Постоянна комисия по Бюджет и финанси
Стефан Иванов Минчев (ПП „ГЕРБ“) – председател
Йордан Иванов Йорданов (ПП „ГЕРБ“) – член
Сашо Петков Топалов (ПП „БСП“) – член
Симеон Стоянов Кънчев (ПП „БСП“) – член
Зехра Халилова Салиева (ПП „ДПС“) – член

Постоянна комисия по Устройство на територията
Валентин Владимиров Гуцов (ПП „ГЕРБ“) – председател
Анета Илиева Ламбурова (ПП „ГЕРБ“) – член
Мартин Иванов Трухчев (ПП „БСП“) – член
Лазар Николов Костов (ПП „БСП“) – член
Даниел Весков Василев (ПП „БСП“) – член

Постоянна комисия по Местно самоуправление
д-р Стела Петрова Горбанова-Василева (ПП „ГЕРБ“) – председател
Валентин Владимиров Гуцов (ПП „ГЕРБ“) – член
Сашо Петков Топалов (ПП „БСП“) – член
Анастасия Петкова Тонева-Пеева (ПП „БСП“) – член
Зехра Халилова Салиева (ПП „ДПС“) – член

Постоянна комисия по Общинска собственост
Йордан Иванов Йорданов (ПП „ГЕРБ“) – председател
Стефан Иванов Минчев (ПП „ГЕРБ“) – член
Мартин Иванов Трухчев (ПП „ГЕРБ“) – член
Симеон Стоянов Кънчев (ПП „БСП“) – член
Даниел Весков Василев (ПП „БСП“) – член

Постоянна комисия по Хуманитарни дейности
Анета Илиева Ламбурова (ПП „ГЕРБ“) – председател
Стела Петрова Горабнова-Василева (ПП „ГЕРБ“) – член
Лазар Николов Костов (ПП „БСП“) – член
Анастасия Петкова Тонева-Пеева (ПП „БСП“) – член
Зехра Халилова Салиева (ПП „ДПС“) – член