Председател на Общински съвет Елена
Стоян Николаев Златев (ПП „ГЕРБ“)