци, община Елена. (изтегли приложение № 1-3, приложение № 4)

Решение № 102 / 28.07.2022 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 27190.146.40 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново предназначение от „За жилищно застрояване“ в „За обществено обслужване и жилищни нужди“

Решение № 101 / 28.07.2022 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелна линия СрН 20 kV за захранване на нов БКТП в имот с идентификатор 27190.103.10 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена.

Решение № 100 / 28.07.2022 г. относно откриване на процедура за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост (част от самостоятелен обект в сграда с административен адрес гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски“ № 5) и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 99 / 28.07.2022 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост в землищата на с. Блъсковци и с. Шилковци, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 98 / 28.07.2022 г. относно продажба на поземлен имот с идентификатор 83171.122.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Шилковци, община Елена, на собственик на законно построената върху него сграда, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и одобряване на пазарна оценка.

Решение № 97 / 28.07.2022 г. относно определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

Решение № 96 / 28.07.2022 г. относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2022 г. (изтегли програма)

Решение № 95 / 28.07.2022 г. относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от 01.01.2022  г. до 30.06.2022 г. и отчет на всички неснети от отчет решения до 31.12.2021 г. от мандат 2019 – 2023 г. (изтегли приложение №1, приложение № 2)

Решение № 94 / 28.07.2022 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. (изтегли отчет)

Решение № 93 / 28.07.2022 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена. (изтегли приложение № 1)

Решение № 92 / 28.07.2022 г. относно изменение на общинския бюджет през първото шестмесечие на 2022 г. (изтегли приложение №1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 2-4)

Решение № 91 / 28.07.2022 г. относно избор на временен управител на „Хоспис Елена“ ООД

Решение № 90 / 23.06.2022 г. отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Берке Алкин Ибрям и Божидар Пламенов Добрев в Европейско първенство по борба  свободен стил за момчета в Република Хърватска.

Решение № 89 / 23.06.2022 г. относно допълване на т.2 от Приложение № 5 (списък на длъжностите с право на изплащане на транспортни разходи) към Решение №51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена относно приемане бюджета на община Елена за 2022 г.

Решение № 88 / 23.06.2022 г. относно прекратяване дейността на еднолично дружество с общинско участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД и откриване на процедура по доброволна ликвидация на същото

Решение № 87 / 23.06.2022 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена (изтегли приложение)

Решение № 86 / 23.06.2022 г. относно отпускане на временен безлихвен заем на Народно читалище „Напредък – Елена – 1863“ гр. Елена

Решение № 85 / 09.06.2022 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена.(изтегли приложение)

Решение № 84 / 09.06.2022 г. относно намаляване на начална тръжна цена и обявяване на повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 69 и утвърждаване на тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 83 / 09.06.2022 г. относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляващ УПИ XVI-138 в кв. 11 по плана на с. Буйновци, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и одобряване на пазарна оценка.

Решение № 82 / 09.06.2022 г. относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляващ УПИ VIII в кв. 24 по плана на с. Костел, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и одобряване на пазарна оценка.

Решение № 81 / 09.06.2022 г. относно прекратяване дейността на еднолично дружество с общинско участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД и откриване на процедура по доброволна ликвидация на същото.

Решение № 80 / 09.06.2022 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2021 година на „ХОСПИС-ЕЛЕНА“ ООД гр. ЕЛЕНА

Решение № 79 / 09.06.2022 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2021 година на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ ООД гр. ЕЛЕНА

Решение № 78 / 09.06.2022 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2021 година на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД гр. ЕЛЕНА

Решение № 77 / 09.06.2022 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2021 година на „БУКОВЕЦ“ ЕООД гр. ЕЛЕНА

Решение № 76 / 19.05.2022 г. относно окончателно одобряване на Общ устройствен план на община Елена (изтегли приложение)

Решение № 75 / 19.05.2022 г. относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (изтегли правилник)

Решение № 74 / 19.05.2022 г. относно определяне на представител на Община Елена в комисия за изготвяне на Областна здравна карта

Решение № 73 / 19.05.2022 г. относно определяне на представител на Община Елена в комисия за изготвяне на Областна аптечна карта

Решение № 72 / 19.05.2022 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена (изтегли приложение)

Решение № 71 / 19.05.2022 г. относно удостояване на Недялко Петров Недялков с едностранен плакет.

Решение № 70 / 19.05.2022 г. относно удостояване на Костадин Савов Димитров със званието „Почетен гражданин на град Елена” (посмъртно)

Решение № 69 / 28.04.2022 г. относно ново обсъждане и потвърждаване на Решение № 47 / 07.04.2022 г. относно приемани на Годишен план за ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП ДГС – Буйновци (землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2022 година

Решение № 68 / 28.04.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план елементите на техническата инфраструктура – трасе на линеен обект – разширение на клон „В“ на ВМНН за захранване на имот с идентификатор 47425.30.8.41.81 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Марян.

Решение № 67 / 28.04.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе на подземен кабел 20 kV от нов БКТП в имот с идентификатор 27190.300.1 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр Елена до СРС в имот с идентификатор 27190.131.51 по КККР на гр. Елена.

Решение № 66 / 28.04.2022 г. относно oдобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе ВМНН 1 kV за захранване на имот с идентификатор 55261.41.81 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Палици.

Решение № 65 / 28.04.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – кабелна Ел захранване на базова приемо – предавателна станция в имот с идентификатор 04460.48.5 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Блъсковци.

Решение № 64 / 28.04.2022 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена (приложение № 1, приложение № 3)

Решение № 63 / 28.04.2022 г. относно допълване на т. 2 от Приложение № 5 (списък на длъжностите с право на изплащане на транспортни разходи) към Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена относно приемане бюджета на община Елена за 2022 г. (приложение № 5)

Решение № 62 / 28.04.2022 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на вещи (технически средства) в полза на ОДМВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, за нуждите на РЕ на МВР – ЕЛЕНА

Решение № 61 / 28.04.2022 г. откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи демонтирани от покривите на общински сгради цигли, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 60 / 28.04.2022 г. относно oпределяне на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата (приложение № 1)

Решение № 59 / 28.04.2022 г. относно становище по предложен проект на договор за покупко-продажба на недвижим имот (бивша сграда на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена“ ЕООД – в несъстоятелност)

Решение № 58 / 28.04.2022 г. относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена

Решение № 57 / 28.04.2022 г. относно възлагане на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес по проект BG05M9OP001-6.004-0066 „Патронажна грижа + – Компонента 2“ в община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски съюз чрез Европейски социален фонд

Решение № 56 / 28.04.2022 г. относно обсъждане и приемане на докладите на осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена през 2021 г. (доклад)

Решение № 55 / 28.04.2022 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 10 май 2022 г.

Решение № 54 / 28.04.2022 г. относно гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от представители на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на редовно годишно Общо събрание

Решение № 53 / 28.04.2022 г. относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елена за 2022 г. (план)

Решение № 52 / 28.04.2022 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2022 г. (програма)

Решение № 51 / 07.04.2022 г. относно приемане Бюджет на Община Елена за 2022 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г., Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 – 2024 г. (изтегли приложение №1, приложение № 1-1, приложение №2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 2-4, приложение № 3, приложение № 3-1, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 6, приложение № 6, приложение № 7, приложение № 8, приложение № 9, протокол обществено обсъждане)

Решение № 50 / 07.04.2022 г. относно определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена

Решение № 49 / 07.04.2022 г. относно определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета на община Елена.

Решение № 48 / 07.04.2022 г. относно промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“ ООД – гр. Елена.

Решение № 47 / 07.04.2022 г. относно приемане на Годишен план за ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП ДГС – Буйновци (землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2022 година. (изтегли приложение)

Решение № 46 / 31.03.2022 г. относно промяна в цената на билетите за обществен превоз на пътници по градски линии и маршрутни разписания от общинските, областни и републикански транспортни схеми

Решение № 45 / 31.03.2022 г. относно прекратяване на съсобственост между Община Елена и ЕТ „Марян – Симеон Савов“, в недвижим имот, представляващ УПИ VI в кв. 50 по плана на с. Марян, целият с площ от 18 036 кв. м чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 4 698 кв. м ид. ч.

Решение № 44 / 31.03.2022 г. относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 43 / 31.03.2022 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 5 април 2022 г.

Решение № 42 / 31.03.2022 г. относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2021 г.(изтегли отчет)

Решение № 41 / 31.03.2022 г. относно отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците  регион Велико Търново (2021-2028 г.) с Общински план за дейностите на община Елена за 2021 г. (изтегли отчет)

Решение № 40 / 31.03.2022 г. относно приемане на Общинска Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Елена в съответствие с приетата с Решение на Министерски съвет № 136 от 14.03.2019 г. Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. (изтегли програма)

Решение № 39 / 31.03.2022 г. относно кандидатстване на Община Елена с проектно предложение по процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 19.329 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Решение № 38 / 31.03.2022 г. относно кандидатстване на община Елена в процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.238 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.                                                         

Решение № 37 / 31.03.2022 г. относно предоставяне на допълнителна парична вноска на еднолично дружество с общинско участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД за погасяване на задължения спрямо кредитори.

Решение № 36 / 31.03.2022 г. относно предложение за отпускане на временен безлихвен заем на Сдружение с нестопанска цел “МИГ общини Елена и Златарица”.

Решение № 35 / 31.03.2022 г. относно приемане Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2022 г.(изтегли календар)

Решение № 34 / 31.03.2022 г. относно приемане Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2022 г. (изтегли календар, приложение, приложение)

Решение № 33 / 31.03.2022 г.относно изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. (изтегли наредба)

Решение № 32 / 31.03.2022 г.относно бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2023-2025 г. – първи етап. (изтегли приложение №1, приложение № 2, приложение № 3)

Решение № 31 / 24.02.2022 г. относно предоставяне на стояща дърве2сина на корен (строителна дървесина) от общински горски територии и отпускане на парична помощ на Пламена Йорданова Николова, пострадала от пожар на 25.01.2022 г.

Решение № 30 / 24.02.2022 г. относно даване на разрешение за изра, ботване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект – външно кабелно Ел захранване на имот с идентификатор 83452.512.1 по КККР за урбанизираната територия с. Шубеци

Решение № 29 / 24.02.2022 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на новообразувани имоти от имот с идентификатор № 27190.103.40 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена

Решение № 28 / 24.02.2022 г. относно приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2021 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала

Решение № 27 / 24.02.2022 г. относно приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2021 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала

Решение № 26 / 24.02.2022 г. относно приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2021 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала

Решение № 25 / 24.02.2022 г. относно приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2021 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала

Решение № 24 / 24.02.2022 г. относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена през 2022 г. (изтегли програма, приложение № 1)

Решение № 23 / 24.02.2022 г. относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 г. (изтегли програма)

Решение № 22 / 24.02.2022 г. относно приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2022 – 2024 г. (изтегли програма)

Решение № 21 / 24.02.2022 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 19.328 на СНЦ „МИГ Елена и Златарица“ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Решение № 20 / 27.01.2022 г. относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет през 2021 година

Решение № 19 / 27.01.2022 г. относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2021 година

Решение № 18 / 27.01.2022 г. относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2021 година

Решение № 17 / 27.01.2022 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 27190.129.57 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За дървообработващи дейности“

Решение № 16 / 27.01.2022 г. относно одобряване на проект за частично изменение на действащ Регулационен план на с. Тодювци (ПУП – План за улична и дворищна регулация) в обхвата на кв. 10, кв. 11 и кв. 14, в зоната на имоти пл. № 86, пл. 87, пл.   № 88 и ПУП – План за застрояване за имот пл. № 86

Решение № 15 / 27.01.2022 г. относно удостояване на Иван Герасимов Станков с литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“ за 2022 г.

Решение № 14 / 27.01.2022 г. относно предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост в полза на „Еленски балкан“ ООД

Решение № 13 / 27.01.2022 г. относно даване съгласие за отдаване под наем на част от имот общинска собственост – сграда за ретранслатор, находяща се в град Елена, община Елена, местност „Чукански баир“

Решение № 12 / 27.01.2022 г. относно отмяна на Решение № 83 / 30.07.2015 г. на Общински съвет Елена

Решение № 11 / 27.01.2022 г. относно избор на временен управител на „Буковец“ ЕООД гр. Елена

Решение № 10 / 27.01.2022 г. относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и съгласие за съгласие за предоставянето им (изтегли план, приложение)

Решение № 9 / 27.01.2022 г. относно приемане на Годишен план за ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП ДГС – Елена  през 2022 година (изтегли приложение)

Решение № 8 / 27.01.2022 г. относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2021 година (изтегли отчет)

Решение № 7 / 27.01.2022 г. относно Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 година (изтегли приложение)

Решение № 6 / 27.01.2022 г. относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. и отчет на всички неснети от отчет решения до 30.06.2021 г. от мандат 2019-2023 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2)

Решение № 5 / 27.01.2022 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. (изтегли отчет)

Решение № 4 / 27.01.2022 г. относно приемане на Регионална програма за управление на отпадъците за регион Велико Търново за периода 2021 – 2028 г. (с модул за община Елена), неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда (изтегли програма)

Решение № 3 / 27.01.2022 г. относно изменение и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (изтегли наредба, приложение № 9)

Решение № 2 / 27.01.2022 г.относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките и средства от Европейския съюз на община Елена за 2021 г. (изтегли приложение, приложение, приложение)

Решение № 1 / 27.01.2022 г. относно изменение на общинския бюджет през четвъртото тримесечие на 2021 г. (изтегли приложение №1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 2-4 )