Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2022 година.

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 година.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г. и отчет на всички неснети от отчет решения до 30.06.2022 г. от мандат 2019-2023 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.

Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските концесии и сключените концесионни договори за 2021 г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от 01.01.2022  г. до 30.06.2022 г. и отчет на всички неснети от отчет решения до 31.12.2021 г. от мандат 2019 – 2023 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2021 година

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2021 година

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. и отчет на всички неснети от отчет решения до 30.06.2021 г. от мандат 2019-2023 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.

Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците за 2020 г. регион Велико Търново (2014-2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 г.

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2020 година.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. и отчет на всички неснети от отчет решения до 30.06.2020 г. от мандат 2019-2023 г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г.

Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците за 2019 година -Регион Велико Търново (2014-2020) с Общински план на дейностите за община Елена

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинската администрация за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските концесии и сключените концесионни договори за 2018 г.

Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр. Елена за 2018 г.

Отчет за изпълнението на Регионалната програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново (2014-2020) с Общински план на дейностите за община Елена за 2018 г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г.

Отчет за дейността на Общински съвет- Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2018 г.-31.12.2018 г.

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2018 г.

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2018 година

Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 година

Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново (2014 – 2020) с Общински план на дейностите за община Елена през 2017 г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Елена от общинска администрация за периода от 01.07.20107 г. до 31.12.2017 г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.017 г.

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2017 година

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Елена от общинска администрация за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2016 година

Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и неговите комисии за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет -Елена от общинска администрация за периода от 01.07.2016 г. до 31.12.2016 г.

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2016 година

Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците – регион Велико Търново (2014 – 2020 г.) с Общински план на дейностите за община Елена през 2016 г.

Приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж гр.Елена за 2016 г.