Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 година (допълнена с Решение № 98 / 26.07.2018 г., Решение № 123 / 13.09.2018 г., Решение № 145 / 29.11.2018 г. на Общински съвет – Елена )

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2018 година (допълнена с Решение № 98 / 26.07.2018 г.  и Решение № 123 / 13.09.2018 г. на Общински съвет – Елена)

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година (допълнена с Решение № 98 / 26.07.2018 г. на Общински съвет – Елена)

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2018 година

План за действие на община Елена за подкрепя на интеграционните политики 2015-2017 г.

Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2017 година

Годишен план за паша на мерите, пасищата и ливадите в община Елена за стопанската 2017-2018 година (изтегли приложение № 1)

Програма за развитие на читалищната дейност и План за дейността на читалищата в община Елена за 2017 г.

Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2017 година

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г.

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г. (изменена и допълнена с Решение № 100 / 27.07.2017 г. на Общински съвет – Елена)

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2017 г. допълнена в частта „Имоти, които община Елена има намерение да продаде на лица, определени в закон” (изменена и допълнена с Решение № 75 / 26.05.2017 г. на Общински съвет – Елена)

Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2017 г. (изменена и допълнена с Решение № 57 / 27.04.2017 г. на Общински съвет – Елена)

Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Елена 2013-2015 година

План за действие на община Елена за подкрепа на интеграционните политики 2013-2014 г.

Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена 2015-2016 г. с програма за неговото изпълнение

Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена 2014-2015 г. Програма за неговото изпълнение

Краткосрочен план за енергийна ефективност на община Елена 2012-2013 г. Програма за неговото изпълнение

Общински план за развитие на община Елена 2007-2013 година (с Решение № 54 / 12.06.2014 г. е приет Общински план за развитие на община Елена за периода 2014-2020 г.)