Общински план за младежта за 2018 година

Общински план за развитие на община Елена за периода 2014-2020 г.

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2018 година

Програма за енергийна ефективност на община Елена за периода 2017 – 2020 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Елена за периода 2016 – 2018 г.

Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена за периода 2016-2017 г. с програма за неговото изпълнение

Годишен план за паша на мерите, пасищата и ливадите в община Елена за стопанската 2017-2018 година (изтегли приложение № 1)

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2018 година

Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2017 г.

План за действие на община Елена за подкрепя на интеграционните политики 2015-2017 г.

Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014 – 2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена

Програма за управление на община Елена за мандата 2015-2019 г.