Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 година на община Елена

Общинска Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Елена в съответствие с приетата с Решение на Министерски съвет № 136 от 14.03.2019 г. Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

План за интегрирано развитие на община Елена за периода 2021 – 2027 година

План за действие на общинските концесии в община Елена

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2020 година в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г.

План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики 2018 – 2020 г. (План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики 2018 – 2020 г. – приоритети)

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2021 година

Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2023 година

Общински план за младежта за 2021 година

Общински план за развитие на община Елена за периода 2014-2020 г.

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2023 г.

Програма за енергийна ефективност на община Елена за периода 2021 – 2023 г.

Краткосрочна порграма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 2022 – 2024 г.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за период 2020 – 2029 г.

Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им (изтегли приложение № 1,)

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Елена през 2023 г. (приложение № 1)

Регионална програма за управление на отпадъците за регион Велико Търново за периода 2021 – 2028 г. (с модул за община Елена), неразделна част от Общинската програма за опазване на околната среда.

Програма за управление на община Елена за мандата 2019-2023 г.