Програма за управление и разпореждане с общинската собстваност за 2023 г. (изменена и допълнена с Решение № 97/ 29.06.2023 г. на Общински съвет Елена)

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2023 г. (изменена и допълнена с Решение № 84/ 18.05.2023 г. на Общински съвет Елена)

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2023 г. (изменена и допълнена с Решение № 62/ 27.04.2023 г. на Общински съвет Елена)

Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2022 г.

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 г.

Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2022 г. (приложение № 1)

Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им (изтегли приложение № 1,)

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 г. (изменена и допълнена с Решение № 147 / 20.10.2022 г. на Общински съвет Елена)

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 г. (изменен и допълнена с Решение № 96 / 28.07.2022 г. на Общински съвет Елена)

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2022 г. (изменена и допълнена с Решение № 58 / 28.04.2022 г. на Общински съвет Елена)

Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2020 г. 

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 г.

Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014 – 2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 г. (изменена и допълнена с Решение № 125 / 28.10.2021 г. на Общински съвет – Елена)

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 г. (изменена и допълнена с Решение № 100 / 02.09.2021 г. на Общински съвет – Елена)

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 г. (изменена и допълнена с Решение № 67 / 24.06.2021 г. на Общински съвет – Елена)

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2021 г. (допълнена с Решение № 38 / 25.03.2021 г. на Общински съвет Елена)

Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2020 г.

Програма за енергийна ефективност на община Елена за периода 2017 – 2020 г.

Общински план за младежта за 2020 година

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 г.

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 г. (допълнена с Решение № 142 / 22.10.2020 г. на Общински съвет Елена)

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2020 г. (допълнена с Решение № 107 / 23.07.2020 г. на Общински съвет – Елена)

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2019 година

Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2019 г.

Програма за управление на община Елена за мандата 2015-2019 г.

Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им, за стопанската 2019 – 2020г. (изтегли приложение № 1)

Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2019 г. (изтегли приложение № 1, план)

Общински план за младежта за 2018 година

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2019 г. (приета нова с Решение № 15 / 30.01.2020 г.)

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Елена за периода 2019-2021 г.(взето Решение № 23 / 19.12.2019 г. на Общински съвет – Елена)

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2019 г. (допълнена с Решение № 115 / 17.10.2019 г. на Общински съвет Елена)

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2019 г. (допълнена с Решение № 86 / 25.07.2019 г. на Общински съвет – Елена)

Годишен план за паша, определяне размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и съгласие за предоставянето им, за стопанската 2018-2019 г. (изтегли приложение № 1приложение № 2

Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена за периода 2016-2017 г. с програма за неговото изпълнение

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Елена за периода 2016 – 2018 г.

Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2018 г.

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2019 г. (допълнена с Решение № 47 / 25.04.2019 г. на Общински съвет – Елена)

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 година (допълнена с Решение № 98 / 26.07.2018 г., Решение № 123 / 13.09.2018 г., Решение № 145 / 29.11.2018 г. на Общински съвет – Елена )

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 година (допълнена с Решение № 98 / 26.07.2018 г.  и Решение № 123 / 13.09.2018 г. на Общински съвет – Елена)

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година (допълнена с Решение № 98 / 26.07.2018 г. на Общински съвет – Елена)

Общински план за младежта за 2018 година

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2018 година

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Елена за 2018 г.

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2018 година

План за действие на община Елена за подкрепя на интеграционните политики 2015-2017 г.

Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2018 г.

Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2017 година

Годишен план за паша на мерите, пасищата и ливадите в община Елена за стопанската 2017-2018 година (изтегли приложение № 1)

Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2017 г.

Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г. (изменена и допълнена с Решение № 100 / 27.07.2017 г. на Общински съвет – Елена)

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г. допълнена в частта „Имоти, които община Елена има намерение да продаде на лица, определени в закон” (изменена и допълнена с Решение № 75 / 26.05.2017 г. на Общински съвет – Елена)

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2017 г. (изменена и допълнена с Решение № 57 / 27.04.2017 г. на Общински съвет – Елена)

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Елена 2013-2015 година

План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики 2013-2014 г.

Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена 2015-2016 г. с програма за неговото изпълнение

Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена 2014-2015 г. Програма за неговото изпълнение

Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена 2012-2013 г. Програма за неговото изпълнение

Общински план за развитие на община Елена 2007-2013 година (с Решение № 54 / 12.06.2014 г. е приет Общински план за развитие на община Елена за периода 2014-2020 г.)