ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Приет с Решение № 13 /12.12.2019 г. на Общински съвет Елена,
изменен и допълнен с Решение № 157 / 29.12.2020 г., Решение № 75 / 19.05.2022 г. на Общински съвет Елена

Изтеглете Правилника във формат .pdf


СЪДЪРЖАНИЕ:

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ІІ. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ІІІ. РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ІV. ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
V. ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
VІ. ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
VІІ. КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
VІІІ. ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ІХ. ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
Х. КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ
ХІ. УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
ХІІ. ВЗАИМОДЕСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
ХІІІ. ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО. МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА
ХІV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Този Правилник има за цел  да осигури ефективна организация на работата на Общинския съвет, неговите  комисии  и общинските съветници, взаимодействието им с  общинската администрация  за осъществяване на местното самоуправление.
(2) Общинският съвет e колективен  орган на местното  самоуправление на основание чл. 138 от КРБ и чл. 18, ал.1 от ЗМСМА и осъществява своите правомощия  при спазване на принципите на  законност, публичност  и гражданско участие.
Чл.2. Организацията и дейността на Общинския съвет се определят  и осъществяват  съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.
Чл.3.(1) Общинският съвет се състои от 13 съветници и заседава в сградата на Община Елена.
(2) Заседание може да се проведе и на друго място на територията на общината по решение на Председателя.
(3) По изключение конкретно заседание може да се проведе извън територията на общината по решение на Общинския съвет, взето с обикновено мнозинство.
Чл. 4. (1) Общинският съвет приема с мнозинство повече от две трети от общия брой съветници и тайно гласуване решения относно:
1. избиране и освобождаване на обществен посредник.
2. имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението си съгласно чл. 3 от Закона за общинската собственост, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.
(2) Общинският съвет приема с мнозинство повече от половината от всички общински съветници решения относно:
1. избиране и освобождаване председателя на общинския съвет;
2. създаване на постоянни и временни комисии и избиране на техните членове;
3. одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината;
4. приемане и изменения на годишния бюджет на общината, осъществяване на контрол и приемане отчета за изпълнението му;
5. определяне размера на местните данъци и  такси;
6. придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определяне конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на  кметства;
7. създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избиране представителите на общината в техните органи;
8. ползване на банкови кредити, предоставяне на безлихвени заеми, поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа, издаване на общински гаранции при условия и ред, определени със закон;
9. създаване и закриване на кметства при условия и по ред, определени със закон;
10. предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
11. произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
12. Общинският съвет приема правилник по чл. 21, ал.3 от ЗМСМА за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
13. в изпълнение на правомощията си Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции решения, декларации и обръщения .
(3) Решенията по т. 4, 5, 6, 7 и 8 от предходната алинея и т. 9 и  10 от чл. 4, ал. 4 се приемат с поименно гласуване.
(4) Общинският съвет приема с мнозинство повече от половината от присъстващите общински съветници решения относно:
1. определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината в рамките на действащата нормативна уредба;
2. създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
3. стратегии, прогнози, програми, планове и проекти, свързани с развитието на общината;
4. определяне изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
5. предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;
6. одобряване символ и печат на общината;
7. създаване служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или части от тях и определяне на функциите им.
8. удостояване на бългрски и чуждестранни граждани с почетно гражданство;
9. създаване и прекратяване на общински фондации и за управлениетона дарено имущество – приема се с поименно гласуване;
10. участие на общината в сдружения на местни власти в страната и чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определяне представителите на общината в тях – приема се с поименно гласуване;
11. именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
(5) Общинският съвет решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи.
(6) Общинският съвет упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.
(7) По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения с обикновено мнозинство.

II.КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.5. Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен  срок от обявяването на резултатите на изборите.
Чл.6. (1) Първото заседание на новоизбрания Общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съветник. На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета.
(2) Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове полагат клетва. Клетвата се полага в присъствието на граждани на общината, на областния управител или на негов представител и на председателя или член на общинската избирателна комисия. Когато общински съветник или кмет са възпрепятствани да присъстват при полагането на клетва, същите полагат клетва преди началото на следващото заседание на общинския съвет.
(3) Полагането на клетвата се удостоверява с подписването на клетвен лист.
(4) Клетвеният  лист на  всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство  се съхранява в архива на Общинския съвет.
Чл.7. Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.
Чл.8. (1) На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване  председател на общинския съвет.
(2) Ако на първото си заседание Общинският съвет не избере председател, се провежда избор на временно председателстващ заседанията до избор на председател, който има правата по чл. 12, ал.1 без т. 5, 12,16,17 и 18.
(3) Гласуването по ал.2 е явно с мнозинство повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.
Чл.9. За произвеждането на тайно гласуване по чл. 8, ал. 1 се избира комисия от 3  души.
Чл.10. Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат  да издигат  кандидатури за председател.
Чл. 11.(1) Изборът на председател се извършва  с бюлетина, в която са записани по азбучен ред имената на издигнатите кандидати, като срещу всяко от тях има квадратче, в което се отбелязва избрания кандидат.
(2) Бюлетините, подпечатани с печата на Общинския съвет и подписани от Председателя на комисията по избора се връчват на ръка на всеки гласуващ съветник от член на комисията.
(3) Всеки съветник гласува, като отбелязва с знак Х в квадратчето пред  името на предпочитания от него кандидат и пуска бюлетината в изборната урна.
(4) Гласът е действителен, ако в бюлетина е отбелязано само на 1 кандидат в квадратчето пред името.
(5)  Недействителни са бюлетините, когато:
1. в бюлетината  липсва отбелязано име или са отбелязани повече от едно име;
2. върху тях са дописани думи и знаци, непозволяващи да се уточни избрания кандидат;
3. не са по установения образец
(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако никой от кандидатите след първото гласуване не получи необходимия брой гласове, същия ден се провежда нов избор, като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници.

III.РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.12.(1) Председателят на  общинския съвет:
 1. свиква заседанията на съвета;
 2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;
 3. ръководи заседанията на съвета;
 1. координира работата на постоянните комисии;
 2. сам или съвместно със заместник-председателят провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите на общинските съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;
 3. подпомага съветниците в тяхната дейност;
 4. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
 5. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;
 6. разпределя работните материали по дейността на общинския съвет между неговите комисии според компетентността им;
 7. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
 8. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;
 9. определя местата в заседателната зала за участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;
 10. нарежда нормативните актове и актовете, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез  поставяне на видно място в сградата на общината, местното радио, вестник „Еленска трибуна” и на официалната  интернет страница на общината ;
 11. следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;
 12. организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по кметства на територията на община Елена;
 13. командирова общинските съветници в рамките на определените за това средства;
 14. следи за спазване на този правилник;
 15. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и този правилник.

 (2) Председателят не може да участва при  вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен,  включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от заместник-председател.
(3) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината.
Чл.13. Общинският съвет определя размера на възнаграждението на председателя на съвета в зависимост от определената продължителност на работното му време. Размерът на възнаграждението при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, определена от общинския съвет. Общинският съвет определя възнаграждение на председателя на общинския съвет в размер на 75 на сто от възнаграждението на кмета на общината за осем часов работен ден.
Чл.14. (1) Общинският съвет избира заместник-председатели.
(2) Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат  да издигат  кандидатури за заместник председател.
(3) Заместник-председателите на Общинския съвет се избират с явно гласуване с  мнозинство повече от половината от всички общински съветници.
(4) Заместникпредседателите на Общинския съвет:
1. подпомагат председателя при изпълнение на неговите функции и правомощия;
2. изпълняват отделни функции и правомощия на председателя, когато той им е възложил това;
3. заместват председателя през времето на отсъствието му;
(5) Общинския съвет определя възнаграждение на заместник председателите за един месец, в размер на 70 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.
Чл. 15. (1) Председателят и заместник председателите на общинския съвет може  да бъдат предсрочно освободени:
1. при подаване на оставка;
2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател или заместник-председател за повече от три месеца.
3. при смърт
4. при поставяне под запрещение
(2) В случаите по ал.1, т.1, т.3 и т. 4 прекратяването на пълномощията се извършва, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет, а по т.3 и т. 4 от момента на настъпване на събитието.
(3) В случаите по ал.1, т.2, решението на общинския съвет се взема по реда за избор на председател на съвета.
(4) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на съвета, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката  или приемане на решението,  или на следващото заседание. В случаите по ал.1, т. 3 и т. 4 нов избор се провежда на първото заседание след настъпване на някое от събитията.
Чл.16. При предсрочно прекратяване на пълномощията  на председателя,  при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му,  заседанието на съвета се председателства от  заместник – председателят.

IV.ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл.17.  Пълномощията на общинския съветник възникват от деня  на полагане на клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.
Чл.18.(1)  Общинският съветник има право:
1. да бъде избиран в състава на постоянни и  временни комисии на съвета;
2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено и / или устно на следващото заседание на общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго;
5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация, стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник, който се зачита за трудов стаж.
7. да получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и комисиите, в които е избран;
8. да получава пътни и други разноски във връзка  с работата му в съвета.
(2) /изм. с Р-е №75 / 19.05.2022 г./Общинският съветник получава възнаграждение в размер на 60 на сто от средната брутна работна заплата на общинска администрация за съответния месец. Общият размер на възнаграждението за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец.
(3) /отм. с Р-е №75 / 19.05.2022 г./
(4) /изм. с Р-е №75 / 19.05.2022 г./При отсъствие от заседание на Общинския съвет, общинският съветник се санкционира с 30 % от възнаграждението за съответния месец, а при отсъствие от заседание на постоянна комисия с 20 % от възнаграждението за съответния месец. Общия размер на санкцията не може да надвишава 70 % от възнаграждението за съответния месец.
(5) Средствата за възнаграждение на общинските съветници и заместник-председателя, както и пътните и други разноски по ал. 1, т. 8 се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет, след предоставяне на поименна справка, заверена от председателя на общинския съвет,
(6)  Общинският съветник има право доброволно да се откаже от паричното си възнаграждение, след подаване на заявление до председателя на общинския съвет.
(7) Паричните суми от санкциите се натрупват като икономии и се изразходват по решение на Общинският съвет.
Чл.19. (1) Общинският съветник е длъжен:
1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на комисиите, в които е избран, и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
2. да поддържа връзки с избирателите и ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;
3. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;
4. да се запознава  предварително  със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
5. да спазва установения  ред  по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии;
6. писмено да уведомява Председателят на Общинския съвет за неучастието си в заседание на Съвета по уважителни причини;
(2) Общинският съвет може да приеме Етичен кодекс на общинските съветници, който става неразделна част от настоящия правилник.
Чл.20. (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:
1. при поставяне под запрещение;
2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено  престъпление от общ характер;
3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник-областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини – служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината.
6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца, след решение на Общинска избирателна комисия;
7. при смърт;
8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
9. при избирането му или назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по закона за общинската собственост,  както и при заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава – членка на Европейския съюз.
10.при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 ЗМСМА.
Чл.21. (1) Обстоятелствата по чл. 20 се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по чл.20, ал.1, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателя на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия.
(2) В тридневен срок от получаване на документите по ал. 1 общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може да направи писмено възражение пред комисията в тридневен срок от уведомлението му. В тридневен срок от изтичане на срока за възражение общинската избирателна комисия приема решение за прекратяване на правомощията и обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. Решението на общинската избирателна комисия може да бъде оспорено по реда на чл.104 от Закона за местните избори. Препис от решението се изпраща на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.
(3)  Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизане в сила на решението на общинската избирателна комисия, председателят на общинския съвет уведомява общинските съветници за обстоятелствата по ал. 2, а новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал.1 ЗМСМА.
(4)  Ако в срока по ал. 3 председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител  се провежда в 7-дневен срок от изтичането на срока по ал. 3. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетва пред областния управител в присъствието на представители на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.

V.ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.

Чл.22. Общинският  съветник  по време на заседание няма право:
1. да прекъсва изказващия се;
2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;
3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;
4. да има непристойно поведение или да извършва постъпки, които нарушават реда на заседанието;
Чл.23.(1) Общинският съветник не може да участва при вземане на   решения на общинския съвет, които се отнасят до негови  имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси,  отнасящи се до интереси на  лица, с които се намира в особени отношения, които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или косвен, материален или нематериален интерес.
(2) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен  сам, преди общинският съвет за започне разискванията, да разкрие  наличието на  конфликт на интереси  и да не участва в гласуването.
(3) Искане за  разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1.
(4) При възникване на спор  за наличие на конфликт на интереси,  общинският съвет  може  да отложи  вземането на решението, до произнасяне на постоянната  комисия по закона за разкриване на конфликт на интереси, която да изясни спорните обстоятелства.
Чл.24.  Общинският съветник не може да използва положението си  на съветник  в лична изгода, нито да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен  ако това не е  в обществен интерес.
Чл.25. Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.
Чл.26. Общинският съветник не може да използва или разкрива  информация, получена при или по повод изпълнение на  задълженията си  или да използва  положението си на съветник  с цел да  набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда.
Чл.27. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго незаконни действия.
Чл.28. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.
Чл.29. Общинският съветник няма право да приема подарък или  каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва , за да извърши или да не извърши  действие в качеството си на  общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато  деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.
Чл. 30. В едномесечен срок от обявяване на изборните резултати лицето, което при избирането му за общински съветник заема длъжността по чл. 20, ал.1, т.9, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.
Чл.31. По отношение на общинските съветници могат да се прилагат следните дисциплинарни мерки:
1. напомняне;
2. забележка;
3. порицание;
4. отнемане на думата;
5. отстраняване от заседание;
Чл.32 Напомняне  се прави от председателя  на общинския съвет на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.
Чл.33. (1) Забележка се прави от председателя на общинския съвет  на  общински съветник, на когото е направено вече напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.
(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха.
Чл.34. Порицание се налага от председателя на общинския съвет  на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени в този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.
Чл.35. Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:
1.по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.31, т.1-3 от правилника дисциплинарни мерки;
2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си,  въпреки поканата на председателя да го прекрати.
Чл.36. (1) Председателят  на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:
1.възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
2.продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание
Чл.37. (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл. 36 от този правилник не получава възнаграждение за заседанието, от които е бил отстранен правомерно.

VI.ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.38.(1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Всеки общински съветник може да участва само в една група.
(2) Всяка група се състои от най-малко 2 общински съветници.
(3) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.
Чл.39.  Не могат да се образуват групи на общинските съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.
Чл.40.(1) Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.
(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет.
(3) Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.
(4) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по съответния ред в специалния регистър  при председателя на общинския съвет.
Чл.41. (1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.
(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общински съвет.

VII.КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.42. Общинският съвет създава постоянни и временни комисии  и избира от своя състав техните председатели и членове с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.
Чл.43.(1) Постоянните комисии на общинския  съвет са:  1. Постоянна комисия по Бюджет и финанси  в състав от 5 члена.
Разглежда проблеми, свързани с:
• годишния бюджет на общината, контрола по изпълнението му, размера на местните данъци и такси; средствата и размера на работната заплата на общинската администрация; ползването на банкови кредити; предоставянето на заеми; емитирането на облигации;
• изготвянето на програми, прогнози и планове за икономическо развитие;
• създаването, преобразуването и прекратяването на търговски дружества с общинско имущество и участие и избирането на представители на общината в тях;
• инвестиционните предложения на наши и чужди фирми за общината;
• стопанските инициативи;
• трудовата заетост, промишленост, туризъм, търговия и услуги, транспорт и съобщения.
2. Постоянна комисия по  Устройство на територията в състав от 5 члена.
Разглежда проблеми, свързани с:
• устройството, развитието, строителството, благоустрояването и комуналните дейности на територията на общината;  създаването и одобряването на общи и подробни градоустройствени планове; административно-териториалните промени, засягащи територията на общината; изискванията към дейността на физически и юридически лица на територията на общината, произтичащи от териториално-селищното устройство;
• рационалното използване на природните ресурси с общинско значение, изготвянето на прогнози, програми и планове за развитие на общинския поземлен фонд и на околната среда, състоянието на паркове, алеи и градини, корекциите на реки, третирането на битовите отпадъци и сметища, участието на общината в национални и международни инициативи свързани със земеделието, горите, екологията и опазване на околната среда; изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на общината, които произтичат от екологичните особености и опазването на околната среда; горските фондове, мелиорациите и водното богатство на общината;
• благоустрояването и комуналните дейности; предложенията на кметовете на кметствата и гражданите за териториално-селищното устройство, строителството, благоустрояването и комуналните дейности;
• разглежда проблемите с организацията и безопасността на движението, паркирането на моторни превозни средства и обществениия транспорт.
3. Постоянна комисия по Местно самоуправление в състав от 5 члена:
Разглежда проблеми, свързани с:
• разработването на предложения за промяна и усъвършенствуване на правната уредба на местното самоуправление, правно-нормативното обслужване дейността на общинския съвет и общината;
• съответствието на наредбите и правилниците на общинския съвет с изискванията на българското законодателство;
• контрол върху законосъобразността на решенията на общинския съвет и тяхното изпълнение;
• изготвянето на становища и предложения по регионалната политика и евроинтеграцията, осъществяването на контакти и взаимодействия с регионални, национални и международни сдружения и други сродни организации;
• участие в регионални, национални и международни проекти и програми;
• провеждането на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от компетентността на общинския съвет;
• спазването на законността, опазването на обществения ред и сигурността на гражданите на територията на общината; изготвянето на програми и планове за подобряване на обществения ред и сигурността на гражданите; участие на общината в сдружения на местни власти в страната и чужбина; изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на общината, които произтичат от опазването на обществения ред и сигурността на гражданите.
4. Постоянна комисия по Общинска собственост в състав от 5 члена
Разглежда проблеми, свързани с:
• ефективното управление на общинското имущество, общинския жилищен фонд, дейността на фирмите с общинско участие; придобиването, стопанисването и разпореждането с общинско имущество;  реституцията;
• инвестиционни намерения в областта на земеделието, проблеми, свързани със състоянието и развитието на земеделието и животновъдството;
• разглеждане на предложения за обезщетяване на малоимотни и безимотни граждани по реда на ЗСПЗЗ и предложения за придобиване, стопанисване и разпореждане със земеделска земя, състоянието и развитието на земеделието и животновъдството, дейността на Общинска служба земеделие и гори;
• състоянието и развитието на земеделието и животновъдството на територията на общината.
5. Постоянна комисия по Хуманитарни дейности, в състав от 5 члена.
Разглежда проблеми, свързани със:

 • състоянието на образованието и учебните заведения в общината; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на образованието; поддържането и стопанисването на сградите на учебните и детските заведения; ресурсното обезпечаване;
 • културните институции, културния живот; традициите, църковните и гражданските ритуали и обичаи, самодейността;
 • състоянието на културно-историческите обекти, музей, галерия, връзките на културно-историческите обекти с туризма; изготвянето на програми и планове за културно развитие; състоянието на читалищата, библиотеките, оркестрите, самодейните състави;
 • изготвянето на прогнози, програми и планове за реставрация и консервация на исторически обекти;
 • изискванията към дейността на физически и юридически лица на територията на общината, произтичащи от културно-историческите особености на града;
 • именуването и преименуването на улици, площади и други обекти с общинско значение;
 • обсъжда и предлага решения, свързани със средствата за масова информация.
 • състоянието и развитието на здравеопазването, санитарно-хигиенните условия, аптечното дело и социалните дейности в общината;
 • амбулаторно-поликлинично и болнично обслужване на населението, здравната профилактика и санитарно-хигиенните условия на населението;
 • медико-социалните дейности (социални грижи, помощи, жилищно задоволяване);
 • поддържането и стопанисването на сгради и други фондове, обслужващи здравеопазването, аптечното дело и социалните дейности;
 • изисквания за дейността на физически и юридически лица на територията на общината, произтичащи от опазване на здравето и социалната сигурност на гражданите;
 • детски и младежки сдружения и организации;
 • развитие на спорта, туризма и отдиха на населението; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на спорта, туризма и спортно-туристическата база, спортните дружества и клубове;

участие на общината в спортно-туристически изяви и инициативи.
(2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.
Чл.44.(1) Постоянните комисии имат за задача :
1.да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
2.да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
3.да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.
(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.
(3) Постоянните комисии разглеждат предложения и становища от общинската администрация, внесени от  кмета на общината.
Чл.45. (1) Всеки общински съветник е член в състава поне на една постоянна комисия, но не повече от три.
(2) Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.
(3) Председателят и членовете на Постоянните комисии се избират от Общинския съвет с явно гласуване.
(4) Председателят на Общинският съвет и заместник председателят не могат да участват като членове в постоянните комисии към Общинския съвет.
Чл.46. (1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.
(2) Председател на постоянна комисия се освобождава  с решение на общинския съвет  по предложение на една трета от членовете на комисията или на  председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване  или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения
Чл.47. Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с разпоредбите на този правилник.
Чл.48.  Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи.
Чл.49. Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете,  или от председателя на общинския съвет.
Чл.50. (1) Постоянните комисии заседават и вземат решение, ако присъстват повече от половината от техните членове.
(2) По предложение на председателя, постоянната комисия определя дневния ред.
Чл.51. Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.
Чл.52. Постоянната комисия  приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от   присъстващите, с явно гласуване.
Чл. 52а (1) /нов с р-е № 157 / 29.12.2020 г./ В случай на обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на Община Елена или на част от нея и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания на Постоянните комисии към Общински съвет Елена, те могат да провеждат заседания от разстояние /дистанционно/, при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко участие чрез видеоконференция, чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на звук и образ между общинските съветници-членове на комисиите, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(2) /нова с р-е № 157 / 29.12.2020 г./ В случаите по ал. 1, Председателя на Общински съвет Елена уведомява членовете на Постоянните комисии за датата и начина на провеждане на заседанието по електронен път, като им изпраща проекта за дневен ред на заседанието, заедно с всички постъпили материали по него, на служебните им и-мейли.
(3) /нова с р-е № 157 / 29.12.2020 г./ В началото на заседанието на Постоянните комисии се извършва проверка на кворума чрез поименно повикване на членовете на Комисиите и идентификацията чрез звук и видео. По предложените проекти за решение по въпросите, включени в дневния ред на заседанието, всеки общински съветник гласува с вдигане на ръка или с гласов израз на волята си „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по начин, позволяващ протоколчика да идентифицира всеки един от тях.
(4) /нова с р-е № 157 / 29.12.2020 г./ За заседанията по ал. 1 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола на хартиен носител от заседанието.
Чл. 52б (1) /нов с р-е № 157 / 29.12.2020 г./ В случаите, когато няма техническа възможност за провеждане на заседанията по чл.52а от разстояние чрез видеоконференция, Постоянните комисии към Общински съвет Елена могат да провеждат заседание и да гласуват по предложените проекти за решения по предложенията, включени в дневния ред на заседанието чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник-член на комисия.
(2) /нова с р-е № 157 / 29.12.2020 г./ При провеждане заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет Елена чрез неприсъствено гласуване, на служебните и-мейли на общинските съветници се изпраща образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник изпраща от служебния си и-мейл попълнения формуляр на електронния адрес на Общински съвет Елена obs@elena.bg, в който посочва начина си на гласуване – „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложените проекти за решения по предложенията, включени в дневния ред на заседанието.
(3) /нова с р-е № 157 / 29.12.2020 г./ В електронното писмо по предходната алинея, общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват.
(4) /нова с р-е № 157 / 29.12.2020 г./ Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници-членове на постоянните комисии с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съответния протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.
Чл.53. (1) Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от името на кмета на общината или от упълномощен от него заместник-кмет.
(2) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси, разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието.
(3) Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена да вземе становище по нея.
Чл.54. (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.
(2) Председателят на комисията  е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани,  представители на неправителствени организации и медии.
(3) Гражданите,  представителите на неправителствени организации и  на медиите са длъжни да  спазват  установения ред и да заемат специално определените за тях места.
Чл. 55. Комисиите могат да провеждат изнесени заседания в отделен квартал или населено място на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на съответния квартал  или населено място.
Чл. 56. (1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.
(2) Председателят  на комисията може да кани на заседание  представители на  държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.
(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.
Чл.57. (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища.
(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.
Чл.58. (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от  един от председателите на комисия.
(2) При съвместни заседания всяка комисия  гласува  свое становище или решение, което представя на  председателя на общинския съвет.
Чл.59. Становището или решението  на постоянна комисии се докладва  на  заседание на Общинския съвет от председателя на постоянната комисия, а при негово отсъствие от друг член на комисията.
Чл.60. (1) Временна комисия се образува по конкретен повод  за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.
(2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и  за временната комисия.
(3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.
Чл.61. При необходимост в работата си постоянните  и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти.

VIII.ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.62. (1) Общинският съвет се свиква на заседание от неговия председател:
1. по негова инициатива;
2. по искане на една трета от общинските съветници;
3. по искане на една пета от избирателите на общината;
4. по искане на областния управител.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 председателят на Общинския съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в 7-дневен срок от свикването.
(3) Заседанията на Общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.
(4) При отсъствие на председателя на Общинския съвет, заседанията се откриват и ръководят от заместник-председателя на съвета.
Чл.63.(1) Председателят на Общинския съвет открива заседанието ако присъстват повече от половината общински съветници.
(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, както и след всяка почивка или прекъсване на заседанието.
(3) По преценка на председателя или по искане на група на общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.
(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.
Чл.64.(1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.
(2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване по реда на тяхното постъпване.
(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.
(4) Председателят може да предложи промяна в дневния ред в началото на заседанието по искане на общински съветници или на кмета. В случай, че няма готовност по дадена точка от дневния ред, председателят я отлага.
Чл.65.(1) Заседанията на Общинския съвет са открити.
(2) По изключение Общинския съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.
(3) Предложение за закрито заседание може да се прави от председателя на съвета, от името на групите общинските съветници или от кмета на общината.
(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.
(5) Решенията, взети на закрито заседание се обявяват публично.
Чл. 65а (1) /нов с р-е № 157 / 29.12.2020 г./ В случай на обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на Община Елена или на част от нея и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания на Общински съвет Елена, може да се провеждат заседания от разстояние /дистанционно/, при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко участие чрез видеоконференция, чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на звук и образ между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(2) /нова с р-е № 157 / 29.12.2020 г./ В случаите по ал. 1, Председателя на Общински съвет Елена уведомява общинските съветници за датата и начина на провеждане на заседанието по електронен път, като им изпраща проекта за дневен ред на заседанието, заедно с всички постъпили материали по него, на служебните им и-мейли.
(3) /нова с р-е № 157 / 29.12.2020 г./ В началото на заседанието се извършва проверка на кворума чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията чрез звук и видео. Решенията се вземат с лично гласуване от всеки общински съветник с вдигане на ръка или с гласов израз на волята си „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по начин, позволяващ протоколчика да идентифицира всеки един от тях.
(4) /нова с р-е № 157 / 29.12.2020 г./ Председателя на Общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината на заседанията по ал. 1, освен ако Общинския съвет реши отделно заседание да бъде закрито.
(5) /нова с р-е № 157 / 29.12.2020 г./ В случай, че на откритите заседания от разстояние желаят да присъстват граждани, същите следва в срок до 48 часа преди провеждане на заседанието, да изпратят заявление на електронната поща на Общински съвет Елена obs@elena.bg заявление, за да им бъде осигурена техническа възможност да участват във видеоконференцията.
(6) /нова с р-е № 157 / 29.12.2020 г./ За заседанията по ал. 1 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола на хартиен носител от заседанието.
Чл. 65б (1) /нов с р-е № 157 / 29.12.2020 г./ В случаите, когато няма техническа възможност за провеждане на заседанията по чл. 65а от разстояние чрез видеоконференция, Общински съвет Елена може да провежда заседание и да приема решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
(2) /нова с р-е № 157 / 29.12.2020 г./ При провеждане заседанията на Общински съвет Елена чрез неприсъствено гласуване, на служебните и-мейли на общинските съветници се изпраща образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник изпраща от служебния си и-мейл попълнения формуляр на електронния адрес на Общински съвет Елена obs@elena.bg, в който посочва начина си на гласуване – „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложените проекти за решения по предложенията, включени в дневния ред на заседанието.
(3) /нова с р-е № 157 / 29.12.2020 г./ В електронното писмо по предходната алинея, общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват.
(4) /нова с р-е № 157 / 29.12.2020 г./ Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съответния протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.
(5) /нова с р-е № 157 / 29.12.2020 г./ Решенията взети на присъствени или неприсъствени заседания на Общински съвет Елена проведени от разстояние, се обявяват публично чрез публикуване на протоколите на интернет страницата на общината.
Чл.66.(1) Председателят дава думата за изказване на общинските съветници.
(2) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.
(3) Общинските съветници се изказват след като получат думата. Изказванията са с продължителност до 5 минути.
(4) Председателят дава думата на предсeдателите на групите на общинските съветници, а при тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях съветник, когато я поискат в рамките на дискусиите по въпроси от дневния ред.
Чл.67.(1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.
(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за:
1. прекратяване на заседанието;
2. отлагане на заседанието;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията;
5. отлагане на гласуването.
(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга същността на главния въпрос.
Чл.68. Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
Чл.69.(1) Общинският съветник има право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.
(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики.
(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 3 минути след приключване на репликите.
Чл.70.(1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 2 минути, когато в изказване на пленарно заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието.
(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути.
(3) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на трима общински съветници.
(4) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на процедурни въпроси.
Чл.71.(1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет по предложение на председателя или на група съветници.
(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.
Чл.72.(1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.
(2) Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 15 минути веднъж на заседание. Председателят прекъсва заседанието веднага след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването.
(3) Всички присъстващи в залата, където се провежда заседанието на Общинския съвет, са длъжни да изключват мобилните си телефони по време на заседание на съвета, а по време на заседание на комисиите, да ги включват на тих режим.
Чл.73.(1) Кметът и заместник-кметът, кметовете на кметства и кметските наместници могат да участват в обсъждането на предложени от тях проекти за решения. Кметовете на кметства и кметските наместници се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или населеното място. Думата им се дава с предимство по всяко време на заседанието на Общинския съвет при спазване условията на този правилник.
(2) Председателят може да дава думата за изказване и на други представители на общинската администрация, когато се обсъждат предложения от тяхната компетентност.
Чл.74.(1) Гласуването е лично. Гласува се “за”, “против” и “въздържал се”. Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на  група съветници общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде  тайно.
(2) Явно гласуване се извършва чрез:
1.вдигане на ръка;
2.при поименно извикване с отговор “за”, “против”, “въздържал се”;
3.саморъчно подписване.
(3) Тайно гласуване се извършва с бюлетини.
Чл.75. Предложение за явно или за тайно гласуване може да бъде направено от всеки съветник или от една група общински съветници. Предложението се поставя на гласуване без разисквания.
Чл.76.(1) Гласуването се извършва по следния ред:
1. предложения за отхвърляне;
2. предложения за отлагане за следващо заседание;
3. предложения за поправки;
4. предложения за допълнения;
5. основното предложение.
(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.
Чл.77. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.
Чл.78.(1) Резултатът от гласуването се обявява от председателя веднага.
(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.
Чл.79.(1) За всяко заседание на Общински съвет – Елена се води протокол, в който се отразяват основните моменти по вземането на решения. Протоколът се подписва от протоколчика и от председателя на съвета най-късно 7 дни след заседанието.
(2) Срокът за изготвяне на отделните решения от протокола за проведеното заседание е тридневен.
(3) Преписи от решенията на общинския съвет се изпращат задължително на Кмета на Община Елена в 7-дневен срок за разпореждане до съответните служби на общинската администрация относно изпълнението им.
(4) Преписи от решенията на общинския съвет се издават в 10-дневен срок на всички заинтересувани органи, лица и организации извън общинска администрация.
(5) Други преписи се издават с разрешение на председателя на общинския съвет.
(6) Заверени преписи от протоколите от заседанията на Общинския съвет се изпращат на Областен управител – Велико Търново, Районна прокуратура – Елена и на кмета на общината в тридневен срок от подписването им.
Чл.80. Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от председателя в присъствието на общинския съветник, протоколчика или на следващото заседание.
Чл.81.(1) Поправки на фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя до подписване на протокола.
(2) Председателят обявява поправките пред общинския съвет.
Чл.82. Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от 6 (шест) пъти годишно.

IX.ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл. 83. Проектите за решения, заедно с мотивите към тях се внасят до председателя на общинския съвет.
Чл. 84. Председателят разпределя постъпилите материали между постоянните комисии в 3-дневен срок от постъпването им в общинския съвет.
Чл. 85. (1) Общинският съвет обсъжда и приема проектите при необходимост – глава по глава, раздел по раздел или текст по текст.
(2) Общински съветник може да обосновава направени предложения в рамките на пет минути за всяко предложение.
(3) Гласуването се извършва по реда на чл. 76.
(4) Проект за решение, декларация и обръщение може да бъдат оттеглени от вносителя до поставянето им на гласуване на заседание на общинския съвет.
Чл.86. (1) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.
(2) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.
(3) Председателят на Общинския съвет разпределя на водещата комисия постъпилото от кмета на общината оспорване на решение на съвета в тридневен срок от получаването им и възлага изготвяне на становище.
(4) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.
(5) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 4, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.
(6) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.
(7) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.
(8) Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на Административно-процесуалния кодекс.
(9) За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за административното производство, установени със закон.

X.КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.87.Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.
Чл.88. (1) Общинският съветник може да отправя  питания  чрез председателя на общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, и се завежда в деловодството на Общинския съвет. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.
(2) Председателят на общинския съвет  е длъжен да  изпрати на  кмета питането в 3- дневен срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори.
Чл.89. (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.
(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание.
Чл.90. (1) Председателят на общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание.
(2) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието.
Чл.91. Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на общинския съвет уведомява кмета на общината и съобщава в началото на заседанието.
Чл.92.(1) Вносителят може да представи питането си в рамките на  5 минути, а кметът да отговори – в рамките на 10 минути.
(2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 3 минути да изрази своето отношение към отговора.
Чл.93. (1) При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в края на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.
(2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола.
Чл.94.(1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите по тях след основните въпроси на съответното редовно  свое заседание.
(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета.
Чл.95.(1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.
(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.
Чл.96. Общинският съвет провежда обсъждане на шестмесечен  отчет за изпълнение на бюджета.
Чл.97. (1) Общинският съвет отменя актове на кмета на общината, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл. 21 от ЗМСМА.
(2) Актовете по ал. 1 се разпределят от председателя на съвета на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.
(3) Становищата за отмяна на актовете по ал. 1 се включват за разглеждане в следващо заседание.
Чл.98.(1) Общинският съвет с решение, взето с мнозинство повече от две трети от общия брой на съветниците прекратява предсрочно пълномощията на кмета на общината и на кмет на кметство в случаите при трайна невъзможност или когато е на лице системно неизпълнение на функциите им за повече от три месеца.
(2) За установяване на обстоятелствата по ал. 1 от общинския съвет избира временна комисия. В състава на комисията се включват представители на всички групи общински съветници.
(3) Комисията извършва проверка по предоставените сигнали и материали и  представя пред общинския съвет становище в срока, определен за дейността й.
Чл.99. (1) Пълномощията на кмета на общината или на кметовете на кметства се прекратяват предсрочно на предвидените в чл.42, ал.1 от ЗМСМА основания, с решение на общинската избирателна комисия.
(2) Когато пълномощията на кмет на община или на кметство са прекратени предсрочно, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметството, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира по предложение на общински съветник.
(3) Решенията на общинския съвет по ал. 2 се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

XI.УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ

Чл. 100. (1) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет. Гражданите имат право да присъстват на откритите заседания на Общинския съвет и на неговите комисии, като заемат определените от Председателя на Съвета или на съответната комисия места.
(2) По време на заседанията гражданите са длъжни да спазват определения ред и да не пречат на провеждането на заседанията.
(3) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към други лица в залата, се отстраняват от заседанието незабавно от председателя на ОбС.
Чл.101. По време на заседанията на общинския съвет, гражданите могат да изразяват становища и предложения по обсъждан въпрос от дневния ред, ако са ги представили писмено в общинския съвет до деня, предхождащ заседанието.
Чл. 102 (1) Гражданите, желаещи да отправят питане, се записват при председателя на общинския съвет по реда на чл. 88.
(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на три минути, при условията на чл. 94.
(3) В едно заседание се допускат до 3 питания (изказвания) на граждани.
(4) Гражданите получават отговор на питането по компетентност от кмета на общината или от председателя на общинския съвет.
Чл. 103. На питанията на гражданите се отговаря устно, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.
Чл. 104 (1) Председателят на общинския съвет и председателите на комисиите осигуряват необходимата информация на гражданите за датата, часа, мястото и дневния ред на заседанията на съвета и съответните комисии.
(2) Обявления с данните по ал. 1 се поставят на определено място в сградата на общината.
(3) Информацията се разгласява и чрез местното радио.
(4) По начина, определен в ал. 2 и 3 се предоставя и информацията за приетите решения и другите актове на общинския съвет, както и за оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорени актове на Общинския съвет.
(5) Информацията от заседани на общинския съвет се предоставя и на сайта на община Елена – www.elena.bg.
Чл. 105. (1) За подобряване на взаимодействието на кметовете на кметствата с гражданите, живеещи на територията на кметството могат да бъдат избирани кметски съветници. Кметските съветници имат съвещателни функции и подпомагат кмета при изпълнение на неговите задължения. За целта кметът ги свиква на заседание не по-рядко от един път на три месеца.
(2) Кметските съветници се избират от общото събрание на населението в кметствата по предложение на съответния кмет на кметство.

XII.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.106.(1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници или упълномощени от тях лица са длъжни да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас, когато са вносители на предложенията за решение и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.
(2) Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.
(3) Не се разглежда предложение, включено в дневния ред на заседанието на общинския съвет, което не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице.
Чл. 107. (1) Кметът на общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно. Отчетът, обхваща решенията на общински съвет- Елена, договорите и административните актове, издадени в тяхното изпълнение и съдържа анализ на неизпълнените решения с мерки и срокове за тяхното изпълнение.
(2)  Изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.
(3)  Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Кметът на общината представя пред общинския съвет  годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари .
(4) Общинския съвет може да отмени административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове приети от съвета, в 14 дневен срок от получаването им. В същия срок общинският съвет може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.
Чл.108. (1) Кметът на общината определя длъжностни лица от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината, където се съхраняват копията на актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и се осигурява достъп на гражданите да се запознаят с тях в рамките на работното време.
(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.
Чл.109. Секретарят на общината следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината и за довеждането им да знанието на населението.
Чл.110.(1) Кметът на общината  уведомява писмено председателя на общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, които ще го замества през времето на отсъствието му.
(2) Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.
(3) Председателят на общинския съвет подписва заповедите за командировки или специализации в чужбина на кмета на общината и кметовете на кметства.
(4) Кметът на общината подписва заповедите за командировки или специализации в чужбина на председателя и заместник председателят на общинския съвет, на общинските съветници и кметските наместници.
Чл.111.(1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.
(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал. 1, които не са от изключителна компетентност на други органи.
Чл.112.(1) Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.
(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.
(3) Предложенията на кметските наместници и кметовете на кметства по ал.2 се съгласуват и внасят в общинския съвет от кмета на общината.
Чл.113. (1) Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.
(2) Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители.
Чл.114.(1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.
(2) Служителите в звеното по ал. 1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет. Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.
Чл.115.(1) Звеното за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет:
1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии;
2. осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;
3. осигурява воденето на протоколите от заседанията на съвета и на комисиите, в които отразява присъствието на общинските съветници, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;
4. записва изказванията, преброяването и отчитането на резултатите от гласуването;
5. изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя и заместник- председателя на общинския съвет и председателите на комисиите и се отчита за изпълнението на поставените задачи .
(2) Звеното за подпомагане на дейността на общинския съвет е на пряко подчинение на секретаря на общината.
Чл.116. Експертното осигуряване на дейността на общинския съвет и на неговите комисии се подпомага от служителите в общинската администрация
Чл.117.(1) Кметовете на кметства и кметските наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет, на заседанията на комисиите и да вземат отношение по въпроси от дневния ред, които се отнасят до съответните населени места.
(2) Кметовете на кметства и кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на общинския съвет чрез кмета на общината.
Чл.118.(1) Кметовете на кметства и кметските наместници:
1. организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;
2. упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;
3. предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда, организират охраната на полските имоти в землището на населеното място;
4. предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място;
5. организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;
6. водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална информация на държавните и общински органи;
7. отговарят за спазването на наредбите на общинския съвет на територията на населеното място;
8. представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии.
(2) Кметовете на кметства и кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт или със заповед на кмета на общината.

XIII.ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО. МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕЛЕНА.

Чл. 119. Международните връзки на общинския съвет се организират от председателя на общинския съвет.
Чл. 120. Общинското сътрудничество се осъществява по реда на гл. 8 от ЗМСМА и се одобрява от Общинския съвет.
Чл. 121. (1) Проект на договор за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на общинския съвет, съобразно материята и предмета на договаряне. Те се произнасят по него в определен от председателя на съвета срок.
(2) Становище по проекта за договор дава и кметът на общината, когато предложението не е направено от него.
Чл. 122. Когато договорът за сдружаване създава задължения за кмета и общинската администрация извън изрично установените от закона и този правилник, той не може да бъде сключен без съгласието на кмета.
Чл. 123. Правилата по тази глава се прилагат и при сдружаване на общината с общини в други страни и влизането й в международни сдружения на местни власти.
Чл. 124. Общинският съвет ратифицира всички договори на общината, сключени с всички териториални единици или общности в страната и чужбина.

XIV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл.21 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
§ 2. Измененията и допълненията на настоящият правилник се извършва по реда на чл.4, ал.2, т.12 от този правилник.
§ 3. Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от датата на приемането му от Общинския съвет и отменя Правилника по чл.21, ал.3 по ЗМСМА, приет с Решение № ­­108 / 30.08.2018 година на Общински съвет – Елена, изменен и допълнен с Решение № 37 / 21.02.2019 г. на Общински съвет – Елена.
§ 4. Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет – Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация e е приет с Решение № 13 / 12.12.2019 г. на Общински съвет Елена, изменен и допълнен с Решение № 157 / 29.12.2020 г., Решение № 75 / 19.05.2022 г. на Общински съвет Елена.

СТОЯН ЗЛАТЕВ
Председател на
Общински съвет Елена