Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на общинските съветници

Декларация от Анастасия Петкова Тонева-Пеева по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация от Анета Илиева Ламбурова по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация от Валентин Владимиров Гуцов по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация от Даниел Весков Василев по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация от Зехра Халилова Салиева по чл. 12, т. 1 и т. 1 от ЗПУКИ

Декларация от Йордан Иванов Йорданов по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация от Лазар Николов Костов по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация от Мартин Иванов Трухчев по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация от Сашо Петков Топалов по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация от Симеон Стоянов Кънчев по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация от Стела Петрова Горбанова-Василева по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация от Стефан Иванов Минчев по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация от Стоян Николаев Златев по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на кмета на община Елена

Декларация от Дилян Стефанов Млъзев по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на кметовете на кметства

Декларация от Зоя Андонова Ангелова по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация от Николай Емилов Колев по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация от Стоян Симеонов Комитов по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), част ІІ на кметовете на кметства

Декларации от Зоя Андонова Ангелова по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ – встъпителна

Декларации от Николай Емилов Колев по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ – встъпителна

Декларации от Стоян Симеонов Комитов по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ – встъпителна

Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) на управители на общински търговски дружества

Декларация от Благой Христов Кондаков по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация от Мария Димитрова Симеонова по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация от Мария Христова Тодорова по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация от Недялко Михайлов Русев по чл. 35, ал. 1 и т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларация от Петко Василев Иванов по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), част ІІ на управители на общински търговски дружества

Декларация от Благой Христов Кондаков по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ – встъпителна

Декларация от Мария Димитрова Симеонова по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ – встъпителна

Декларация от Мария Христова Тодорова по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ – встъпителна

Декларация от Недялко Михайлов Русев по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ – встъпителна

Декларация от Петко Иванов Василев по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част ІІ – встъпителна

Регистър на подадените декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Списък на лицата, които не са подали декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество