План за действие на общинските концесии в община Елена

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2020 година в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г.

План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики 2018 – 2020 г. (План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики 2018 – 2020 г. – приоритети)

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2021 година

Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2020 г.

Общински план за младежта за 2021 година

Общински план за развитие на община Елена за периода 2014-2020 г.

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 г.

Програма за енергийна ефективност на община Елена за периода 2021 – 2023 г.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за период 2020 – 2029 г.

Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им (изтегли приложение № 1,)

Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2020 г. 

Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014 – 2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена

Програма за управление на община Елена за мандата 2019-2023 г.