Решение № 45 / 30.12.2019 г. относно одобрение и приемане на инвестициите на територията на община Елена, извършени от „ВиК Йовковци“ООД – гр. Велико Търново през 2019 г. и предявяване на същите за управление от Асоциацията по ВиК на обособената теротория, обслужване от „ВиК Йовковци“ ООД гр. Велико Търново.

Решение № 44 / 30.12.2019 г. относно съгласие за кандидатстване на Община Елена с проектно предложение за финансиране по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело“ С-145/14 по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Решение № 43 / 30.12.2019 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 година на община Елена. (изтегли приложение)

Решение № 42 / 19.12.2019 г. относно гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание

Решение № 41 / 19.12.2019 г. относно отпускане на финансова помощ за подпомагане разходите за лечение на Мирослав Йорданов Петров.

Решение № 40 / 19.12.2019 г. относно даване разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект – кабел ниско напрежение до околовръстен полигон на с. Брезово и Подробен устройствен план – План за улична регулация на с. Брезово.

Решение № 39 / 19.12.2019 г. относно безвъзмездно предоставяне на предметно дарение (12 бр. компютърни системи), получено в Община Елена, за нуждите на Районно управление на МВР – гр. Елена

Решение № 38 / 19.12.2019 г. относно предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост за нуждите на Районна здравноосигурителна каса – Велико Търново, филиал Елена

Решение № 37 / 19.12.2019 г. относно прекратяване на собственост между Община Елена и „Районна потребителна кооперация – гр. Елена“ (сграда с идентификатор 10522.500.8.1, находяща се в с. Велковци)

Решение № 36 / 19.12.2019 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена , тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 35 / 19.12.2019 г. относно промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“ ООД – гр. Елена.

Решение № 34 / 19.12.2019 г. относно определяне на общински съветници, които да бъдат включени в състава на комисията за картотекиране на нуждаещи си от жилища лица и семейства на територията на община Елена.

Решение № 33 / 19.12.2019 г. относно прекратяване членството на община Елена в сдружение „Асоциация „Общински гори“

Решение № 32 / 19.12.2019 г. относно определяне на представители на община Елена в Националната асоциация на секретарите на общини в Република България

Решение № 31 / 19.12.2019 г. относно определяна на представители на община Елена в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България

Решение № 30 / 19.12.2019 г. относно определяне на представители на община Елена в Асоциацията на общини със селища и територии на културно-историческо наследство

Решение № 29 / 19.12.2019 г. относно определяне на представители на община Елена в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД“

Решение № 28 / 19.12.2019 г. относно определяне на представители на община Елена в Организацията за управление на Старопланински туристически район

Решение № 27 / 19.12.2019 г. относно определяне на представители на община Елена в Сдружение „Местна инициативна група – общини Елена и Златарица“:

Решение № 26 / 19.12.2019 г. относно определяне представители на община Елена в Регионалното сдружение за управление на отпадъците в регион Велико Търново

Решение № 25 / 19.12.2019 г. относно определяне представители на община Елена в Регионалното сдружение на общини „Централна Стара планина“

Решение № 24 / 19.12.2019 г. относно определяне представители на община Елена в Националното сдружение на общините на Република България

Решение № 23 / 19.12.2019 г. относно приемане на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за период 2020 – 2029 г. (изтегли програма)

Решение № 22 / 19.12.2019 г. относно приемане на план – сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и в поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на територията на община Елена, и определяне размера на таксата за битови отпадъци  за 2020 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4)

Решение № 21 / 19.12.2019 г. относно изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена.(изтегли наредба)

Решение № 20 / 12.12.2019 г. относно избор на председател на Постоянната комисия по Хуманитарни дейности към Общински съвет – Елена

Решение № 19 / 12.12.2019 г. относно избор на председател на Постоянната комисия по Общинска собственост към Общински съвет Елена

Решение № 18 / 12.12.2019 г. относно избор на председател на Постоянната комисия по Местно самоуправление към Общински съвет – Елена

Решение № 17 / 12.12.2019 г. относно избор на председател на Постоянната комисия по Устройство на територията към Общински съвет – Елена

Решение № 16 / 12.12.2019 г. относно избор на председател а Постоянната комисия по Бюджет и финанси към Общински съвет – Елена

Решение № 15 / 12.12.2019 г. относно определяне поименен състав на Постоянните комисии към Общински съвет – Елена

Решение № 14 / 12.12.2019 г. относно избор на заместник-председател на Общински съвет – Елена

Решение № 13 / 12.12.2019 г. относно приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието ме с общинската администрация (изтегли правилник)

Решение № 12 / 28.11.2019 г. относно предоставяне на имоти – полски пътища, включени в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2019 / 2020 г.

Решение № 11 / 28.11.2019 г. относно даване съгласие за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – публична общинска собственост (язовир „Червенковци“).

Решение № 10 / 28.11.2019 г. относно членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

Решение № 9 / 28.11.2019 г. относно определяне на представител на Общински съвет – Елена в Областния съвет за развитие на област Велико Търново.

Решение № 8 / 28.11.2019 г. относно създаване на Постоянна комисия във връзка със Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и приемане на Вътрешни правила за работата й. (изтегли приложение № 1, приложение № 2)

Решение № 7 / 28.11.2019 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г. на община Елена. (изтегли приложение № 1)

Решение № 6 / 14.11.2019 г. относно освобождаване от длъжност на досегашния и избор на нов управител на „Елена автотранспорт“ ЕООД – гр. Елена

Решение № 5 / 14.11.2019 г. относно определяне размера на основните трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в община Елена

Решение № 4 / 14.11.2019 г. относно предоставяне на средства по бюджета на СУ „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена по формата на целеви заем за покриване на дължимо плащане за доставка на дървесни пелети за отоплителен сезон 2019 / 2020 г.

Решение № 3 / 14.11.2019 г. относно промени в структурата на общинската администрация (изтегли приложение № 1)

Решение №2 / 05.11.2019 г. относно избор на временна комисия за подготовка Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Решение № 1 / 05.11.2019 г. относно избор на Председател на Общински съвет Елена