Председател на Общински съвет Елена
Стоян Николаев Златев (ПП „ГЕРБ“)

Заместник председател на Общински съвет Елена
Валентин Владимиров Гуцов (ПП „ГЕРБ“)

Председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси
Стефан Иванов Минчев (ПП „ГЕРБ“)

Председател на Постоянната комисия по местно самоуправление
д-р Стела Петрова Горбанова-Василева (ПП „ГЕРБ“)

Председател на Постоянната комисия по устройство на територията
Йордан Николов Кисьов (ПП „ГЕРБ“)

Председател на Постоянната комисия по общинска собственост
Йордан Иванов Йорданов (ПП „ГЕРБ“)

Председател на Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания
Росинка Недялкова Георгиева (ПП „ГЕРБ“)

Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности
д-р Магдалена Николова Илиева-Гайдарова(ПП „ГЕРБ“)