Решение № 90 / 23.06.2022 г. отпускане на финансова помощ за подпомагане участието на Берке Алкин Ибрям и Божидар Пламенов Добрев в Европейско първенство по борба  свободен стил за момчета в Република Хърватска.

Решение № 89 / 23.06.2022 г. относно допълване на т.2 от Приложение № 5 (списък на длъжностите с право на изплащане на транспортни разходи) към Решение №51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена относно приемане бюджета на община Елена за 2022 г.

Решение № 88 / 23.06.2022 г. относно прекратяване дейността на еднолично дружество с общинско участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД и откриване на процедура по доброволна ликвидация на същото

Решение № 87 / 23.06.2022 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена (изтегли приложение)

Решение № 86 / 23.06.2022 г. относно отпускане на временен безлихвен заем на Народно читалище „Напредък – Елена – 1863“ гр. Елена

Решение № 85 / 09.06.2022 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена.(изтегли приложение)

Решение № 84 / 09.06.2022 г. относно намаляване на начална тръжна цена и обявяване на повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Елена, ул. „Стоян Михайловски“ № 69 и утвърждаване на тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 83 / 09.06.2022 г. относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляващ УПИ XVI-138 в кв. 11 по плана на с. Буйновци, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и одобряване на пазарна оценка.

Решение № 82 / 09.06.2022 г. относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост с отстъпено право на строеж върху общинска земя, представляващ УПИ VIII в кв. 24 по плана на с. Костел, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и одобряване на пазарна оценка.

Решение № 81 / 09.06.2022 г. относно прекратяване дейността на еднолично дружество с общинско участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД и откриване на процедура по доброволна ликвидация на същото.

Решение № 80 / 09.06.2022 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2021 година на „ХОСПИС-ЕЛЕНА“ ООД гр. ЕЛЕНА

Решение № 79 / 09.06.2022 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2021 година на „ЕЛЕНСКИ БАЛКАН“ ООД гр. ЕЛЕНА

Решение № 78 / 09.06.2022 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2021 година на „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД гр. ЕЛЕНА

Решение № 77 / 09.06.2022 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2021 година на „БУКОВЕЦ“ ЕООД гр. ЕЛЕНА

Решение № 76 / 19.05.2022 г. относно окончателно одобряване на Общ устройствен план на община Елена (изтегли приложение)

Решение № 75 / 19.05.2022 г. относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (изтегли правилник)

Решение № 74 / 19.05.2022 г. относно определяне на представител на Община Елена в комисия за изготвяне на Областна здравна карта

Решение № 73 / 19.05.2022 г. относно определяне на представител на Община Елена в комисия за изготвяне на Областна аптечна карта

Решение № 72 / 19.05.2022 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г. на община Елена (изтегли приложение)

Решение № 71 / 19.05.2022 г. относно удостояване на Недялко Петров Недялков с едностранен плакет.

Решение № 70 / 19.05.2022 г. относно удостояване на Костадин Савов Димитров със званието „Почетен гражданин на град Елена” (посмъртно)

Решение № 69 / 28.04.2022 г. относно ново обсъждане и потвърждаване на Решение № 47 / 07.04.2022 г. относно приемани на Годишен план за ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП ДГС – Буйновци (землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2022 година

Решение № 68 / 28.04.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план елементите на техническата инфраструктура – трасе на линеен обект – разширение на клон „В“ на ВМНН за захранване на имот с идентификатор 47425.30.8.41.81 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Марян.

Решение № 67 / 28.04.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе на подземен кабел 20 kV от нов БКТП в имот с идентификатор 27190.300.1 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр Елена до СРС в имот с идентификатор 27190.131.51 по КККР на гр. Елена.

Решение № 66 / 28.04.2022 г. относно oдобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе ВМНН 1 kV за захранване на имот с идентификатор 55261.41.81 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Палици.

Решение № 65 / 28.04.2022 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – кабелна Ел захранване на базова приемо – предавателна станция в имот с идентификатор 04460.48.5 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Блъсковци.

Решение № 64 / 28.04.2022 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена (приложение № 1, приложение № 3)

Решение № 63 / 28.04.2022 г. относно допълване на т. 2 от Приложение № 5 (списък на длъжностите с право на изплащане на транспортни разходи) към Решение № 51 / 07.04.2022 г. на Общински съвет Елена относно приемане бюджета на община Елена за 2022 г. (приложение № 5)

Решение № 62 / 28.04.2022 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на вещи (технически средства) в полза на ОДМВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, за нуждите на РЕ на МВР – ЕЛЕНА

Решение № 61 / 28.04.2022 г. откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи демонтирани от покривите на общински сгради цигли, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 60 / 28.04.2022 г. относно oпределяне на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата (приложение № 1)

Решение № 59 / 28.04.2022 г. относно становище по предложен проект на договор за покупко-продажба на недвижим имот (бивша сграда на МБАЛ „Д-р Димитър Моллов-Елена“ ЕООД – в несъстоятелност)

Решение № 58 / 28.04.2022 г. относно изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена

Решение № 57 / 28.04.2022 г. относно възлагане на услугата „Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес по проект BG05M9OP001-6.004-0066 „Патронажна грижа + – Компонента 2“ в община Елена“, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски съюз чрез Европейски социален фонд

Решение № 56 / 28.04.2022 г. относно обсъждане и приемане на докладите на осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от читалищата на територията на община Елена през 2021 г. (доклад)

Решение № 55 / 28.04.2022 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 10 май 2022 г.

Решение № 54 / 28.04.2022 г. относно гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от представители на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на редовно годишно Общо събрание

Решение № 53 / 28.04.2022 г. относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елена за 2022 г. (план)

Решение № 52 / 28.04.2022 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2022 г. (програма)

Решение № 51 / 07.04.2022 г. относно приемане Бюджет на Община Елена за 2022 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г., Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2022 – 2024 г. (изтегли приложение №1, приложение № 1-1, приложение №2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 2-4, приложение № 3, приложение № 3-1, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6, приложение № 6, приложение № 6, приложение № 7, приложение № 8, приложение № 9, протокол обществено обсъждане)

Решение № 50 / 07.04.2022 г. относно определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена

Решение № 49 / 07.04.2022 г. относно определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета на община Елена.

Решение № 48 / 07.04.2022 г. относно промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“ ООД – гр. Елена.

Решение № 47 / 07.04.2022 г. относно приемане на Годишен план за ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП ДГС – Буйновци (землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци, Тодювци) през 2022 година. (изтегли приложение)

Решение № 46 / 31.03.2022 г. относно промяна в цената на билетите за обществен превоз на пътници по градски линии и маршрутни разписания от общинските, областни и републикански транспортни схеми

Решение № 45 / 31.03.2022 г. относно прекратяване на съсобственост между Община Елена и ЕТ „Марян – Симеон Савов“, в недвижим имот, представляващ УПИ VI в кв. 50 по плана на с. Марян, целият с площ от 18 036 кв. м чрез изкупуване на общинската идеална част в размер на 4 698 кв. м ид. ч.

Решение № 44 / 31.03.2022 г. относно откриване процедура за отдаване под наем на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Елена и утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 43 / 31.03.2022 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 5 април 2022 г.

Решение № 42 / 31.03.2022 г. относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2021 г.(изтегли отчет)

Решение № 41 / 31.03.2022 г. относно отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците  регион Велико Търново (2021-2028 г.) с Общински план за дейностите на община Елена за 2021 г. (изтегли отчет)

Решение № 40 / 31.03.2022 г. относно приемане на Общинска Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Елена в съответствие с приетата с Решение на Министерски съвет № 136 от 14.03.2019 г. Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета. (изтегли програма)

Решение № 39 / 31.03.2022 г. относно кандидатстване на Община Елена с проектно предложение по процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 19.329 на СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“ по подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Решение № 38 / 31.03.2022 г. относно кандидатстване на община Елена в процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.238 по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие СНЦ „МИГ общини Елена и Златарица“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.                                                         

Решение № 37 / 31.03.2022 г. относно предоставяне на допълнителна парична вноска на еднолично дружество с общинско участие „БУКОВЕЦ“ ЕООД за погасяване на задължения спрямо кредитори.

Решение № 36 / 31.03.2022 г. относно предложение за отпускане на временен безлихвен заем на Сдружение с нестопанска цел “МИГ общини Елена и Златарица”.

Решение № 35 / 31.03.2022 г. относно приемане Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2022 г.(изтегли календар)

Решение № 34 / 31.03.2022 г. относно приемане Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2022 г. (изтегли календар, приложение, приложение)

Решение № 33 / 31.03.2022 г.относно изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена. (изтегли наредба)

Решение № 32 / 31.03.2022 г.относно бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2023-2025 г. – първи етап. (изтегли приложение №1, приложение № 2, приложение № 3)

Решение № 31 / 24.02.2022 г. относно предоставяне на стояща дърве2сина на корен (строителна дървесина) от общински горски територии и отпускане на парична помощ на Пламена Йорданова Николова, пострадала от пожар на 25.01.2022 г.

Решение № 30 / 24.02.2022 г. относно даване на разрешение за изра, ботване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект – външно кабелно Ел захранване на имот с идентификатор 83452.512.1 по КККР за урбанизираната територия с. Шубеци

Решение № 29 / 24.02.2022 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на новообразувани имоти от имот с идентификатор № 27190.103.40 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена

Решение № 28 / 24.02.2022 г. относно приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2021 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала

Решение № 27 / 24.02.2022 г. относно приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2021 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала

Решение № 26 / 24.02.2022 г. относно приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2021 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала

Решение № 25 / 24.02.2022 г. относно приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2021 г. на търговските дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала

Решение № 24 / 24.02.2022 г. относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена през 2022 г. (изтегли програма, приложение № 1)

Решение № 23 / 24.02.2022 г. относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 г. (изтегли програма)

Решение № 22 / 24.02.2022 г. относно приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2022 – 2024 г. (изтегли програма)

Решение № 21 / 24.02.2022 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по процедура чрез подбор № BG06RDNP001 – 19.328 на СНЦ „МИГ Елена и Златарица“ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Решение № 20 / 27.01.2022 г. относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет през 2021 година

Решение № 19 / 27.01.2022 г. относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2021 година

Решение № 18 / 27.01.2022 г. относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2021 година

Решение № 17 / 27.01.2022 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с идентификатор 27190.129.57 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За дървообработващи дейности“

Решение № 16 / 27.01.2022 г. относно одобряване на проект за частично изменение на действащ Регулационен план на с. Тодювци (ПУП – План за улична и дворищна регулация) в обхвата на кв. 10, кв. 11 и кв. 14, в зоната на имоти пл. № 86, пл. 87, пл.   № 88 и ПУП – План за застрояване за имот пл. № 86

Решение № 15 / 27.01.2022 г. относно удостояване на Иван Герасимов Станков с литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“ за 2022 г.

Решение № 14 / 27.01.2022 г. относно предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост в полза на „Еленски балкан“ ООД

Решение № 13 / 27.01.2022 г. относно даване съгласие за отдаване под наем на част от имот общинска собственост – сграда за ретранслатор, находяща се в град Елена, община Елена, местност „Чукански баир“

Решение № 12 / 27.01.2022 г. относно отмяна на Решение № 83 / 30.07.2015 г. на Общински съвет Елена

Решение № 11 / 27.01.2022 г. относно избор на временен управител на „Буковец“ ЕООД гр. Елена

Решение № 10 / 27.01.2022 г. относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване и съгласие за съгласие за предоставянето им (изтегли план, приложение)

Решение № 9 / 27.01.2022 г. относно приемане на Годишен план за ползването на дървесина в горските територии – общинска собственост в обхвата на ТП ДГС – Елена  през 2022 година

Решение № 8 / 27.01.2022 г. относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2021 година (изтегли отчет)

Решение № 7 / 27.01.2022 г. относно Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 година (изтегли приложение)

Решение № 6 / 27.01.2022 г. относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. и отчет на всички неснети от отчет решения до 30.06.2021 г. от мандат 2019-2023 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2)

Решение № 5 / 27.01.2022 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. (изтегли отчет)

Решение № 4 / 27.01.2022 г. относно приемане на Регионална програма за управление на отпадъците за регион Велико Търново за периода 2021 – 2028 г. (с модул за община Елена), неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда (изтегли програма)

Решение № 3 / 27.01.2022 г. относно изменение и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена (изтегли наредба, приложение № 9)

Решение № 2 / 27.01.2022 г.относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките и средства от Европейския съюз на община Елена за 2021 г. (изтегли приложение, приложение, приложение)

Решение № 1 / 27.01.2022 г. относно изменение на общинския бюджет през четвъртото тримесечие на 2021 г. (изтегли приложение №1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 2-4 )