Решение № 165 / 29.12.2020 г. относно разкриване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като държавно делегирана дейност, считано от 01.01.2020 г.

Решение № 164 / 29.12.2020 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване на вещи (технически средства) в полза на ОД МВР – Велико Търново, за нуждите на РУ МВР – Елена

Решение № 163 / 29.12.2020 г. относно предаване на „Активи извършени за сметка на „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново на територията на община Елена през 2020 г.“ за управление от Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

Решение № 162 / 29.12.2020 г. относно промяна в размера на дневната потребителска такса в „Хоспис Елена“ ООД – гр. Елена

Решение № 161 / 29.12.2020 г. относно гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание

Решение № 160 / 29.12.2020 г. относно кандидатстване на община Елена по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Решение № 159 / 29.12.2020 г. относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена през 2021 г.(изтегли приложение 1 план, програма)

Решение № 158 / 29.12.2020 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена. (изтегли приложение)

Решение № 157 / 29.12.2020 г. относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. (изтегли правилник)

Решение № 156 / 17.12.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 155 / 17.12.2020 г. относно кандидатстване на община Елена по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по операция BG05FMOP001-5.001 “3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID – 19” и определяне на дейността по предоставянето на топъл обяд като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси

Решение № 154 / 17.12.2020 г. относно кандидатстване за осигуряване на безвъзмездни средства от държавния бюджет чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за проект: “Изграждане на клетка 2 от Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново.

Решение № 153 / 17.12.2020 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена. (изтегли приложение)

Решение № 152 / 17.12.2020 г. относно актуализиране на план-сметката за приходите и разходите за извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на територията на община Елена за 2020 г., приемане на план-сметка за приходите и разходите за извършване на услугите по събиране, извозване и обезвреждане в депа за битови отпадъци, както и поддържането на чистотата на площите за обществено ползване на територията на община Елена за 2021 г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4, протокол)

Решение № 151 / 19.11.2020 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 57 / 07.05.2020 г. на Общински съвет – Елена.

Решение № 150 / 19.11.2020 г. относно даване съгласие за промяна на предназначението на сградата и допълващото застрояване на бивше основно оздравитено училище с. Средни колиби и частично изменение на действащия устройствен план за промяна на предназначението на урегулиран поземлен имот I – „За училище“, кв. 9, по плана на с. Средни колиби УПИ I – „За ниско свободно жилищно застрояване“ по чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 9 от ЗУТ.

Решение № 149 / 19.11.2020 г. относно гласуване на представителя на община Елена при вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново на извънредно Общо събрание.

Решение № 148 / 19.11.2020 г. относно откриване търг за отдаване под наем на част от недвижим имот частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 147 / 19.11.2020 г. относно приемане на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена. (изтегли наредба)

Решение № 146 / 19.11.2020 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена. (изтегли приложение)

Решение № 145 / 22.10.2020 г. относно откриване на повторна процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Елена. (изтегли приложение №1, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5)

Решение № 144 / 22.10.2020 г. относно поправка на явна фактическа грешка в Решение № 134 / 24.09.2020 г. на Общински съвет – Елена.

Решение № 143 / 22.10.2020 г. относно даване съгласие за провеждане на процедура за продажба на активи на „Буковец“ ЕООД, които не са необходими за бъдещата оперативна дейност на дружеството.

Решение № 142 / 22.10.2020 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г., във връзка с обект от първостепенно значение – „Допълнително водоснабдяване на с. Майско“. (изтегли програма)

Решение № 141 / 22.10.2020 г. относно извършване на компенсирани промени между разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. (изтегли приложение)

Решение № 140 / 22.10.2020 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена. (изтегли приложение)

Решение № 139 / 22.10.2020 г. относно актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2021-2023 г. (втори етап) (изтегли приложение №1, приложение № 2, приложение № 3)

Решение № 138 / 22.10.2020 г. относно изменение на общинския бюджет през третото тримесечие на 2020 г.(изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 137 / 22.10.2020 г. относно информация за текущо изпълнение на бюджета на община Елена, на инвестиционна програма, на сметки на средствата на Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2020 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3-1, приложение № 5, приложение № 6, приложение средства ЕС)

Решение № 136 / 24.09.2020 г. относно прекратяване на собственост върху недвижим имот, находящ се в гр. Елена, ул.“Панайот Хитов“ № 2, между община Елена и Милка Райкова Топалова и Венедикт Райков Райков.

Решение № 135 / 24.09.2020 г. относно безвъзмездно прехвърляне на собственост на имот – публична държавна собственост, в полза на община Елена.

Решение № 134 / 24.09.2020 г. относно възлагане на услугата „Патронажна грижа“, като услуга от общ икономически интерес по проект „Патронажна грижа в общините Елена, Златарица, Лясковец и Стражица“.

Решение № 133 / 24.024.09.2020 г. относно приемане на Годишен отчет за изпълнение на Плана за действие за общинските концесии и сключените концесионни договори за 2019 г. (изтегли приложение)

Решение № 132 / 24.09.2020 г. относно извършване на компенсирани промени между разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. (изтегли приложение)

Решение № 131 / 24.09.2020 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена. (изтегли приложение № 1)

Решение № 130 / 24.09.2020 г. относно актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на община Елена за периода 2021-2023 г. (втори етап) (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3

Решение № 129 / 24.09.2020 г. относно информация за текущо изпълнение на бюджета на община Елена, на инвестиционна програма, на сметки на средствата на Европейския съюз и състоянието на общинския дълг за първото полугодие на 2020 г.(изтегли приложение №1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3-1, приложение № 5, приложение № 6, приложение-средства от ЕС )

Решение № 128 / 11.09.2020 г. относно формиране на самостоятелни или слети паралелки с по-малко от 10 ученици през учебната 2020 / 2021 г. в ОУ „Христо Ботев“ с. Беброво и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти.

Решение № 127 / 11.09.2020 г. относно формиране на паралелки в училищата на територията на община Елена по изключение под минималния брой ученици и слети паралелки за учебната 2020 / 2021 година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти.

Решение № 126 / 27.08.2020 г. относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община Елена, съгласно утвърдени маршрутни разписания“. (изтегли приложение)       

Решение № 125 / 27.08.2020 г. относно промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по общинската транспортна схема на община Елена. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6)

Решение № 124 / 27.08.2020 г. относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на средищните детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020 / 2021 г.

Решение № 123 / 27.08.2020 г. относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на детски градини от община Елена в актуализирания Списък на защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020 / 2021 г.

Решение № 122 / 27.08.2020 г. относно предложение до Министерството на образованието и науката за включване на училища от община Елена в актуализирания Списък на защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2020 / 2021 г.

Решение № 121 / 27.08.2020 г. относно инициатива за разкриване на социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция” в град Елена, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г.

Решение № 120 / 27.08.2020 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища за периода 2020 – 2022 г. за разширение и обзавеждане на Обединено училище „Отец Паисий“ – с. Майско.

Решение № 119 / 27.08.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга.

Решение № 118 / 27.08.2020 г. относно одобряване на план-сметка за извършване на инвестиционни разходи и разходи за текущ ремонт на туристическа база, предназначена за социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони.

Решение № 117 / 27.08.2020 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена.

Решение № 116 / 27.08.2020 г. относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Елена за 2019 г., отчет за изпълнение на инвестиционната програма за капиталови разходи за 2019 г., отчет на сметките за средства от ЕС на Община Елена за 2019 г. и отчет за състоянието на общинския дълг за 2019 г. (изтегли приложение №1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 4-стр.1-11, приложение № 4-стр.12-13, приложение № 4-стр.14, приложение № 5, приложение № 6, приложение №14, протокол от обществено обсъждане)

Решение № 115 / 23.07.2020 г. относно отмяна на Решение № 101 / 25.06.2020 г. на Общински съвет – Елена за одобряване на Окончателен проект на Общ устройствен план на община Елена

Решение № 114 / 23.07.2020 г. относно вземане на решение за заплащане на направени и предстоящи съдебни разноски по гражданско дело № 23 / 2020 г. по описа на Районен съд Елена, с ищец „Елена Автотранспорт“ ЕООД – гр. Елена.

Решение № 113 / 23.07.2020 г. относно заплащане на разходите за издаване на нотариални актове за недвижими имоти, собственост на „Буковец“ ЕООД за сметка на бюджета на община Елена.

Решение № 112 / 23.07.2020 г. относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Елена. (изтегли приложение №1, приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4, приложение № 5, писмо)

Решение № 111 / 23.07.2020 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 11 август 2020 г.

Решение № 110 / 23.07.2020 г. относно актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги

Решение № 109 / 23.07.2020 г. относно промяна в Годишния план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2021 г.

Решение № 108 / 23.07.2020 г. относно определяне на имоти – частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.

Решение № 107 / 23.07.2020 г. относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г. в частта „Имоти, които община Елена има намерение да продаде на лица, определени в закон“. (изтегли програма)

Решение № 106 / 23.07.2020 г. относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. (изтегли приложение)

Решение № 105 / 23.07.2020 г. относно приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. (изтегли приложение)

Решение № 104 / 23.07.2020 г. относно извършване на компенсирани промени между разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. (изтегли приложение)

Решение № 103 / 23.07.2020 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена. (изтегли приложение)

Решение № 102 / 23.07.2020 г. относно изменение на общинския бюджет за второто тримесечие на 2020 година. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 101 / 25.06.2020 г. относно oдобряване на окончателен Общ устройствен план на община Елена. (приложение)

Решение № 100 / 25.06.2020 г. относно провеждане на преговори с постоянния синдик на „МБАЛ  „Д-р Димитър Моллов“ – Елена“ ЕООД (в несъстоятелност) за придобиване на активи, собственост на дружеството, в полза на община Елена.

Решение № 99 / 25.06.2020 г. относно продажба на земеделска земя – общинска собственост, предоставена за ползване въз основа на актовете по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Решение № 98 / 25.06.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за провеждане на търга

Решение № 97 / 25.06.2020 г. относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по процедура по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижи, от І до ХІІ клас.

Приложение: Отчет с Докладите на Читалищата на територията на община Елена

Решение № 96 / 25.06.2020 г. относно обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Съзнание – 2012“ с. Яковци през 2019 година

Решение № 95 / 25.06.2020 г. относно обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище  „Надежда – 1927“ с. Шилковци през 2019 г.

Решение № 94 / 25.06.2020 г. относно обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Христо Смирненски – 1890“ с. Чакали през 2019 г.

Решение № 93 / 25.06.2020 г. относно обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Надежда – 1904“ с. Тодювци през 2019 г.

Решение № 92 / 25.06.2020 г. относно обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Събуждане – 1894“ с. Средни колиби през 2019 г.

Решение № 91 / 25.06.2020 г. относно обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Развитие – Руховци – 1914“ с. Руховци през 2019 г.

Решение № 90 / 25.05.2020 г. относно обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Просвета – Разпоповци – 1881“ гр. Елена през 2019 г.

Решение № 89 / 25.06.2020 г. относно обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище  „Просвета – 1897“ с. Палици през 2019 г.

Решение № 88 / 25.06.2020 г. относно обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище  „Наука 1900“ с. Марян през 2019 година

Решение № 87 / 25.06.2020 г. относно обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Наука – 1899“ с. Костел през 2019 г.

Решение № 86 / 25.06.2020 г. относно обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Искра – 1900“ с. Константин  през 2019 г.

Решение № 85 / 25.06.2020 г. относно обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Иван Комитов – 1976“ с. Каменари през 2019 г.

Решение № 84 / 25.06.2020 г. относно обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище  „Пробуда – 1903“ с. Илаков рът през 2019 г.

Решение № 83 / 25.06.2020 г. относно обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Напредък – Елена – 1863“ гр. Елена през 2019 г.

Решение № 82 / 25.06.2020 г. относно обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Просвета – 1927“ с. Дрента през 2019 година.

Решение № 81 / 25.06.2020 г. относно обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Св.Св.Кирил и Методий –1928“ с. Буйновци през 2019 г.

Решение № 80 / 25.06.2020 г. относно обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Съгласие – 2014“ с. Блъсковци през 2019 г.

Решение № 79 / 25.06.2020 г. относно обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Надежда Беброво – 1870“ с. Беброво  през 2019 г.

Решение № 78 / 25.06.2020 г. относно обсъждане и приемане на доклад за осъществените читалищни дейности и изразходваните средства от Народно читалище „Надежда – 1942“ с. Бадевци през 2019 г.

Решение № 77 /04.06.2020 г. относно определяне на условия, ред и начални цени за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд с изключение на мерите и пасищата. (изтегли приложение)

Решение № 76 / 04.06.2020 г. относно потвърждение пред Агенция „Пътна инфраструктура“, конкретен бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., че „Елементите на подземната техническа инфраструктура под обекта на интервенция: „Път II-53 „Поликраище – Елена – Сливен“ от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26.991 км, области Сливен и Велико Търново, в частта, която преминава през гр. Елена, са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване и не се предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

Решение № 75 / 28.05.2020 г. относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост за нуждите на Стационарна комуникационна и информационна система – гр. София. (изтегли приложение, приложение)

Решение № 74 / 28.05.2020 г. относно промяна статута на имот – публична общинска собственост (кметство в с. Костел) в частна общинска собственост.

Решение № 73 / 28.05.2020 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“, насрочено за 9 юни 2020 г.

Решение № 72 / 28.05.2020 г. относно одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие на община Елена (2014-2020) през 2019 година. (изтегли доклад)

Решение № 71 / 28.05.2020 г. относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елена за 2020 година. (изтегли приложение)

Решение № 70 / 28.05.2020 г. относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2021 г. (изтегли приложение)

Решение № 69 / 28.05.2020 г. относно приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2019 г. (изтегли отчет)

Решение № 68 / 28.05.2020 г. относно отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците за 2019 г. – Регион Велико Търново (2014-2020) с Общински план на дейностите за община Елена (изтегли отчет)

Решение № 67/ 28.05.2020 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена (изтегли приложение)

Решение № 66 / 07.05.2020 г. относно частично изменение на действащия Регулационен план на с. Средни колиби – План за улична регулация в зоната на кв. 6 и кв. 13 по плана на селото.

Решение № 65 / 07.05.2020 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе на кабел ниско напрежение (НН) от главно разпределително табло (ГРТ) на МТП „Брязово“, ВЕЛ 20 кV „Стара река“, П/ст „Елена“ – до западната граница на околовръстния полигон на с. Брезово.

Решение № 64 / 07.05.2020 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 87326.123.40 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Яковци, определяне на ново конкретно предназначение на имот – „За ниско свободно жилищно застрояване“.

Решение № 63 / 07.05.2020 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 03054.234.4 по КККР за неурбанизираната територия на землище с. Беброво, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За овцеферма“.

Решение № 62 / 07.05.2020 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 27190.13.12 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За ниско свободно жилищно застрояване“.

Решение № 61 / 07.05.2020 г. относно приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена  за 2020 г. (изтегли приложение)

Решение № 60 / 07.05.2020 г. относно подновяване срока за ползване на краткосрочен банков кредит за оборотни средства от „ЕЛЕНА АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД и определяне на условията за същия.

Решение № 59 / 07.05.2020 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаваща плащане на ДДС на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г. за реализиране на проект № BG06RDNP001 – 7.001 – 0134 „Реконструкция и рехабилитация на ул.“Възрожденска“ и тротоари към съществуващи улици  в гр. Елена“, сключен между Община Елена и ДФ „Земеделие“.

Решение № 58 / 07.05.2020 г. относно издаване на запис на заповед от Община Елена в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г. за реализиране на проект № BG06RDNP001-7.001-0134 „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожденска“ и тротоари към съществуващи улици  в гр. Елена“.

Решение № 57 / 07.05.2020 г. относно издаване на запис на заповед от община Елена в полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, обезпечаващ авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение правото на ЕС по дело С-145/14“ за изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци на територията на община Елена“.

Решение № 56 / 07.05.2020 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена.

Решение № 55 / 07.05.2020 г. относно съгласие за приемане на Спогодба по чл. 234 от ГПК по т. д. № 258/2019 г. на Окръжен съд – Велико Търново и изплащане на незаплатена част  от дължимо възнаграждение по Договор за възлагане на обществена поръчка № РД.02.11-167/23.07.2013 г. между община Елена и „Хидроизомат“ АД с обект „строителство“ и предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи за реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. № 04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УПИ ІІ – 1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена“.

Решение № 54 / 07.05.2020 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на „Хоспис-Елена“ ООД гр.Елена

Решение № 53 / 07.05.2020 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на „Еленски балкан“ ООД гр.Елена

Решение № 52 / 07.05.2020 г.относно приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на „Елена автотранспорт“ ЕООД гр.Елена

Решение № 51 / 07.05.2020 г. относно приемане на годишния финансов отчет за 2019 година на „Буковец“ ЕООД гр.Елена


Решение № 50 / 10.04.2020 г. относно избор на управител на „Буковец“ ЕООД – гр. Елена

Решение № 49 / 10.04.2020 г. относно освобождаване от длъжност на досегашния управител на „Буковец“ ЕООД – гр. Елена

гр.Решение № 48 / 10.04.2020 г. относно временно преустановяване превоза на пътници по автобусни линии от общинската транспортна схема

Решение № 47 / 10.04.2020 г. относно подпомагане на „Елена Автотранспорт“ ЕООД – гр. Елена с финансови средства от общинския бюджет за покриване на текущи разходи и задължения към доставчици, с оглед дейността му по задоволяване потребностите на населението

Решение № 46 / 10.04.2020 г. относно удължаване на срока за ползване на отстъпка от 5 на сто при еднократно заплащане на дължимата такса битови отпадъци за физически и юридически лица

Решение № 45 / 10.04.2020 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за първото тримесечие на 2020 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 44 / 24.03.2020 г. относно временно преустановяване превоз на пътници по автобусни линии от общинската и областната (от квотата на община Елена) транспортни схеми

Решение № 43 / 24.03.2020 г. относно извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Елена.

Решение № 42 / 27.02.2020 г. относно приемане на Доклад, съдържащ констатации относно дейността и отчетността на „Елена Автотранспорт“ ЕООД – гр. Елена през периода, в който управител на дружеството е бил Иван Любенов Иванов, и възлагане на съответни действия за търсене на отговорност от същия.

Решение № 41 / 27.02.2020 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот с № 27190.158.51 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За ниско свободно жилищно застрояване”.

Решение № 40 / 27.02.2020 г. относно даване на разрешение за поставяне на бюст-паметник на Иван Стоянов Кършов в гр. Елена.

Решение № 39 / 27.02.2020 г. относно промяна на административния адрес на Център за подкрепа за личностно развитие – гр. Елена.

Решение № 38 / 27.02.2020 г. относно предоставяне за безвъзмездно ползване на част от недвижим имот – частна общинска собственост за нуждите на общинското ръководство на парламентарно представена политическа партия „ВОЛЯ“.

Решение № 37 / 27.02.2020 г. относно учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на общинско дружество ”Буковец” ЕООД.

Решение № 36 / 27.02.2020 г. относно приемане на Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им. (изтегли план приложение)

Решение № 35 / 27.02.2020 г. относно приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. на „Хоспис – Елена“ ООД гр. Елена

Решение № 34 / 27.02.2020 г. относно приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. на „Еленски балкан“ ООД гр. Елена

Решение № 33 / 27.02.2020 г. относно приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. на „Елена автотранспорт“ ЕООД гр. Елена

Решение № 32 / 27.02.2020 г. относно приемане Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. на „Буковец“ ЕООД гр. Елена

Решение № 31 / 27.02.2020 г. относно приемана на Общински план за младежта за 2020 г. в община Елена. (изтегли план)

Решение № 30 / 27.02.2020 г. относно приемана на Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена през 2020 г. (изтегли план, програма)

Решение № 29 / 27.02.2020 г. относно приемане на съвместна стратегия за опазване и популяризиране на културното наследство, и насърчаване на културния туризъм в общините Елена, България и Меджидия, Румъния. (изтегли стратегия)

Решение № 28 / 27.02.2020 г. относно предложение за изменение в Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Елена. (изтегли наредба)

Решение № 27 / 27.02.2020 г. одобряване на бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности за периода 2021 – 2023 г. (първи етап). (изтегли приложение №1, приложение № 2, приложение № 3)

Решение № 26 / 27.02.2020 г. относно приемане на програма за управление на община Елена за мандат 2019 – 2023 г. (изтегли програма)

Решение № 25 / 30.01.2020 г. относно предоставяне на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) от общински горски територии и отпускане на парична помощ на Ана Иванова Стоянова, пострадала от пожар на 01.01.2020 г.

Решение № 24 / 30.01.2020 г. относно заплащане на разходите за издаване на нотариални актове за недвижими имоти, собственост на „Елена автотранспорт“ ЕООД за сметка на бюджета на община Елена.

Решение № 23 / 30.01.2020 г. относно даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на имот с проектен № 27190.213.12 по КККР за неурбанизираната територия на землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – „За винарска изба”.

Решение № 22 / 30.01.2020 г. относно одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване на разширение на Гробищен парк гр. Елена.

Решение № 21 / 30.01.2020 г. относно удостояване на Владимир Зарев с литературна награда „Почетен знак „Стоян Михайловски“.

Решение № 20 / 30.01.2020 г. относно съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико търново“, насрочено за 13 февруари 2020 г.

Решение № 19 / 30.01.2020 г. относно приемане Бюджет на Община Елена за 2020 г., Инвестиционна програма за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз. (изтегли приложение № 1, приложение № 1-1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3, приложение № 3, приложение № 3-1, приложение № 4, приложение № 5, приложение № 6-стр.1-7, приложение № 6-стр.8-10, приложение № 6-стр.11, приложение № 7, приложение № 8, приложение № 9, протокол обществено обсъждане)

Решение № 18 / 30.01.2020 г. относно приемане на Календар на спортно-туристическите събития в община Елена през 2020 г. (изтегли календар)

Решение № 17 / 30.01.2020 г. относно приемане на Календар на културните събития и честванията на национални и местни празници в община Елена през 2020 г. (изтегли календар)

Решение № 16 / 30.01.2020 г. относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в община Елена за периода 2019-2023 г. (изтегли стратегия)

Решение № 15 / 30.01.2020 г. относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 г. (изтегли програма)

Решение № 14 / 30.01.2020 г. относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 г. (изтегли отчет)

Решение № 13 / 30.01.2020 г. относно утвърждаване на Актуализиран разчет за сметките за средства от Европейския съюз на община Елена за 2019 г. (изтегли приложение стр.1-11, приложение стр.12-13, приложение стр.14)

Решение № 12 / 30.01.2020 г. относно информация за изменението на общинския бюджет за четвъртото тримесечие на 2019 г. (изтегли приложение № 1, приложение № 2, приложение № 2-1, приложение № 2-2, приложение № 2-3)

Решение № 11 / 16.01.2020 г. относно даване съгласие за обезпечаване на задължения на „Елена автотранспорт“ ЕООД към ТД на НАП Велико Търново чрез вписване на възбрана върху недвижими имоти, собственост на дружеството.

Решение № 10 / 16.01.2020 г. относно потвърждение за съответствие на проектно предложение за създаване на Регионален иновационен център в гр. Елена с целите и приоритетите на Общински план за развитие (2014 – 2020).

Решение № 9 / 16.01.2020 г. относно одобряване на изплатените разходи за командировки на кмета на община Елена за второто полугодие на 2019 г.

Решение № 8 / 16.01.2020 г. относно изплащане на възнаграждения на общинските съветници в община Елена за участието им в специализирани органи на общинския съвет.

Решение № 7 / 16.01.2020 г. относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати през 2019 година.

Решение № 6 / 16.01.2020 г. относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за 2019 година.

Решение № 5 / 16.01.2020 г. относно определяне размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена.

Решение № 4 / 16.01.2020 г. относно определяне размера на основното трудово възнаграждение на кмета на община Елена.

Решение № 3 / 16.01.2020 г. относно приемане на отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019 година. (изтегли отчет)

Решение № 2 / 16.01.2020 г. относно Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2019 г. до 04.11.2019 г. (изтегли отчет)

Решение № 1 / 16.01.2020 г. относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2019 г. – 04.11.2019 г.
(изтегли
отчет )